PL EN


2015 | 9 | 2 | 58-64
Article title

Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszkania

Content
Title variants
EN
Health Behaviours of Students of the Medical University of Lublin Depending on the Place of Residence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachowania zdrowotne to wskaźniki postaw wobec zdrowia, wynikające z przyjętych przez jednostkę wartości, a także każde intencjonalnie podjęte działanie jednostki, którego celem jest utrwalenie lub podnoszenie potencjału zdrowia. Zaliczane są do najważniejszych czynników, które determinują stan zdrowia człowieka. Kształtują się głównie w drugiej dekadzie życia i ulegają modelowaniu przez cały czas jego trwania. Są przekazywane w procesie socjalizacji, tworzą się w toku społecznych interakcji w dzieciństwie i młodości pod wpływem informacji przekazywanych przez rodziców, opiekunów, szkołę, środki masowego przekazu, służby medyczne. Celem pracy było poznanie i porównanie zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego pochodzących ze wsi i z miasta. Badania ankietowe przeprowadzono anonimowo, od kwietnia do czerwca 2013 roku. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Zygfryda Juczyńskiego. W badaniach wzięło udział 200 studentów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Z badań wynika, że blisko połowa badanych prezentowała przeciętne zachowania zdrowotne. Korzystniejsze zachowania zdrowotne charakteryzowały studentów pochodzących ze wsi. Najlepsze wyniki w odniesieniu do poszczególnych typów zachowań zdrowotnych uzyskali badani pochodzący ze wsi w obszarach związanych z prawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz zachowaniami profilaktycznymi. Młodzież pochodząca ze wsi częściej spożywała warzywa i owoce, poszukiwała informacji o tym, jak inni unikają chorób i ograniczała palenie tytoniu. Pochodzenie jest istotnym czynnikiem determinującym zachowania zdrowotne.
EN
Health behaviours are indicators of attitudes towards health, arising from values of an individual, as well as any intentionally taken action the purpose of which is to preserve or raise health potential. They are among the most important factors that determine the state of human health. They are formed mainly in the second decade of life and are prone to shaping throughout its duration. They are transmitted in the process of socialization, formed in the course of social interaction in childhood and adolescence under the influence of the information provided by parents, guardians, school, media, medical services. The aim of the study was to investigate and compare health behaviours of students of the Medical University coming from the countryside and from the city. The questionnaire survey was carried out anonymously from April to June 2013. The research tool used in the work was the Health Behaviour Inventory (IZZ) created by Zygfryd Juczyński. 200 students from the Medical University of Lublin took part in the survey. The research shows that almost half of the respondents presented average health behaviours. More favourable health behaviours characterized students coming from the countryside. The best results in relation to specific types of health behaviours examined were obtained by the respondents from the countryside in areas related to correct eating habits and preventive behaviours. Young people coming from rural areas more often ate vegetables and fruits, sought information about how others avoid diseases and limited smoking. Ethnicity is an important factor determining health behaviours.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
58-64
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • Katedra Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Abramczyk A., Sobiech I., Tomaszkiewicz G. (2002), Wybrane problemy ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim. Pielęgniarstwo Polskie, 2, s. 213-216.
 • Al-Othman A.A., Hewedy F.M. (1997), Dietary assessment of male students: a study of what they wasted Chile residence. Nutr Health, 11 (3), s. 197-206.
 • Baran A., Stocka A. (2008), Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6 (4), s. 326-331.
 • Binkowska-Bury M. (2009), Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Brzozowska A., Słomka T., Janikowska K. i in. (2012), Ocena wpływu wybranych czynników na zachowania zdrowotne młodzieży, W: Human's health In different periods of life, red. Saracen A. i Fidecki W., UTH Radom, s. 124-135.
 • Buławska K. (2001), Wartość zdrowia a zachowania zdrowotne młodzieży. Sztuka Leczenia, 7 (4), s. 57-61.
 • Choi Won S., Harris K., Okuyemik K. (2003), Predictors of smoking initiation among college-bound high school students. Ann Beh Medicine, 26, s. 69-74.
 • Fisher B., Kupcewicz E., Szypulska A. i in. (2013), Zachowania związane ze zdrowiem u chorych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 10, s. 379-394.
 • Gniazdowski A. (1990), Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Instytut Medycyny Pracy, Łódź.
 • Gromysz-Kałkowska K., Unkiewicz-Winiarczyk A., Szubartowska E. (2011), Problem palenia tytoniu wśród studentów w świetle badań ankietowych. Zdrowie Publiczne, 121 (4), s. 332-337.
 • Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Kuczyński J. i in. (2011), Badanie używania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (4), s. 748-753.
 • Lewko J i in. (2005), Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa. Annales Uniwersitatis Mariae-Curie-Skłodowska Sectio D, Vol. LX, Sup- pl. XVI, nr 283, s. 260-264.
 • Łaszek M. i in. (2011), Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (3), s. 461-465.
 • Makarowski R., Lipowski M., Marszałł M. i in. (2008), Zachowanie antyzdrowotne jako forma poszukiwania ryzyka-próba konstrukcji modelu. Medycyna Sportowa, 24 (6), s. 396-406.
 • Perry ChL. (1999), Cardiovascular disease prevention among youth: visioning the future. Prev Med, 29, s. 79-83.
 • Puchalski K. (1997), Zdrowie w świadomości społecznej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyna Pracy, Łódź.
 • Romanowska-Tołłoczko A. (2011), Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46 (1), s. 89-93.
 • Rosołowska J. (2003), Przyczyny stresu u studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. Pielęgniarstwo Polskie, 1, s. 82-87.
 • Snopek S., Szostak-Węgierek D., Ziółkowska A. (2009), Rozpowszechnienie cech stylu życia zwiększających ryzyko zaburzeń lipidowych u młodych mężczyzn-studentów medycyny. Problemy Higieny i Epidemiologii, 90 (4), s. 598-603.
 • Stefańska E., Ostrowska L., Czapska D. i in. (2007), Wybrane zachowania zdrowotne studentów uczelni medycznej. Żywienie Człowieka, 34 (1/2), s. 642-646.
 • Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.
 • Wójtowicz-Chomicz K., Kowal M., Wójtowicz M. i in. (2007), Próba oceny zachowań anty-zdrowotnych studentów Akademii Medycznej w Lublinie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (1), s. 108-111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db68193a-5fde-48b1-a638-2017d131d762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.