PL EN


2013 | 22 | 83-92
Article title

Instytucjonalne wsparcie innowacyjności miast w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
Institutional Support of City Innovation in Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie miasta borykają się z wieloma problemami o charakterze zarówno gospodar- czym, jak i społecznym. Po pierwsze, muszą przystosować się do zmian, jakie czekają miasta w całej Europie, startując z pozycji dużo słabszej niż miasta bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej – przede wszystkim ze względu na zaniedbania infrastrukturalne. Po drugie, dotykają je takie same pro- blemy społeczne, obecne w całej Europie, a zwłaszcza bezrobocie wśród absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych. Potencjalnym sposobem ich rozwiązywania są oczywiście pieniądze, ale również otwartość na innowacje. Innowacyjność miast może być rozpatrywana na różne sposoby. Zwykle zwraca się uwagę na obecność określonych instytucji, które dzięki różnym mechanizmom finansowym i pozafinansowym wspierają komercjalizację technologii, obecność przedsiębiorstw w większości wytwarzających wysokie tech- nologie, poziom absorpcji funduszy unijnych stanowiący kryterium przy ocenie gmin w konkursach zmierzających do wyodrębnienia ośrodków innowacyjnych, np. Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Instytucje spełniające tego typu zadania działają, i to z powodzeniem, w województwie śląskim. Są to przede wszystkim jednostki badawczo-rozwojowe, parki przemysłowe oraz naukowo-technologiczne oraz instytucje otoczenia biznesu. Celem artykułu jest próba zaprezentowania ich roli w miastach wo- jewództwa śląskiego na podstawie zebranych materiałów. Na wstępie wyjaśniono kluczowe pojęcia odnoszące się do innowacyjności.
Keywords
Contributors
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Campion, M. (2012). Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Domański, R. (2012). Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UEK.
 • Domański, R. (2005a). Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region). Biuletyn KPZK PAN, 219, 130– 146.
 • Domański, R. (2005b). Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego. Przegląd Geograficzny, 77 (2), 131–138.
 • Dworak, E. (2012). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Florida, R. (1995). Toward the Learning Region, Futures, 27 (5), s. 527–536.
 • Florida, R. (2000). The Learning Region, W: Z.J. Acs (ed.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change. London: Printer.
 • Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 93–115.
 • Grosse, T.G. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grzyb, U. (2008). Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 70–74.
 • Janczewski, J. (2006). Innowacje jako narzędzie przedsiębiorczości małej firmy na przykładzie usług motoryzacyjnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 27–40.
 • Jasiński, A.H. (1997). Innowacje i polityka innowacyjna, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Jewtuchowicz, A. (1996). Powstawanie środowiska i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przed- siębiorczości w Polsce. Poznań–Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 59–74.
 • Kaluizhnova, N., Osipov, M. (2012). Institutional Factors of Innovation-Oriented Regional Development. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 116–125.
 • Kochmańska, M. (2011). Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 90–102.
 • Kosowska, A., Kwieciński, L. (2008). Region uczący się na przykładzie Øresund. W: E. Stadtmüller, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 422–438.
 • Maśloch, P. (2005). Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 17–26.
 • Mikosik, S. (1993). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleksiuk, A. (2009). Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Pomykalski, A. (2004). Procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami w regionie. W: A. Jewtu- chowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wydaw- nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 187–195.
 • Rachwał, T. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. W: Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza – przedsiębiorczość – marketing, Studia KPZK PAN, 141, 135–152.
 • Rejman, K. (2007). Wpływ innowacyjności na efektywność współczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 220–224.
 • Romer, P.M. (1987). Growth Based on Increasing Returns due to Specialization. American Economic Review: Papers and Proceedings, 77 (2), 56–62.
 • Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98 (5), part 2, 71–102.
 • Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy, 94 (5), 1002–1037.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Schumpeter, J. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Siłka, P. (2012). Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 61–73.
 • Surdej, A., Wach, K. (2008). Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 75–81.
 • Szostak, E. (2011). Dostosowania w zakresie polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. W: M. Klamut (red.), Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 66–86.
 • Trzepacz, P. (2010). Funkcje i innowacyjność miast województwa śląskiego. W: A. Sobala-Gwosdz (red.), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji. Bielsko-Biała: Strada Consulting Piotr Kurowski, 73–88.
 • Wechta, P. (2003). Socjologia i kryptosocjologia Josepha Schumpetera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db63a97b-d6dc-4afb-b127-5db8231d44c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.