PL EN


2020 | 3(158) | 163–182
Article title

Kognicja sądów administracyjnych wobec kontroli legalności prerogatywy Prezydenta RP do powoływania sędziów

Content
Title variants
EN
Jurisdiction of administrative courts in legal control of President’s prerogative to nominate judges
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article assesses the impact of the legal acts of the President of the Republic of Poland on individual legal standing. Anyone may in virtue of the President’s actions, satisfy their legal interest and acquire rights. Potential admissibility of administrative court’s review of the President’s executive competences is also discussed. A majority of the scholarly opinions and of jurisdiction is that neither common nor administrative courts have the competence to assess is actions of the highest state authority in this matter. No jurisdiction in this scope prevents administering justice and thus is an obstacle in exercising fundamental rights by an individual. The article presents arguments for and against recognition of the administrative court’s competence and potential effects of legal review.
Year
Issue
Pages
163–182
Physical description
Contributors
 • Ariel Axel Sławiński, student V roku studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ariel.slawinski@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-1526-8304
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 365.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 347.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 84.
 • Postanowienia TK z 12 czerwca 2013 r. i 5 marca 2014 r., sygn. akt Ts 36/13 (niepubl.).
 • Postanowienia TK z 12 czerwca 2013 r. i 5 marca 2014 r., sygn. akt Ts 37/13 (niepubl.).
 • Postanowienia TK z 12 czerwca 2013 r. i 5 marca 2014 r., sygn. akt Ts 38/13 (niepubl.).
 • Postanowienia TK z 12 czerwca 2013 r. i 5 marca 2014 r., sygn. akt Ts 39/13 (niepubl.).
 • Postanowienie NSA z 21 lutego 1997 r., sygn. akt I SA 264/97, ONSA 1997/4/182.
 • Postanowienie NSA z 2 października 2012 r., sygn. akt I OSK 2220/12, LEX nr 1219448.
 • Postanowienie NSA z 9 października 2012 r., sygn. akt I OSK 1890/12, LEX nr 1269636.
 • Postanowienie składu siedmiu sędziów NSA z 14 stycznia 2009 r., sygn. akt II GPS 7/08, ONSAiWSA 2009/3/51.
 • Postanowienie WSA w Warszawie z 17 lutego 2005 r., sygn. akt II SAB/Wa 197/04 (niepubl.).
 • Postanowienie WSA w Warszawie z 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 1274/17, LEX nr 2350869.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 9 listopada 1998 r., sygn. akt OPS 4/98, ONSA 1999/1/6.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 16 grudnia 2013 r., sygn. akt II GPS 2/13, ONSAiWSA 2014/6/88.
 • Uchwała SN z 31 maja 2017 r., sygn. akt I KZP 4/17, OSNKW 2017/7/37.
 • Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Republice Czeskiej z 27 kwietnia 2006 r., 4 Aps 3/2005, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87), w przekładzie J. Sułkowskiego.
 • Wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., sygn. akt SA 1163/81, OSPiKA 1982/9–10/ 169.
 • Wyrok NSA z 4 lutego 1998 r., sygn. akt II SA 1367/97, ONSA 1998/4/139.
 • Wyrok NSA z 24 listopada 1999 r., sygn. akt IV SA 1866/97, LEX nr 48704.
 • Wyrok NSA z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 2196/11, LEX nr 1145090.
 • Wyrok NSA z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I OSK 858/17, CBOSA.
 • Wyrok TK z 19 lipca 2005 r., sygn. akt K 28/04, OTK ZU 2005/7A/81.
 • Wyrok TK z 24 października 2007 r., sygn. akt SK 7/06, OTK ZU 2007/9A/108.
 • Wyrok TK z 5 czerwca 2012 r., sygn. akt K 18/09, OTK ZU 2012/6A/63.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 13 października 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 220/09, LEX nr 524668.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt III SA/Gl 841/18, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 8 lutego 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1725/06, LEX nr 342587.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 15 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 106/14, LEX nr 1476639.
 • Adamiak B., O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Państwo i Prawo” 2006, nr 11.
 • Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Chauvin T., „Akt rządowy” (l’acte de gouvernement) w systemie prawa francuskiego, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87).
 • Ciapała J., Status ustrojowy prezydenta jako głowy państwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, nr 2.
 • Czarny P., Realizacja konstytucyjnych uprawnień Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady Sądownictwa, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Dlaczego sposób powoływania sędziów ma znaczenie dla obywatela? czyli o znaczeniu postępowania w sprawie odmowy powołania sędziów przez Prezydenta, <http://www.hfhr.pl/wpcontent/uploads/2017/11/HFPC-niepowolani-sedziowie-11-2017.pdf>.
 • Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
 • Jendrośka J., Komentarz do art. 104 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1986.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Kuczyński T., Z problematyki postępowania w sprawie powołania sędziów sądu administracyjnego, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 • Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 179 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Morand-Deviller J., Cours de Droit Administratif, Montchrestien, Paris 2005.
 • Naleziński B., [w:] Prawo konstytucyjne, red. P. Sarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Piotrowski R., Sędziowie a władza wykonawcza. Wybrane problemy konstytucyjne, „Studia Iuridia” 2008, t. 48.
 • Sarnecki P., Glosa II do wyroku NSA z 22 IX 1994 r. II SA 695, 696 698-712/94, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 4(8).
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Stankiewicz R., Postanowienia organu administracji jako przedmiot kontroli sądu administracyjnego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 3–4.
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957.
 • Stębelski M., Glosa do postanowienia NSA z 9 października 2012 r., sygn. akt I OSK 1883/12, „Państwo i Prawo” 2014, nr 1.
 • Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej, Liber, Warszawa 2010.
 • Sułkowski J., Uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87).
 • Türk P., Le droit de grâce présidentiel à l’issue de la révision du 23 juillet 2008, „Revue Française de Droit Constitutionnel” 2009, nr 3.
 • Wasilewski A., Sądowa kontrola administracji a problem prawa do sądu, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Dom Organizatora, Toruń 1999.
 • Weitz K., Komentarz do art. 179 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Węgliński C., Teoria loi-écran i bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy we Francji, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2018, nr 2, https://doi.org/10.26330/ppuw.2018.01.17.
 • Woś T., Komentarz do art. 3, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db2e29d9-0c13-445d-adf2-49da4de00f61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.