PL EN


Journal
2012 | 4 | 465–473
Article title

Poczucie koherencji w grupie ratowników medycznych w kontekście wybranych zmiennych socjodemografiznych

Content
Title variants
EN
The sense of coherence in a group of paramedics in the context of selected socio-demographic variables
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Poczucie koherencji (SOC) zdefiiowane zostało jako względnie stała orientacja, wyznaczająca okre- ślony sposób spostrzegania świata, jako przewidywalnego, sterowalnego oraz wartego wysiłku i zaangażowania. Materiał i metodyka. Przebadano 336 ratowników medycznych czynnych zawodowo, pracujących w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego na terenie Polski. Badania realizowano w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Poczucie koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza SOC – 29. cel pracy. Celem pracy było ustalenie czy zmienne socjodemografizne różnicują poczucie koherencji i jej składowe w grupie ratowników medycznych. Wyniki. Ogólne poczucie koherencji nie różnicowało kobiet i mężczyzn w grupie ratowników medycznych. Istotna róż- nica zaznaczyła się w podskali zrozumiałości, przy p = 0,020. Z analizy pozostałych danych demografiznych przy użyciu r Spearmana, przy p < 0,05, wynika, że wiek i staż pracy ankietowanych w sposób istotny statystycznie różnicował zrozumiałość. Średni poziom poczucia koherencji dla ratowników medycznych z wykształceniem policealnym wynosił 141,64, przy N = 259 i był nieco niższy w stosunku do grupy z wykształceniem licencjackim, gdzie uzyskano 144,17, przy N = 77. Wnioski. Poczucie koherencji okazało się być stałą zmienną osobowościową u ratowników medycznych. Mniej stabilne było poczucie zrozumiałości.
EN
Introduction. The sense of coherence (SOC) has been defied as relatively constant orientation determining a specifi way of perceiving the world as something predictable, controllable, worth effrt and commitment. Material and methodology. 336 paramedics who lead active working lives have been examined. They all work in paramedical teams reaching patients in need in Poland. The research has been conducted in Ambulance Stations and Hospital Emergency Services. The sense of coherence has been established with the use of SOC-29 Questionnaire. The aim of the study. The aim of the study was to establish whether socio-demographic variables diversify the sense of coherence and its components in a group of paramedics. The results. The general sense of coherence has not been diffrent among women and men in a group of paramedics. A signifiant diffrence has been noticeable on the comprehensibility subscale, with p = 0,020. On the basis of the analysis of the rest of the demographic data, with the use of r Spearman, with p < 0,05, it has appeared that the respondents’ age and work experience has diversifid comprehensibility in a way signifiant statistically. The average level of the sense of coherence in paramedics with college education has amounted to 141,64, with N = 259 and has been slightly lower in comparison with the group with undergraduate education, where the level has amounted to 144,17, with N = 77. conclusion. The sense of coherence has turned out to be a constant variable of a paramedic’s personality. The sense of comprehensibility has been less constant.
Journal
Year
Issue
4
Pages
465–473
Physical description
Contributors
author
  • Z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db64c056-f093-4cb8-9376-3c05cd779812
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.