PL EN


2018 | 1/2018 TOM II | 51-66
Article title

Uwagi o roli rent rodzinnych i uprawnień członków rodziny w polskim systemie emerytalnym

Content
Title variants
EN
Comments on the role of survivors’ pensions and entitlements of family members in the Polish pension system
Languages of publication
Abstracts
PL
Ocena systemu emerytalnego w Polsce wymaga uwzględniania rent rodzinnych oraz rozmaitych uprawnień przyznanych w ramach systemu emerytalnego członkom rodziny i innym osobom wskazanym przez ubezpieczonego. Sytuacja rodziny po śmierci ubezpieczonego jest zabezpieczana przede wszystkim przez rentę rodzinną w ramach odrębnych ubezpieczeń rentowych. Renta rodzinna jest świadczeniem alternatywnym, a nie uzupełnieniem emerytur, gdyż pozostały przy życiu małżonek lub inny członek rodziny może wybrać, czy korzystniejsze dla niego jest własne świadczenie emerytalne lub rentowe czy renta rodzinna. Zróżnicowany jest zakres przedmiotowy oraz uwarunkowania zastosowania poszczególnych rozwiązań dotyczących rozpadu małżeństwa i śmierci ubezpieczonego lub emeryta. Zasadniczo ich wpływ na wypełnianie funkcji (adekwatność) systemu emerytalnego jest nikły.
EN
An assessment of the pension system in Poland requires consideration of family pensions and various rights granted under the pension system to family members and other persons designated by the insured. The situation of the family after the insured’s death is secured primarily by the survivor’s pension as part of a separate disability insurance. A survivor’s pension is an alternative, not a supplement to pensions, because a surviving spouse or other family member can choose whether his or her own pension or disability pension is more favorable to them. The scope and conditions of the application of individual solutions concerning the breakdown of marriage and the death of the insured or a pensioner are diversified. In principle, their impact on fulfilling the function (adequacy) of the pension system is negligible.
Year
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2018-08-29
Contributors
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
References
  • Antonów K., Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 5.
  • Antonów K., Bartnicki M., Suchacki B., Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: komentarz, Kraków, Warszawa, 2009.
  • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
  • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017.
  • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006.
  • Pacud R., Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią (ekspektatywa), Bydgoszcz, Katowice 2006.
  • Ratajczak-Tuchołka J., Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce, Poznań 2010.
  • Szumlicz T., Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db31aa81-1644-436c-b9ac-5015d373d9fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.