PL EN


2015 | 3(37) | 521-530
Article title

Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego

Content
Title variants
EN
Ecologization of consumption symptoms in consumer behaviour on the food market of animal origin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy podjęto próbę rozpoznania sposobu postrzegania jakości żywności pochodzenia zwierzęcego przez polskich konsumentów oraz ich opinii na temat podwyższania jakości, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych metod produkcji nawiązujących do kwestii ochrony środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. W tym celu w 2013 roku przeprowadzono badania o charakterze ilościowym w ramach projektu: „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Analiza wyników pozwala zauważyć, że badani respondenci deklarowali relatywnie wysoki poziom zgodności ze stwierdzeniem, że żywność pochodzenia zwierzęcego o wysokiej jakości jest wyprodukowana w sposób przyjazny dla środowiska, z uwzględnieniem praw zwierząt gospodarskich, oraz wytwarzana metodami ekologicznymi. Jednocześnie odnotowano relatywnie wysoki poziom akceptacji w odniesieniu do metody służącej podwyż- szaniu jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, tj. zastosowaniu produkcji, w tym chowu zwierząt respektującego prawa zwierząt gospodarskich.
EN
This paper attempts to identify the perception of the quality of food of animal origin by Polish consumers and their opinion on higher quality with particular emphasis on the chosen methods of production and processing referring to the protection of the environment and animal welfare. In 2013 a quantitative study of the project: “BIOFOOD – innovative, functional products of animal origin” was conducted. Analysis of the results can be noted that the surveyed respondents declared a relatively high level of compliance with the statement that the high quality food of animal origin is produced in an environmentally friendly manner, taking into account the rights of farm animals and using the organic production. At the same time there was a relatively high level of acceptance in relation to the method for increasing the quality of food of animal origin ie. the use of production, including animal husbandry that respects the rights of farm animals
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Grunert, K. G. (2002). Current issues in the understanding of consumer food choice. Trends Food Sci. Tech., 13, 275–285.
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I., Kozłowska, A., Olewnik-Mikołajewska, A. (2012). Poziom akceptacji zmian na rynku żywności w opinii konsumentów. Żywn. Nauka Technol. Ja., 5(84),187–202.
 • Heerwagen, L. R., Mørkbak, M. R., Denver, S., Sandøe, P., Christensen, T. (2015). The Role of Quality Labels in Market-Driven Animal Welfare. J. Agr. Environ. Ethics,28, 67–84.
 • Hjelmar, U. (2011). Consumers’ purchase of organic food products. A matter of convenience and refl exive practices. Appetite., 56, 336–344.
 • Jeżewska-Zychowicz, M. (2009). Impact of beliefs and attitudes on Young consumers’ willingness to use functional food. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2(59), 183–187.
 • Kehlbacher, A., Bennett, R., Balcombe, K. (2012). Measuring the consumer benefi ts of improving farm animal welfare to inform welfare labelling. Food Policy, 37, 627–633.
 • Ozimek, I. (2006). Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Ozimek, I., Gutkowska, K., Żakowska-Biemans, S. (2004). Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością. Żywn. Nauk. Technol. Ja., 4(41), 100–111.
 • Ozimek, I., Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2009). Polish consumers’ perception of food related risks. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2(59), 189–192.
 • Ozimek, I., Żakowska-Biemans, S. (2011). Determinants of Polish consumers’ food choices and their implication for the national food industry. Brit. Food J., 1(113), 138–154.
 • Tsourgiannis, L., Karasavvoglou, A., Florou, G. (2011). Consumers’ attitudes towards GM Free products in a European Region. The case of the Prefecture of Drama–Kavala–Xanthi in Greece. Appetite., 57, 448–458.
 • Sajdakowska, M., Gutkowska, K., Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I. (2011). Postrzeganie konsumenckie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,509, 209–218.
 • Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S. (2009). Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych. Żywn. Nauk. Technol.Ja., 3(64), 95–104.
 • Zander, K., Hamm, U. (2010). Consumer Preferences for Additional Ethical Attributes of Organic Food. Food Qual. Prefer., 21, 495–503.
 • Żakowska-Biemans, S. (2011a). Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności. Probl. Hig. Epidemiol., 3(92), 621–624.
 • Żakowska-Biemans, S. (2011b). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. Brit. Food J., 1(113), 122–137.
 • Żakowska-Biemans, S. (2011c). Ekologizacja konsumpcji i jej przejawy w zachowaniach konsumentów na rynku żywności – praca przeglądowa. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 206, 217–225.
 • Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2003). Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Żakowska-Biemans, S., Kuc, K. (2009). Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywn. Nauk. Technol. Ja., 3(64), 105–114.
 • Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K., Sajdakowska, M. (2013). Segmentacja konsumentów z uwzględnieniem skłonności do zaakceptowania innowacji w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Hand. Wewn.,4, 141–154.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4fd602-cf1b-42ea-91a0-f16e917def5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.