PL EN


2013 | 1 | 3 | 411-430
Article title

Klastry jako podmioty strategii innowacji warmińsko-mazurski klaster „Razem cieplej"

Content
Title variants
EN
Clusters as operators of innovation strategy Warmian-Mazurian cluster "Together warmer"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problemem we współczesnym świecie jest popyt na wytwarzane produkty i usługi, poszukiwanie jak największej rzeszy konsumentów, przy jednoczesnym spełnianiu ich oczekiwań i zapewnianiu jednocześnie rentowności prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Podstawowym podmiotem gospodarczym, który będzie decydował o tym sukcesie jest przedsiębiorstwo, działające na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorstwa stosują wiele strategii rozwoju by podnieść poziom swojej konkurencyjności oraz zwiększyć i umocnić swoją pozycję na rynkach. Jedną z nich jest strategia rozwoju oparta o innowacyjność. Działania te wymagają gwałtownych i głębokich zmian technologicznych, wynikających z globalnej konkurencji, wysokich oczekiwań klientów oraz potrzeby wzrostu produkcji i usług, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ogólnych. Jednak innowacyjności nie należy postrzegać tylko jako sam cel w sobie. Należy ją traktować jako złożony zestaw środków niezbędnych do podnoszenia sprawności gospodarowania, budowania silnych pozycji konkurencyjnych i uzyskiwania korzyści ekonomicznych, nie tylko przez przedsiębiorstwo , ale i regiony i gospodarkę narodową. Przykładem takiego podejścia rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego o integrację gospodarki i nauki są, tworzone i funkcjonujące regionalne klastry gospodarcze, które nazwać można lokalnymi skupiskami wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego jest warmińsko-mazurski klaster „Razem Cieplej". Przeprowadzona w artykule analiza potwierdza efektywność i sprawność działania firm skupionych w klastrze oraz ich wpływ na tworzenie innowacyjnej regionalnej polityki gospodarczej.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
411-430
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomii, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Dr, Katedra Ekonomii, Wydział Informatyki i Ekonometrii, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Benchmarking klastrów w Polsce (2010), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, www.razemcieplej.pl/ data/Fi le/Razem%20Cieplej.pdf, dostęp dnia 10.12.2010.
 • Dolińska M. (2004), Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 • Duraj J. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Jurek-Stępień S., Pierścionek Z., Sosnowska S. (2009), Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, Novum, Płock.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Smoleń D. (2010), Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu Klastrów w Polsce, Deloitte Business Consulting SA.
 • Strategia marketingowa Klastra „Razem Cieplej" (2011), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, http://www.razemcieplej.pl/data/File /Strategia%20marketingowa%20klastra.pdf, dostęp dnia 22.03. 2011.
 • Strategia Rozwoju i Współpracy Warmińsko-Mazurskiego Klastra „Razem Cieplej" (2010), Katedra Organizacji i Zarządzania UWM w Olsztynie, http://www.razemcieplej.pl/data/File/Strategia %20Rozwoju%20 i%20Wspolpracy%20Warminsko-Mazurskiego%20 Klastra%20RAZE M%20CIEPLEJ.pdf, dostęp dnia 10.12.2010.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa.
 • Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db369f58-7f34-47e6-a2d9-1fe35ea35437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.