PL EN


2015 | 1 (354) | 72-82
Article title

Przemiany w sferze pracy i ich wpływ na budżet czasu konsumentów

Content
Title variants
EN
Transformations in the Labour Sphere and Their Impact on Consumers’ Time Budget
RU
Преобразования в сфере труда и их влияние на бюджет времени потребителей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, na podstawie badań wtórnych i pierwotnych, scharakteryzowano najważniejsze przemiany w sferze pracy stanowiące rezultat rozwoju technologicznego oraz procesu transformacji i integracji polskiej gospodarki, w aspekcie ich wpływu na budżet czasu współczesnego konsumenta (na przykładzie mieszkańców dużych miast). Odczuwane przez większość konsumentów przyspieszenie tempa życia i brak czasu przekładają się na problemy z gospodarowaniem budżetem czasu, a zwłaszcza jego równoważeniem. Przyczynia się do tego również praca, której poświęcamy nie tylko coraz więcej swojego czasu, ale także znaczną część energii życiowej. Z uwagi na współzależność i komplementarność poszczególnych sfer ludzkiego życia sytuacja taka skutkuje ograniczeniem możliwości zaspokojenia wielu ważnych ludzkich potrzeb związanych z życiem rodzinnym, obowiązkami społecznymi czy czasem wolnym.
EN
In her article, based on secondary and primary research, the author characterised the most important transformations in the labour sphere, being effects of the technological development and the process of transformation and integration of the Polish economy, in the aspect of their impact on the contemporary consumer’s time budget (on the example of residents of large towns). The felt by most consumers acceleration of the pace of life and time deficit translate into problems with time budget management and, particularly, with balancing thereof. This is also caused by work, which we devote not only more and more of our time, but also a considerable part of vitality. Due to the interdependency and complementarity of individual spheres of human life, such a situation results in constraint of the possibilities to meet many important human needs connected with the family life, social responsibilities or leisure.
RU
В статье на основе вторичных и первичных исследований провели характеристику основных преобразований в сфере труда, представляющих собой результат технологического развития и процесса трансформации и интеграции польской экономики в аспекте их влияния на бюджет времени современ- ного потребителя (на примере жителей крупных городов). Воспринимаемое большинством потребителей ускорение темпов жизни и дефицит времени ведут к проблемам с экономией бюджета времени, в особенности с его сба- лансированием. Это вызывает и труд, которому мы отводим не только все больше времени, но и значительную часть жизненной энергии. По причине взаимозависимости и комплементарности отдельных сфер жизни человека такая ситуация ведет к ограничению возможности удовлетворять многие важные потребности человека, связанные с семейной жизнью, общественными обязанностями или досугом.
Year
Issue
Pages
72-82
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • BAEL (2011, 2012), http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13729_PLK_HTML.htm [dostęp: 11.03.2014].
 • Budżet czasu ludności 1.VI.2003-31.V.2004 (2005), GUS, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Burlita A. (2006), Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny – czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, http://www.diagnoza.com [dostęp: 10.02.2014].
 • Eriksen T.H. (2003), Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, PIW, Warszawa.
 • Goryniak M. (2012), Zajęci czasem wolnym, „Charaktery. Magazyn Psychologiczny”, nr 12.
 • Honore C. (2011), Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Drzewo Babel, Warszawa.
 • Powrót do Edenu. Wywiad A. Gwozdowskiej z R. Skidelskim (2013), „Focus”, nr 219.
 • Przede wszystkim praca, „Modern Marketing”, http://www.marketer.pl [dostęp: 20.01.2010].
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Mróz B. (red.) (2009), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • OECD (2011), http://stats.oecd.org./index.aspx [dostęp: 20.11.2012].
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004 (2004), GUS, Warszawa.
 • Wspólnota w sieci. Obrazy cywilizacji (2006), „Newsweek”, nr 3.
 • http://www.bankier.pl
 • http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90444,15454434,Kobiety_maja_prawo_do_kariery_zawodowej_nawet_kosztem.html
 • http://gfk.com.pl
 • http://m.trojmiasto.pl/news/408-godz-na-tydzien-tyle-pracujemy-n51368.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db2d4381-1d14-48d7-be1c-03de266b3bb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.