PL EN


2013 | 1(61) | 59-73
Article title

(Trans)formacja struktur doświadczenia, wiedzy, działania w sytuacji poradniczej

Title variants
EN
(Trans)formation of experience structures, knowledge and action in a counselling situation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims at presenting a counselling situation as a place of biographical learning of people who seek advice. The analysis of particular concepts of adult learning is presented in M. Malewski’s book Od nauczania do uczenia się (From teaching to learning). O paradygmatycznej zmianie w andragogice (About paradigmatic change in andragogics) makes it possible to describe different types of learning for which it is an opportunity to be in a counselling situation, while the adoption of the P. Alheit’s perspective of biographical learning is mainly used to disclose the sense and meaning of internal (trans)formation identified with biographical learning which can be a part played by people that seek help of counsellors while constructing biographical narration during a counseling service.
Keywords
Year
Issue
Pages
59-73
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
References
 • Alheit P., 2011, Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 3(55).
 • DRABIK-PODGÓRNA V., 2009, Poradnictwo w perspektywie personalizmu dialogicznego, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • DRABIK-PODGÓRNA V., 2010, Tranzycja jako nowa kategoria biograficzna we współczesnym poradnictwie zawodowym, Edukacja Dorosłych, nr 1 (62).
 • ENGESTRÖM Y., SANNINO A., 2012, Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania, Forum Oświatowe, nr 1(46).
 • GOŁĘBNIAK B.D., 2009, Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstawa. Inspiracje pedeutologiczne, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • Warszawa.
 • HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., 2008, Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • ILLERIS K., 2006, Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, tłum. Zespół, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
 • KARGULOWA A., 2004, O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • KARGULOWA A. (red.), 2009, Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KARGULOWA A., 2011, Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej, Przegląd Pedagogiczny, 1.
 • KARGULOWA A., 2012, Poradnictwo w perspektywie biograficznego uczenia się osób dorosłych, Rocznik Lubuski (w druku).
 • KŁODKOWSKA J., 2010, Aplikacja konstruktywizmu do praktyki poradnictwa, Edukacja Dorosłych, nr 1(62).
 • KOŠČO J. (red.), 1987, Poradenska psychologia, Bratislava, Slovenskie Pedagogickie Nakladelstwo.
 • KOZIELECKI J., 1969, Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa.
 • KULCZYCKI M., 1998, Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego, Wydawnictwo UWr., Wrocław.
 • KURANTOWICZ E., 2012, O społecznym uczeniu się we współczesnym dyskursie andragogicznym. Wątpliwości zebrane, Dyskursy Młodych Andragogów, nr 13.
 • LEPPERT R., 2005, Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym, [w:] R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe DSWE
 • TWP, Wrocław.
 • MALEWSKI M., 2010, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
 • MIELCZAREK M., 2010, W poszukiwaniu teoretycznych podstaw poradnictwa dla dorosłych. Spotkanie ze Spyrosem Kriwasem, Edukacja Dorosłych, nr 1(62).
 • MINTA J., 2009, Poradnictwo światem uczenia się w perspektywie wybranych teorii andragogicznych, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • Warszawa.
 • MINTA J., 2012, Przesilenie życiowe w konstruowaniu kariery. Przesłania dla poradnictwa, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. DSW dr hab. B. Wojtasik (maszynopis).
 • OLEJARZ M., 2011, Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego, [w:] S. Słowińska (red.), Dyskursy młodych andragogów 12, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • OLENIACZ M., 2005, Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych, Impuls, Kraków.
 • PIETRASIŃSKI Z., 1983, Atakowanie problemów, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • RATAJCZAK Z., 2008, Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • ROGERS C.R., 1991, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus-Press, Wrocław.
 • SCHÜTZE F., 1997, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, Studia Socjologiczne, nr 1(144).
 • SIARKIEWICZ E., 2010, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • SKAŁBANIA B., 2011, Przestrzeń jako tekst w sytuacji poradniczej, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 3(55).
 • SŁOWIK A., 2012, „Mapowanie przestrzeni życiowej” – narzędziem pracy doradcy międzykulturowego. Refleksje nad autorskimi warsztatami przeprowadzonymi w Grecji i na Węgrzech, Dyskursy Młodych
 • Andragogów, nr 13.
 • SŁOWIŃSKA S., 2009, Edukacja dorosłych jako poszukiwanie – wybrane wątki refleksji Hansa Tietgensa (1992–2009), Rocznik Andragogiczny 2009, Wydawnictwo ATA.
 • SOLARCZYK-SZWEC H., 2010, Dorośli uczą się inaczej? W poszukiwaniu kategorii pojęciowych opisujących proces uczenia się dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1(49).
 • STRAŚ-ROMANOWSKA M., 1992, Los człowieka jako problem psychologiczny, Wydawnictwo UWr., Wrocław.
 • STRAŚ-ROMANOWSKA M., 2009, Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwanie dla poradnictwa, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe
 • PWN, Warszawa.
 • SZUMIGRAJ M., 2009, O problemie w poradnictwie, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • TEDDER M., BIESTA G., 2009, Uczenie się bez nauczania? Potencjał i ograniczenia biograficznego uczenia się dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2(46).
 • TRĘBIŃSKA-SZUMIGRAJ E., 2008, Zaradność, radzenie sobie, hasło [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Żak, Warszawa.
 • TRĘBIŃSKA-SZUMIGRAJ E., 2010, Współuzależnienie matek narkomanów, GWP, Gdańsk.
 • WOJTASIK B., 1997, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo UWr., Wrocław.
 • ZIELIŃSKA-PĘKAŁ D. (red.), 2009, Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-8808
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db3fa85a-0d58-4820-9fce-28b1161b9fd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.