PL EN


2017 | 4 | 115-120
Article title

Ocena poziomu empatii i umiejętności pracy z emocjami wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Content
Title variants
EN
Assessment of the level of empathy and ability to work with emotions among midwives employed in selected hospitals in Masovian, Podlasie, Lublin, and Warmian-Masurian Voivodships.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Umiejętności psychospołeczne, w tym również poziom empatii, umożliwiający zrozumienie myśli i odczuć drugiego człowieka, są ważną częścią kompetencji interpersonalnych. Empatia jest jedną z podstawowych składowych umiejętności komunikacyjnych w zawodach medycznych. Położne cechujące się empatią mają zdolność lepszego zrozumienia pacjentki, aktywnego słuchania, reagowania oraz wysokiego poziomu samoświadomości, zaangażowania emocjonalnego i osobistego, co wpływa na realizację prawidłowego procesu terapii, leczenia, opieki oraz bezpieczeństwa pacjentki. Cel pracy. Analiza poziomu empatii oraz umiejętności pracy z emocjami wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Materiał. 153 położnych (100% kobiet) zatrudnionych w sześciu podmiotach opieki zdrowotnej na terenie Polski środkowo-wschodniej. Średnia wieku: 46,84 lata (SD: 12,44; min: 24 lata; maks: 61 lat; mediana: 50; modalna: 52). Większość badanych (n = 92,60%) miało wykształcenie średnie medyczne, 20% (32 osoby) ukończyły studia I stopnia, 19% (n = 30) – studia magisterskie. Średni czas stażu pracy wyniósł 24,56 lat (SD: 10,16, min: 0,5, maks: 39, mediana: 27, modalna: 28). Zdecydowana większość badanych zatrudniona była na pełny etat (n = 150,98%). Odsetek zwrotu ankiet wyniósł 74% (153/204). Metody. Dobrowolne i anonimowe badania ankietowe. Do badań wykorzystano standaryzowaną ankietę: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Położnych (KKSP) opracowany przez Tomalę oraz Jaworskiego. Kwestionariusz KKSP składa się łącznie z 26 twierdzeń ocenianych w 5-stopniowej skali Likerta. Zawiera również 9 pytań dotyczących danych socjodemograficznych respondentek biorących udział w badaniu: płeć, wiek (rok urodzenia), stan cywilny, miejsce stałego zamieszkania, rodzaj ukończonej szkoły, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. Wyniki. Analiza Podskali I wykazuje, iż poziom empatii wśród badanej grupy jest wysoki, 139 położnych uzyskało maksymalną liczbę punktów, czyli 50, żadna z respondentek nie uzyskała minimalnej ilości 10 punktów, jedynie nieliczna grupa (19 osób) uzyskała punktację w granicach 26–38 punktów. Odchylenie standardowe plasuje się w granicach 3,852, co stanowi niewielkie odchylenie od średniej arytmetycznej. Wnioski. 1. W badanej grupie położne posiadały duży poziom empatii i w umiejętny sposób radziły sobie z emocjami w pracy. 2. Poziom empatii, jakim wykazują się położne, jest niezależny od stażu pracy, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, stanu cywilnego. 3. Z uwagi na złożony charakter pracy oraz wiele czynników wpływających na obowiązki pielęgniarki/położnej w badaniach dotyczących empatii powinno się uwzględnić zjawisko wypalenia zawodowego, jako czynnik wpływający na zmniejszenie zdolności empatycznych w stosunku do drugiej osoby.
EN
Background. Psychosocial skills, including a level of empathy that enables understanding of thoughts and feelings of another person, constitute an important part of interpersonal skills. Empathy is one of the basic elements of communication skills in medical professions. Empathic midwives are more capable of understanding a patient, of active listening and responding and they present a higher level of self-awareness as well as emotional and personal involvement, which contributes to the success of a therapy, treatment, care, and safety of a patient. Objectives. The study aimed to analyse the level of empathy and ability to work with emotions among midwives employed in selected hospitals in Masovian, Podlasie, Lublin, and Warmian-Masurian Voivodships. Material. 153 midwives (women: 100% of all) employed in six healthcare entities located in Central-Eastern Poland. Mean age: 46.84 years (SD: 12.44, min: 24 years, max: 61 years, median: 50, mode: 52). Most study participants (n = 92,60%) had secondary medical education, 20% (32 persons) had completed first-cycle programmes, and 19% (n = 30) – second-cycle programmes. Mean job tenure amounted to 24.56 years (SD: 10.16, min: 0.5, max: 39, median: 27, mode: 28). A vast majority of the study participants worked full-time (n = 150,98%). A questionnaire return rate was 74% (153/204). Methods. A voluntary and anonymous questionnaire study. A standardized survey: Midwives' Social Competence Questionnaire (MSCQ), developed by Tomala and Jaworski was used in the study. The MSCQ questionnaire comprised a total of 26 statements rated on a five-point Likert scale. In addition, it included nine questions on sociodemographic data of the respondents participating in the study: gender, age (year of birth), marital status, place of permanent residence, type of school, education level, job tenure, form of employment, and occupational position. Results. An analysis of Subscale I demonstrated a high level of empathy among the study group; as many as 139 midwives received maximum points, i.e. 50, none of the respondents received the minimum number of points (10 points) and only a few study participants (19 persons) obtained a score ranging from 26 to 38 points. The standard deviation was approximately 3.852, which constitutes a slight deviation from the arithmetic mean. Conclusions. 1. Midwives in the study group had a high level of empathy and effectively dealt with emotions at work. 2. The level of empathy did not depend on midwives' job tenure, place of residence, education level, or marital status. 3. Because of the complex nature of work and numerous factors that affect responsibilities of a nurse/midwife, research on empathy should also include the issue of burnout syndrome as a factor that reduces empathy towards others.
Year
Issue
4
Pages
115-120
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
author
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Lewis M, Jones J. Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005: 849–862.
 • 2. Rembowski J. Empatia i sposoby jej badania. Kwart Ped 1982; (3–4): 107–120.
 • 3. Zarzycka D. Ślusarska B, Dobrowolska B, i wsp. Empatia w pielęgniarstwie. Założenia, praktyka i jej empiryczne uwarunkowania. Pielęg XXI w 2016; 3(56): 33–38.
 • 4. Doroszewski J, Kulus M, Markowski A. Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja. Warszawa: Wolters Kluwer Polska; 2014: 52.
 • 5. Hoffman M. Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2006: 38–205.
 • 6. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r.
 • 7. Szabat M. Wartości zawarte w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej w świetle medycznych modeli komunikacyjnych. Pielęg XXI w 2015; 4(53): 103–108.
 • 8. Ostrzyżek A, Marcinkowski J. Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4): 682–686.
 • 9. Łuczków P, Pasierski T. Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017: 83, 113–114.
 • 10. Kozak S. Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Difin 2009: 225.
 • 11. Wilczek-Różyczka E. Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. Sztuka Leczenia 2006; 13(1–2): 39–49.
 • 12. Andruszkiewicz A, Sobczak M, Banaszkiewicz M. Empatia a wypalenie zawodowe w grupie pielęgniarek. Wyzwanie dla procesu kształcenia. Pielęg XXI w 2012; 2(39): 27–30.
 • 13. Krysa J, Iwanowicz-Palus G. Standardy i procedury postępowania w praktyce zawodowej położnej. Kompetencje zawodowe polskich położnych – opracowanie autorskie. Kobieta i jej rodzina. Profesjonalny poradnik dla położnych. Warszawa: Wydawnictwo Raabe; 2009: 24–38.
 • 14. Ewertowska J. Czy pielęgniarstwo jest sztuką. Biuletyn ORPiP w Olsztynie 2013; 2: IV–VI.
 • 15. Tałaj A. Badania pielęgniarskie. Holistycznie i empatią. Mag Pielęg Położ 2007; 4: 15.
 • 16. Kurowska K, Zuza-Witkowska A. Empatia a wypalenie zawodowe u pielęgniarek onkologicznych. Now Lek 2011; 80: 277–282.
 • 17. Krajewska-Kułak E, Van Dame-Ostapowicz K, Bielemuk A, i wsp. Samoocena postrzegania zawodu pielęgniarki oraz zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi przez studentów pielęgniarstwa. Probl Pielęg 2010; 1(1): 1–10.
 • 18. Bączek G, Sobolewska M, Dmoch-Gajzlerska E. Rola komunikacji w przygotowaniu do zabiegu ginekologicznego. Probl Pielęg 2009; 17(2): 139–143.
 • 19. Borzęcka J. Artykuł przewodniczącej Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Lublinie. Nasz Głos. Pismo OIPiP w Lublinie 2013; 4: 19–21.
 • 20. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa. Pol Prz Nauk Zdr 2017; 1(50): 97–101.
 • 21. Bubiak A, Bartnicki J, Knihinicka-Mercik Z. Psychologiczne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym. Piel Zdr Publ 2014; 4: 69–78.
 • 22. Banasiak-Parzych B. Psychologiczne aspekty utraty ciąży. Opieka położnicza pod znakiem szczególnej troski. Mag Pielęg Położ 2010; 11: 23–25.
 • 23. Sebastyańska-Targowska I. Obszar komunikacji niewerbalnej między położną a pacjentką w sytuacji poronienia. Przeds Zarz 2012; XIII(11): 61–70.
 • 24. Łuczak-Wawrzyniak J, Czarnecka-Iwańczuk M, Bukowska A, i wsp. Wczesne i późne psychologiczne skutki utraty ciąży. Ginekol Pol 2010; 5: 374–377.
 • 25. Świetliński J, Baranowska E, Czichy J, i wsp. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2017: 480.
 • 26. Grzegory-Suchanek B, Banaszczyk M. Na czym polega dobra komunikacja z pacjentem w pracy położnej. Biuletyn Edukacyjno-informacyjny dla Personelu Medycznego Oddziałów Położniczych i Neonatologicznych 2015; 21: 9.
 • 27. Tałaj A, Suchorzewska J. Postawy pielęgniarek i położnych wobec osób chorych i cierpiących w aspekcie obowiązujących norm prawnych i moralnych. Probl Pielęg 2007; 15(1): 32–38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db5b86cb-956b-48d0-b16f-1ce4e741ab54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.