PL EN


Journal
2017 | 46 | 211-218
Article title

Wielojęzyczność u osób z zaburzeniami o typie afazji. Rekonesans zagadnień

Authors
Content
Title variants
EN
Multilingualism in People with Aphasia-Spectrum Disorders. An Overview
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najbardziej interesujących zagadnień dotyczących ludzkiej mowy jest skomplikowana korelacja między językiem i mózgiem oraz mózgiem i językiem. W niniejszym artykule mamy do czynienia z próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób u osób z zaburzeniami o typie afazji reprezentowana jest wielojęzyczność. Jakie skutki ma udar mózgu na ośrodki mowy w mózgu. Należy tu zaznaczyć, iż obserwacje pacjentów z zaburzeniami afatycznymi odgrywają znaczącą rolę w zrozumieniu dysfunkcji mózgu oraz są źródłem tworzenia modeli o procesach uczenia się i funkcjach mózgu. Najnowsze badania afazjologiczne są jedną z nielicznych możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące reprezentowania aktywności językowych zachodzących w mózgu. Czy wyobrażenie o oddzielnym reprezentowaniu poszczególnych języków u poligloty w różnych regionach mózgu znajduje jeszcze swoich zwolenników? W artykule wyjaśniono terminologię wielojęzyczności, afazji, jej przyczyny. W dalszej jego części poddano analizie czynniki, który odgrywają znaczącą rolę w procesie restytucji językowej.
EN
One of the most interesting problems concerning human speech is the complicated two-way correlation between language and the brain. The present article attempts to answer the question how multilingualism is represented in people suffering from aphasia-spectrum disorders. What are the results of a brain stroke on speech centres? It should be noted that monitoring patients with aphasic speech disorders plays a significant role in understanding brain dysfunctions and is a source of creating models of learning processes and brain functions. The latest research into aphasia constitute one of the few possibilities of getting answers to the question concerning the representation of language activity occurring in the brain. Does the theory postulating separate representation of various languages in different regions of the brain in a polyglot still find its supporters? The article explains the terms of multilingualism and aphasia, together with its causes. The remaining part of the article analyses the factors that play a significant role in the process of language restitution.
Keywords
Journal
Year
Volume
46
Pages
211-218
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Filologii Obcych
References
 • Alber M.L., Obler L.K., 1978, The Bilingual Brain, New York.
 • Dobek N., 2014, Bilinguale Aphasie: Sprache und Gedächtnis bei bilingualen Aphasikern, Saarbrücken.
 • Grucza F., 2004, Bilingwizm, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. E. Różycka, t. 1. Warszawa.
 • Leischner A., 1987, Aphasien und Sprachentwicklungsstörungen, Stuttgart.
 • Maruszewski S., 1996, Afazja – zagadnienia teorii i terapii, Warszawa.
 • Panasiuk J., 2013, Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST, Lublin.
 • Pąchalska M., 2012, Afazjologia, Warszawa.
 • Penfield W., Roberts L., 1959, Speech and Brain Mechanisms, Princeton NJ.
 • Poeck K., Stachowiak F.J., 1975, Farbbenennungsstörungen bei aphasischen und nichtaphasischen Hirnkranken, J. Neurol. 209, 95–102.
 • Peuser G., 1978, Aphasie. Eine Einführung in die Patholinguistik, München.
 • Rölleke I., 2002, Auswirkungen eines apoplektischen Insults auf die erste erlernte Fremdsprache. Drei Fallstudien, Köln.
 • Wallesch C.W., Papagno C., 1988, Subcortical aphasia, [w:] Aphasia, eds. R.F. Clafford, R. Whurr, M.A. Wyke, s. 49–78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db51746e-5613-4af4-b7fd-8b5f147ab8de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.