PL EN


Journal
2016 | 30 | 213-229
Article title

„Człowiek pokoju” (Ps 37,37) w egzegezie Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego

Authors
Content
Title variants
EN
„Man of Peace” (Ps 37:37) in the Exegesis of the pre-Constantinian Church Fathers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie pokoju było poruszane przez autorów patrystycznych w różnorodnych kontekstach. Jednym z nich jest interpretacja określenia „człowiek pokoju” (Ps 37,37) i bliskiego mu treściowo błogosławieństwa dla ludzi „zaprowadzających pokój” (Mt 5,9). Analiza tekstów ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego dowodzi, że określenia te miały przede wszystkim znaczenie moralne, bo pokój miał stanowić element osobowości chrześcijanina. Pokój rozumiany jako wewnętrzny ład i harmonia miał cechować każdego wyznawcę Chrystusa. Tym wewnętrznym pokojem chrześcijanin promieniuje na otoczenie. W tej koncepcji pokoju uderza brak odniesień do życia państwowego, co można tłumaczyć sytuacją chrześcijan w okresie przedkonstantyńskim. Wraz ze zmianą tej sytuacji, zmieniło się tez podejście autorów chrześcijańskich do pokoju, czego żywym dowodem jest św. Augustyn.
EN
The issue of peace was mentioned by patristic authors in various contexts. One of them is an interpretation of the term man of peace (Ps 37:37) and, strictly connected to this term, the blessing upon peacemakers (Matt 5:9). The textual analysis of the Pre-Constantinian Church Fathers proves that the above terms had a mainly moral meaning. Peace, conceived as internal order and harmony, had to be an element of the Christian personality, an attribute of every follower of Christ. Every Christian should radiate this internal peace. In this conception, peace did not refer to the political realm, and that can be explained by the situation and status of Christian believers in the pre-Constantinian period. Once that situation was changed, the Christian authors’ approach to peace was changed as well, with St. Augustine being a good example and proof of that altered viewpoint.
Journal
Year
Volume
30
Pages
213-229
Physical description
Contributors
author
References
 • Budzik S., Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus (Innsbruck – Wien: Tyrolia 1988).
 • Dinkler E., „Friede. Christlich”, Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt (Stuttgart: Hiersemann 1972) VIII, 460-485.
 • Gramaglia P.A., „Introduzione”, Tertulliano, La corona (Letture Cristiane delle Origini. Testi 4; Roma: Edizione Paoline1980) 9-132.
 • Hamman A., „Pace”, Dizionario patristico e di antichità cristiane (red. A. Di Berardino) (Casale Monferrato: Marietti 1984) II, 2557-2560.
 • Jaubert A., „Introduction”, Clément de Rome, Épître aux Corinthiens (SCh 167; Paris: Cerf 1971) 13-93.
 • Łach S., Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Poznań: Pallotinum 1990).
 • Peretto E., „Clemente Romano ai Corinzi. Sfida alla violenza”, Vetera Christianorum 26 (1989) 89-114.
 • Słownik Teologii Biblijnej (red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk) (Warszawa: Pallottinum 1973).
 • Słownik wiedzy biblijnej (red. B.M. Metzger – M.D. Coogan, tłum. B. Olszewska) (Warszawa: Vocatio 1997).
 • Szczur P., „Aretologia agapetyczna Klemensa Aleksandryjskiego w zarysie”, Roczniki Teologiczne 48/4 (2001) 5-35.
 • Szczur P., „Vetera et nova w koncepcji aretologii Klemensa Aleksandryjskiego”, Roczniki Teologiczne 53/4 (2006) 87-105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db3bb708-94da-498a-bf05-7b46fe1e96c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.