PL EN


Journal
2014 | 4 | 29-52
Article title

Rodzina jako środowisko wychowawcze w świetle poglądów polskich filozofów spotkania

Content
Title variants
EN
Family as an educational environment in the light of the views of Polish philosophers of encounter
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Spotkanie [encounter] jako kategoria filozoficzna obejmuje wiele różnorodnych typów relacji i konfiguracji człowieka z człowiekiem. W Polsce w ostatnich 20 latach XX wieku i później rozwijało się prężnie środowisko filozofów, wnikliwie badających problematykę spotkań międzyludzkich w duchu syntezy fenomenologii z personalizmem. Polscy filozofowie spotkania doszli do kilku znaczących odkryć i ustaleń, odnoszących się do całościowo i ogólnie ujętego tematu spotkania. Artykuł podejmuje próbę aplikacji ogólnej problematyki filozoficznej, wypracowanej w tym nurcie, do rozważenia bardziej szczegółowego problemu. Zasadnicze pytanie brzmi: czy odkrycia polskiej filozofii spotkania mogą być użyteczne w zastosowaniu do zbadania relacji w środowisku rodzinnym pod kątem efektywności wypełniania przez rodzinę funkcji wychowawczej względem dzieci. Autor dowodzi, że niektóre rozstrzygnięcia filozoficzne rzeczywiście mają zastosowanie w tak określonym obszarze badawczym.
EN
Encounter as a philosophical category comprises a lot of various types of relations and configurations of a man with another man. In Poland in the last twenty years of the 20th century and later there developed a flourishing environment of philosophers who examined the problems of interpersonal encounter in the spirit of the synthesis of phenomenology and personalism. The Polish philosophers of encounter came to a few essential findings referring to the subject of encounter considered in the comprehensive and general way. The article attempts to apply the general philosophical issue worked out in this trend so to consider the problem in more detailed way. The essential question is: can the findings of the Polish philosophy of encounter be useful to examine the relations in the family environment for the effectiveness of fulfilling the educational function towards children by the family? The author proves that some philosophical settlements can actually be used in such a research area.
Journal
Year
Issue
4
Pages
29-52
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Brannon L., Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, tł. M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Znak, Kraków 1987.
 • Card O.S., Ender na wygnaniu, tł. P. Cholewa, Prószyński i s-ka, Warszawa 2010.
 • Drucka N., Szkoła w podziemiu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1973.
 • Grobler A., Metodologia nauk, Znak, Kraków 2006.
 • Halik T., Przemówić do Zacheusza, tł. S. Babuchowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 • Kozakiewicz M., Brzozowski S., Szkoła w konspiracji, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960.
 • Jóźwiak M., Przybysz W., Wędka, nie ryba. Z Wojtkiem Przybyszem o Stowarzyszeniu Wędka im. Każdego Człowieka, organizacji non-profit działającej na rzecz dzieci i młodzieży z Torunia, rozmawia Magdalena Jóźwiak, „Podaj dalej. Okazjonalnik akademicki”, 2014, 10.
 • McKenzie J., Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, tł. T. Kubikowski, Universitas, Kraków 2011.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, tł. K. Krahelska, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Porębski C., Człowiek w społeczeństwie całkowicie otwartym, w: J. Filek, K. Sosenko (red.), Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Instytut Myśli J. Tischnera, Kraków 2007.
 • Rembierz M., Dom rodzinny jako przestrzeń wychowania intelektualnego – wzrastanie w mądrości, czy utwierdzanie się w dziedziczonych uprzedzeniach i stereotypach?, w: M.T. Kozubek (red.), Jaka rodzina, takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
 • Strzembosz T., Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
 • Tatarkiewicz W., Zapiski do autobiografii, w: T. i W. Tatarkiewiczowie, Wspomnienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
 • Tischner J., Etyka a historia. Wykłady, D. Kot (red.), Instytut Myśli J. Tischnera, Kraków 2008.
 • Tischner J., Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1991.
 • Tischner J., Filozofia dramatu, Znak, Kraków 1998.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982.
 • Tischner J., Studia z filozofii świadomości, A. Węgrzecki (red.), Instytut Myśli J. Tischnera, Kraków 2006.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 1976.
 • Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka, Wydawnictwo PAT, Kraków 1992.
 • Węgrzecki A., Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.
 • Węgrzecki A., Wolność jako podstawa dojrzałości aksjologicznej, w: K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna, t. 1: Wymiary – kierunki – uwarunkowania, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1994.
 • Wojtyła K. (Jan Paweł II), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1986.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1982.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db6525fe-deac-4110-81bb-9090bc4155d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.