PL EN


2013 | 33 | 140-148
Article title

Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
Changes in professional activity of women in selected EU countries based on data from Eurostat. Comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W programie Europa 2020 postuluje się wzmożenie działań ukierunkowanych na wzrost ak-tywności zawodowej społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W większości krajów poli-tyka rynku pracy skierowana jest więc na poprawę kondycji siły roboczej, na zwiększenie możli-wości rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności na podniesienie stopy zatrudnienia. Korzystając z danych Eurostatu w artykule dokonano analizy przemian aktywności zawodo-wej kobiet w wybranych krajach UE na przestrzeni ostatniej dekady. Przedstawione analizy wy-raźnie pokazały, jak bardzo kryzys gospodarczy z roku 2008 pogorszył podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy najbardziej zmieniła się na niekorzyść w Hiszpanii i w Grecji. Pogorszenie sytuacji odczuli również Irland-czycy. Polska, jak dowodzą statystyki, wyszła z kryzysu obronną ręką, choć daleko nam do wskaźników osiąganych w Skandynawii, czy chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. Analizując zarysowane tendencje można przypuszczać, że postulaty zgłoszone w programie Europa 2020 będą trudne do spełnienia przez większość krajów UE.
EN
Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade. It’s aim is the increase of economic activity of society, both women and men. In most countries, labor market policy is therefore aimed at improving the health of the workforce, to improve the possibilities of socio-economic development, in particular to increase the employment rate. This article focuses on changes in professional activity of women in selected EU countries over the last decade (article is based on available Eurostat statistics). The analysis clearly showed how the economic crisis of 2008, aggravated the basic professional activity rates. Currently, the worst situation on the labor market is in Greece and Spain. The Irish also felt deterioration. Poland, as the statistics show, emerged from the crisis unscathed, although we are far from indicators achieved in Scandinavia or even in our western neighbors. The trends outlined in the article showed, that the demands presented in the Europe 2020 will be difficult to meet for most EU countries.
Year
Issue
33
Pages
140-148
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Dane Eurostatu, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal /page/portal/eurostat/home (stan na dzień 20.10.2012).
 • Dane Komisji Europejskiej, 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm (stan na dzień 22.10.2012).
 • Domański H., 2004, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Doorne Huiskes von A., 2003, Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka [w:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijstra, J. Plantenga, GWP, Gdańsk.
 • Enrenreich B., 1983, The Hearts of Men, Anchor Press, New York.
 • Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrów-noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Bruksela (stan na dzień 22.10.2012).
 • Kubiak M., 2008, Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa [w:] Mał-żeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Mu-szyński, E. Sikora, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Mazur-Łuczak J., 2010, Kobiety na rynku pracy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • Parsons T., 1972, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Reszke I., 1991, Nierówności płci w teoriach, IFiS PAN, Warszawa.
 • Rosin H., 2010, The end of men, „The Atlantic Magazine”, July/August, http://www. theat-lantic.com/magazine/archive/2010/07/the-end-of-men/8135/ (stan na dzień 12.11.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db6822bc-28f1-4d80-a658-b6de21091b59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.