PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 50-58
Article title

National Culture as a Determinant of Innovativeness

Content
Title variants
PL
Uwarunkowania kulturowe jako determinanta innowacyjności
RU
Культурные обусловленности как детерминант инновационности
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Zgodnie z publikacją The Global Competitiveness Report generowanie innowacji jest koniecznością dla najwyżej rozwiniętych gospodarek na świecie, jeśli chcą utrzymać wysokie płace i standard życia swoich mieszkańców. Z tego powodu determinanty innowacyjności gospodarki są bardzo istotnym zagadnieniem w nauce i praktyce ekonomii. Celem artykułu było sprawdzenie, jakie wartości w wymiarach kultury poszczególnych krajów sprzyjają innowacyjności. Badanie zostało przeprowadzone przez obliczenie współczynników korelacji Pearsona oraz rang Spearmana między miarami innowacyjności gospodarek a wartościami w poszczególnych wymiarach kultury. Otrzymane rezultaty wskazują, że innowacje statystycznie częściej pojawiają się w społeczeństwach cechujących się niskim dystansem władzy, wysokim indywidualizmem i orientacją długoterminową (wymiary kultury zaproponowane przez G. Hofstede), monochronicznością i niskim znaczeniem kontekstu w komunikacji (typologia E.T. Halla) oraz wewnątrzsterownością (typologia F. Trompenaarsa i Ch. Hampden-Turnera).
EN
According to The Global Competitiveness Report innovations are a necessity for the most advanced economies in the world, if they want to sustain high wages and a high standard of living. This is why determinants of a country’s innovativeness are a very important economic issue. The purpose of this original research paper is to examine what types of national culture are conducive for innovations. Pearson correlation coefficient and Spearman’s rank correlation coefficient were calculated between two measures of innovativeness and different culture dimensions. The results show that innovations are created statistically more often in national cultures characterized as: low power distance, high individualism, long-term orientation (G. Hofstede culture dimensions); monochronic, low-context (E. T. Hall culture dimensions) and with internal control (F. Trompenaars and Ch. Hampden-Turner culture dimension).
RU
В соответствии с публикацией The Global Competitiveness Report генерирование инноваций – необходимость для наиболее высокоразвитых экономик в мире, если они хотят удержать высокую зарплату и стандарт жизни населе- ния. По этому поводу детерминанты инновационности экономики – весьмасущественный вопрос в науке и практике экономии. Цель статьи – проверить, какие ценности в измерениях культуры отдельных стран способствуют ин- новационности. Изучение провели, рассчитывая коэффициенты корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена между мерами инновационности экономик и ценностями в отдельных измерениях культуры. Полученные результаты указывают, что инновации статистически чаще появляются в обществах, которым свойственны небольшая дистанцированность от власти, высокий индивидуализм и долгосрочная ориентация на будущее (измерения культур, предложенные Г. Хофстеде), монохроничность и низкоконтекстное общение (типология Э. Т. Холла), а также внутренний контроль (типология Ф. Тромпенаарса и Ч. Хэмпден-Тернера).
Year
Pages
50-58
Physical description
Contributors
 • Maria Curie-Sklodowska University – Lublin
 • Maria Curie-Sklodowska University – Lublin
References
 • Dornbusch R., Fischer S. (1978), Macroeconomics, McGraw-Hill Book Company.
 • Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (Eds.), (2016), The Global Innovation Index. Winning with Global Innovation Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization, Geneva.
 • Fagerberg J. (1994), Technology and International Differences in Growth Rates, “Journal of Economic Literature”, January.
 • Hall E.T. (1989), Beyond Culture, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York.
 • Hofstede G. (1991), Cultures and Organizations. Software of the mind, McGraw-Hill Book Company Europe, Maidenhead.
 • Hofstede G., (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, “Online Readings in Psychology and Culture”, No. 2(1), http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014 [access:27.03.2017].
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations. Software of the mind, McGraw-Hill.
 • Kaasa A. (2103), Culture as a Possible Factor of Innovation: Evidence form the European Union and Neighbouring Countries, “WP5/05 SEARCH Working Paper”, January.
 • Rossberger R.J., Krause D.E. (2014), Personality, Culture and Innovation. A National Level Analysis, “GSTF International Journal of Psychology (JPsych)”, Vol. 1, No. 1, March.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1985), Economics, McGraw-Hill Inc.
 • Shane S. (1993), Cultural influences on national rates of innovation, “Journal of Business Venturing”, Vol. 8, No. 1, January.
 • Schwab K. (Ed.), (2016), The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (1998), Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • van Everdingen Y.M., Waarts E. (2003), The Effect of National Culture on the Adoption of Innovation, “Marketing Letters”, No. 14.
 • [www 1] https://geert-hofstede.com [access: 26.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db44e217-6094-4bae-80e5-d95db94335ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.