PL EN


2018 | 167 | 301-310
Article title

Поэтика описания смерти в творчестве Сергея Дурылина

Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The poetics of death descriptionin the work of Sergey Nikolayevich Durylin The article presents the worldview of one of the leading thinkers of the first half of the twentieth century in Russia, Sergey Nikolayevich Durylin, by describing examples of the description of death in the writer’s work. Based on the works The Bells (1928) and In his own corner (1924–1939), the author shows the influence of the biographical elements of Durylin, on the formation of his artistic thanatology. At the same time, points to cultural associations (suffering from the death of a beloved person described as a state close to psychosis), folklore (motif of death of a witch), literary (“death — a dream” motif) and religious (repentance before death, perception of eternity). Durylin’s thanatology manifests itself in his perception of the the Last Judgment — a dream about eternal life. The author emphasizes the writer’s identification of death with the vision of a bell as a symbol of eternal life.
PL
Poetyka opisu śmierciw twórczości Siergieja Nikołajewicza Durylina W artykule ukazano światopogląd jednego z czołowych myślicieli pierwszej połowy XX wieku w Rosji — Siergieja Nikołajewicza Durylina, przedstawiając charakterystykę przykładów opisu śmierci w twórczości pisarza. Na podstawie utworów Dzwony (1928) oraz W swoim kącie (1924–1939) został zaprezentowany wpływ elementów biograficznych Durylina na kształtowanie się jego artystycznej tanatologii. Wskazano przy tym na obecne w opisach śmierci bohaterów asocjacje kulturowe (cierpienie z powodu śmierci ukochanej osoby opisane jako stan zbliżony do psychozy), folklorystyczne (motyw śmierci czarownicy), literackie (motyw „śmierć–sen”), a także religijne (skrucha przed śmiercią, postrzeganie wieczności). Tanatologia Durylina manifestuje się w jego postrzeganiu sądu ostatecznego — śnie o życiu wiecznym. Autor podkreśla utożsamienie przez pisarza śmierci z wizją dzwonu jako symbolu życia wiecznego.
Year
Volume
167
Pages
301-310
Physical description
Contributors
  • Pskowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db3f7892-cc75-4545-bc1a-422ba1cbee45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.