PL EN


2014 | 2(10) | 17
Article title

PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SŁUŻB SPECJALNYCH Z PERSPEKTYWY POTRZEB OBRONNYCH PAŃSTWA

Content
Title variants
EN
LEGAL BASES OF SPECIAL FORCES’ FUNCTIONING FROM THE DEFENCE NEEDS OF THE STATE PERSPECTIVE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę podstawowych przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie polskich służb specjalnych w kontekście ich zadań, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy potrzeb obronnych RP. Pierwsza część poświęcona jest próbie zdefiniowania pojęcia „służb specjalnych”, która ni ma swojego odzwierciedlenia ustawowego, a w literaturze w tym zakresie powstały dość istotne rozbieżności. W dalszej części wskazane zostały te zadania ustawowe poszczególnych służb specjalnych, które mają związek z potrzebami obronnymi państwa. Zaznaczone są również oczekiwania władz państwowych w stosunku do służb specjalnych, zawarte w oficjalnym dokumencie, jakim jest Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.
EN
The article analyses basic law regulations concerning the Polish spe-cial forces’ functioning in the context of their tasks, taking into considera-tion the defence needs of the Republic of Poland. The first part includes the definition of the special forces’ notion which is not reflected in the acts of law and therefore there are significant divergences in the literature of this subject. Then the tasks of particular special forces which are connect-ed with the defence needs of the state are presented. Moreover, there are also stressed state authorities’ expectations towards special forces includ-ed in an official document, i.e. National Security Strategy of the Republic of Poland.
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • Eco U., Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.
 • Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78 z 1997 r., poz. 483 ze zm.
 • Pacek B., Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, AON, Warszawa 2013.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2007.
 • Sun Tzu, Sztuka wojny, Gliwice 2004.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jednolity: Dz. U. Nr 29 z 2010 r., poz., 154, ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tekst jednolity: Dz. U. Nr 621 z 2012 r. ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz. U. Nr 104 z 2006 r., poz. 709 ze zm.
 • Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005.
 • Żebrowski A., Żmigrodzki M., Babula J., Rola służb specjalnych w siłach zbrojnych, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db56a99d-7aed-4a61-a1e3-5187de7b64b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.