Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 2 |

Article title

Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym dotycząca Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS

Content

Title variants

The knowledge about the fetal alcohol syndrome (FAS) among women at the procreative age

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp. Spożywanie alkoholu w ciąży, czyli wewnątrzmaciczna ekspozycja alkoholu na płód może skutkować wieloma poważ-nymi zaburzeniami w rozwoju fizycznym i/lub intelektualnym dziecka. Najgroźniejszym z tych zaburzeń jest Płodowy Zespół Alkoholowy FAS, który obejmuje: ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego i zaburzenia wzrastania po porodzie, dysfunkcje OUN oraz liczne wady anatomiczne. Rozpoznanie zespołu FAS skutkuje obciążeniem na całe życie dziecka, dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka. Cel pracy. Zbadanie poziomu wiedzy kobiet w wieku prokreacyjnym dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS, poznanie źródeł, z których młode kobiety czerpią wiedzę dotyczącą szkodliwości picia alkoholu podczas ciąży i analiza powszechności spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w wieku rozrodczym. Materiał i metody. Badanie prowadzone metodą ankietową z wykorzystaniem ankiety autorskiej wśród 100 młodych kobiet, studentek w okresie od maja 2011 do marca 2012. Wyniki. 97% ankietowanych spożywa alkohol, najczęściej wino, drinki i piwo. Zdecydowana większość uważa, że picie alkoholu w ciąży jest szkodliwe (97%) i deklaruje chęć zaprzestania picia na okres ciąży. Znajomość pojęcia zespołu FAS jest niewielka (tylko 19%), a poziom wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży ankietowane określają średnio na 7.34/10. Informacje dotyczące szkodliwości wewnątrzmacicznej ekspozycji alkoholu na płód ankietowane najczęściej czerpią z Internetu i mediów, rzadko od personelu medycznego. Jako najczęstsze przyczyny sięgania po wyroby alkoholowe przez ciężarne określono: uzależnienie, cele rozrywkowe i towarzyskie, niewiedzę. Za możliwe powikłania ciąży i porodu, spowodowane spożywaniem alkoholu w ciąży, ankietowane wyznaczyły: wady rozwojowe płodu, niską masę urodzeniową i wcześniactwo. Większość ankietowanych uważa, że nawet niewielkie ilości alkoholu spożywanego w ciąży mają wpływ na zdrowie dziecka oraz, że spożywanie alkoholu podczas karmienia piersią jest również szkodliwe dla dziecka. Wnioski. Kobiety w wieku rozrodczym są świadome szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży, również w małych ilościach. Większość deklaruje zaprzestanie spożywania alkoholu w ciąży. Znajomość terminu zespołu FAS wśród ankietowanych jest mała, mimo to kobiety oceniają swoją wiedzę na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży bardzo wysoko. Wiedzę dotyczącą negatywnych skutków spożywania alkoholu w ciąży kobiety czerpią głównie z niefachowych źródeł. Spożywanie alkoholu w okresie rozrodczym jest powszechne.
EN
Introduction. Alcohol consumption during pregnancy, namely intrauterine alcohol influence on a fetus, might result in plenty of very serious disorders in physical and intellectual development of a child. The most dangerous of the disorders is FAS (Fetal Alcohol Syndrome), which includes the limitation of intrauterine growth, growing problems after birth, dysfunctions of Central Nervous System and numerous anatomical defects. The diagnosis of FAS seems to be a serious burden in the further life of a child. Therefore, the prophylaxis is so essential. Aim of the work. The aim of the paper was to estimate the knowledge on the topic of dangerous influence of alcohol consumption during pregnancy and the FAS among women at the procreative age. Additionally, the research was conducted to learn about the sources young women derive the knowledge from and to analyze the popularity of alcohol consumption in women at the reproductive age. Materials and methods. The research was conducted with the use of a questionnaire among a hundred of young women from May 2010 to March 2011. Results. 97 % of the respondents often drink alcohol such as wine, beer and alcoholic drinks. Most women (97 %) are fully aware of the fact that drinking alcohol in pregnancy is harmful and declare the readiness to give it up during this period. The knowledge about FAS is little (19%), however, the level of the knowledge on dangerous influence of alcohol on a baby the interviewees determine as 7.34/10. The knowledge on the fetal intrauterine alcohol exposition is said to come from the internet and other media, rarely from the medical staff. Most common reasons why women drink alcohol during pregnancy are addiction, entertainment, social factors, and finally, lack of proper knowledge. The respondents named developmental defects of fetus, low birth body weight and premature labours as most frequent complications during pregnancy. Most of the women claim that even small amounts of alcohol consumed during pregnancy might have negative influence on the child’s health and that drinking alcohol during breast feeding is also harmful for a child. Conclusions. Women in reproductive age are aware of the harmfulness of alcohol consumption during pregnancy even in small amounts. The majority of them declare to stop drinking alcohol when they get pregnant. The knowledge of FAS among respondents is little, although the women assess their knowledge about the harmfulness of alcohol as quite high. The information about negative results of alcohol consumption during pregnancy is usually taken from unprofessional sources. Unfortunately, drinking alcohol at the reproductive age is very common.

Journal

Year

Issue

2

Physical description

Dates

accepted
2012-07-09

Contributors

  • Studentka PMWSZ w Opolu

References

  • Wypych- Ślusarska A. i in. Potrzeba badań naukowych nad alkoholowym zespołem płodowym w Polsce. Medycyna Środowiskowa 2009; 12: 94-99.
  • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Wpływ alkoholu na przebieg ciąży. Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo 2007; dostępny na URL: http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=33165.
  • Kowalczykiewicz- Kuta A. Wpływ spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne na rozwój płodu. W: Steciwko A., Wojtal M., Żurawicka D.(red.): Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi: wybrane zagadnienia. T.3. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2010.
  • Raczyński P.(red.). Materiały informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS dla lekarzy. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2007.
  • Hrynkiewicz D. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA; 2007.
  • Warowny M. Profilaktyka płodowego zespołu alkoholowego. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2010; 9: 42.
  • Kampania „Ciąża bez alkoholu”- o kampanii [online], [Cyt.18.05.2012],Dostępne w Internecie: http://www.ciazabezalkoholu.pl/o_kampanii.html.
  • Klecka M. Neurobehawioralne skutki prenatalnego wpływu alkoholu na rozwój płodu. W: Steciwko A.(red.), Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu. Opole: PMWSZ. Instytut Położnictwa ;2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-02021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-db4abbf1-7a74-4988-a4f2-4c4a117ab8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.