PL EN


Journal
2020 | 46 | 1 | 63-74
Article title

O POTRZEBIE ZMIAN W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Content
Title variants
EN
THE NEED TO CHANGE THE SCOPE OF SHAPING SOCIAL COMPETENCE IN STUDENTS OF EDUCATIONAL STUDIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących kompetencji społecznej studentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego ze specjalizacji doradztwa szkolnego oraz rehabilitacji i profilaktyki społecznej. W badaniu au-tor wykorzystał kwestionariusz kompetencji społecznej KK-A(M), będący podstawowym narzędziem badawczym opracowanym przez Annę Matchak, oraz kwestionariusz opracowany przez autora w celu analizy efektów kompetencji społecznej osiągniętych przez nauczycieli podczas prowadzonych przez nich lekcji. Analiza i interpretacja wyników badania potwierdza średni poziom kompetencji społecznej studentów w sytuacjach intymnych, społecznych i wymagających asertywności. Analiza korelacji umożliwiła ustalenie związków między działalnością edukacyjną zmierzającą do kształtowania kompetencji społecznej studentów określoną w efektach kształcenia i rzeczywistym poziomem kompetencji społecznej studentów w sytuacjach intymnych, społecznych i wymagających asertywności. Korelacje pokazują niską i słabą zależność między wyodrębnionymi zmiennymi.
EN
The paper presents the results of the research on social competence in students of educational studies at the University of Zielona Góra, who major in school counselling and social rehabilitation and prevention. In the study, the author used the social competence questionnaire KK-A(M), the standardized research tool elaborated by Anna Matczak, as well as a questionnaire developed by the author for analysing the social competence effects achieved by teachers in classes they conduct. The analysis and interpretation of the results speak for the average level of social competence in students in intimate situations, social exposure, and in situations related to assertiveness. The correlation analysis enabled establishing connections between educational activities that aim at shaping social competence in students as determined in educational effects and the actual level of social competence in students in intimate situations, social exposure and in situations related to assertiveness. The correlations show low and weak interdependence between the isolated variables.
Journal
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
63-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Argyle M. (1998), Zdolności społeczne, [w:] Psychologia społeczna w relacji Ja–Inni, red. S. Moscovici, tłum. M. Cielecki, WSiP, Warszawa, s. 77-104.
 • Argyle M. (2001), Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. W. Domachowski, PWN, Warszawa.
 • Baczała D. (2012), Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Bąbka J. (2012), Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Cavell T. (1990), Social adjustment, social performanse, and social skills: A Tri-Component model of Social Competence, „Journal of Clinical Child Psychology”, 19(2), s. 111-122.
 • Chrost M. (2012), Kompetencje emocjonalne i społeczne, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Cohen J. (1988), Statistical power analysis for the behavioral sciences. Edition. 2nd., Lawrence Erlbaum Associates, New York.
 • DomitrovichC.E., Durlak J. A., StaleyK.C., Weissberg R. P. (2017), Social-Emotional Competence: An Essential Factor for Promoting Positive Adjustment and Reducing Risk in Scholl Children, „Child Development” 88(2), s. 13-32.
 • Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań.
 • Halberstadt A. G., Denham S. A., Dunsmore J. C. (2001), Affective Social Competence, „Social Development”, 10(1), s. 79-119.
 • Hensley M., Powell W., Lamke S., Hartman S. (2007), The Well-Managed Classroom, Boys Town Press, Nebraska.
 • Jakubowska U. (1996), Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne, „Przegląd Psychologiczny”, nr 39, s. 29-40.
 • Kanios A. (2008), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Łobocki M. (2009), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Matczak A. (1998), Preferencje zawodowe młodzieży a kompetencje społeczne, „Psychologia Wychowawcza”, nr 41, s. 28-36.
 • Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, Pracowania Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Mroczek B., Zarek A., Rudnicki J., Wolińska W., Pawlak I., Dyk T., Kotwas A., Kurpas D. (2016), Social competence of physicians and medical students – a preliminary report, Family Medicine&Primary Care Erviev, 18(3), s. 308-312.
 • Preś K. (2015), Kompetencje społeczne studentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Jarosława Bąbki.
 • Raport Weryfikacja Efektów kształcenia (2016), Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii.
 • Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wierzejska J. (2016), Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych, „Studia Edukacyjne”, nr 39, s. 155-168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db5231f5-c50f-4830-b708-1dd1fc446bbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.