PL EN


2013 | 83-84 | 193-202
Article title

Nieuchwytne ciała. O emocjach i afektach w obrazie filmowym na przykładzie "Happy Flight" Shinobu Yaguchiego

Authors
Title variants
EN
Elusive Bodies. Emotions and affects in film image - Shinobu Yaguchi's "Happy Flight"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnej humanistyce rozumienie ciała jako substancji lub bytu stopniowo ustępuje miejsca zainteresowaniu procesami, doznaniami i afektami, które przechodzą przez i pomiędzy ciałami. Nacisk na niematerialne i nieświadome przepływy stawia szczególnego rodzaju wyzwania przed badaczem podejmującym analizę filmową, gdyż są to wymiary ludzkiego doświadczenia, które w dużym stopniu nie podlegają werbalizacji i wizualizacji. Szarecki postuluje, aby rozpatrywać ciało jako medium między reprezentacją a materialnością obrazu, uwzględniając zarówno politykę znaczeń skupiającą się na przedstawieniach ciała w obrazie filmowym, jak i politykę doznań związaną z wytwarzaniem afektywnych relacji. Podejście to autor stara się zademonstrować na przykładzie japońskiego filmu "Happy Flight", argumentując, że choć ukazane w nim obrazy ciała pomijają dynamikę i płynność afektywnych przepływów, te jednak mogą manifestować się w zmysłowych reakcjach na rozwój akcji oraz towarzyszące mu modyfikacje obrazów i dźwięków.
EN
In modern humanities understanding of the body as a substance or being gradually gives way to interest in processes, sensations and affects that pass through and between bodies. The emphasis on intangible and unconscious flows poses a particular kind of challenge to a film analyst, as these are the dimensions of human experience that to a large extent are not subject to verbalisation or visualisation. Szarecki proposes to consider body as a medium between the representation and the materiality of the image, taking into the account both politics of meanings focusing on the representations of the body in film, and the politics of experience associated with the creation of affective relationships. The author demonstrates this approach using the example of the Japanese film "Happy Flight" by Shinobu Yaguchi, arguing that although the body images presented in the film bypass the dynamics and movement of affective flows, these might manifest themselves in sensory responses to the developing action and the accompanying changes in sounds and images.
Keywords
Year
Issue
Pages
193-202
Physical description
References
 • Blackman, Lisa. 2008. The Body. Oxford and New York: Berg.
 • Blackman, Lisa. 2012. Immaterial Bodies. Affect, Embodiment, Mediation. London: Sage.
 • Blackman, Lisa, Couze Venn. 2010. Affect. „Body and Society” 16 (1).
 • Clammer, John. 2000. Received Dreams. Consumer Capitalism, Social Process, and the Management of the Emotions in Contemporary Japan. W: J. S. Eades, T. Gill, H. Befu (red.). Globalization and Social Change in Contemporary Japan. Melbourne: Trans Pacific Press.
 • Featherstone, Mike. 2010. Body, Image and Affect in Consumer Culture. „Body and Society” 16 (1).
 • Gregg Melissa, Gregory J. Seigworth (red.). 2010. The Affect Theory Reader. Durham and London: Duke University Press.
 • Hochschild Arlie Russell. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Tłum. J. Konieczny. Warszawa: PWN.
 • Illouz, Eva. 2010. Uczucia w dobie kapitalizmu. Tłum. Z. Simbierowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Massumi, Brian. 2002. Parables of the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham and London: Duke University Press.
 • Raz, Aviad. 2002. Emotions at Work. Normative Control, Organizations, and Culture in Japan and America. Cambridge and London: Harvard University Asia Center.
 • Shaviro, Steven. 1993. The Cinematic Body. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
 • Sobchack, Vivian. 2004. Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Stewart, Kathleen. 2007. Ordinary Affects. Durham and London: Duke University Press.
 • Whitelegg, Drew. 2007. Working the Skies. The Fast-Paced, Disorienting World of the Flight Attendant. New York and London: New York University Press.
 • Williams, Simon. 2001. Emotion and Social Theory. London: Sage.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db354cc0-183a-45f0-b8e2-8206ff51dc2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.