PL EN


2013 | 9 | 103-124
Article title

Dydaktyka dla katechetyki

Authors
Content
Title variants
EN
Teaching for Catechetics
IT
Una didattica per la catechetica
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W polskiej literaturze katechetycznej końca XX i początku XXI wieku uwidacznia się zwrot ku dydaktyce. Katechetycy, odwołując się do zasady wierności Bogu i człowiekowi, analizują kwestie dotyczące realizacji nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej. Prezentowany tekst stanowi głos w dyskusji toczącej się wokół miejsca dydaktyki w katechetyce. Nie pretenduje do formułowania ostatecznych rozwiązań. Ma raczej formę szkicu, sygnalizującego problematykę. Najpierw dokonano wyjaśnienia centralnych kategorii badawczych. Zwrócono przy tym uwagę na rozumienie terminów: „dydaktyka dla” i „katechetyka”. Przywołano też badania katechetyków, którzy od dawna zajmują się dydaktyką katechezy (np. W. Kubika, J. Szpeta, S. Kulpaczyńskiego). Następnie opisano status dydaktyki w katechetyce. Zwrócono uwagę na służebną i pomocniczą rolę dydaktyki w katechetyce. Opisano przy tym cztery funkcje (deskryptywno-diagnostyczną, eksplanacyjną predykcyjno-prospektywna i praktyczną), jakie spełnia dydaktyka w katechetyce. W końcowej części podjętych analiz zwrócono uwagę na sposoby zastosowania osiągnięć współczesnej dydaktyki w katechetyce i na kwestie otwarte, wymagające w przyszłości dyskusji oraz weryfikacji empirycznej.
EN
In the Polish catechetical literature of the late twentieth and early twenty-first century there reveals a turn towards teaching. Religious educators, referring to the principle of fidelity to God and to man analyze issues related to the implementation of religious education in the schools and catechesis in parishes. The presented text is a voice in the ongoing debate about the place of teaching in catechetics. It does not pretend to formulate definitive solutions. It has a form of a sketch rather, signalling problems. First was to clarify the central category of research. Attention was paid to the understanding of the terms "teaching for" and "catechetics". Religious educators' studies were cited, who have long been involved in teaching catechism (eg W. Kubik, J. Szpet, S. Kulpaczyński). Then there was described the status of teaching in catechetics. Attention was drawn to the servant and supporting role of teaching in catechetics. There were described four functions (descriptive-diagnostic, explanatory, predictive-prospective and practical ones) that the teaching meets in catechetics. In the final part of the analyses undertaken there were highlighted the ways of using the achievements of modern teaching in catechetics and also the open issues requiring future discussions and empirical verification.
Letteratura polacca riguardo catechetica della fine del XX e dell’inizio del XXI secolo rivela una svolta verso la didattica. Gli scienziati, riferendosi al principio di fedeltà a Dio e all’uomo, analizzano le questioni relative all’attuazione dell’insegnamento della religione nelle scuole e catechesi parrocchiali. L’articolo è una voce nel dibattito in corso attorno a luogo di didattica in catechetica. In primo luogo, è stata data una spiegazione delle principali categorie della ricerca, notando la comprensione dei termini “didattica per” e “catechetica”. Si citano anche dei ricercatori che sono da tempo impegnati nella didattica della catechesi, poi si descrive lo status di didattica in catechetica. È discusso il ruolo subalterno e di sostegno di didattica in catechetica, descrivendo le funzioni della didattica in catechetica. In conclusione, l’attenzione è stata attirata da modi di utilizzare i risultati della didattica moderna in catechetica e le questioni aperte che richiedono discussioni future e verifica empirica.
Year
Volume
9
Pages
103-124
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4e4fa9-2ae7-4e46-9d78-2f6a4c733ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.