PL EN


2019 | 4(44) | 39-51
Article title

Split payment mechanism in the economy of small and medium-sized enterprises

Authors
Content
Title variants
PL
Mechanizm podzielonej płatności w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The size and stability of VAT revenues is extremely important for conducting financial policy. European countries take various initiatives, due to the overall amount of tax fraud. The purpose of the discussion conducted in the article is to analyze the essence of the split payment mechanism (SPM) as an instrument to combat tax fraud and evaluate it from the point of view of: construction of tax regulations and benefits in connection with its use by business units and from the perspective of the small and medium-sized enterprises. The article uses a critical analysis of legal acts and the method of structured interviews with owners of small and medium enterprises. The conclusion of these considerations is that SPM is negatively assessed by most of the units surveyed and causes practical problems in their functioning. Solutions that the legislator can introduce to make the split payment mechanism more attractive for Polish entrepreneurs were presented. In November 2019, a mandatory split payment for selected goods and services will be introduced, and so far the VAT amendment causes problems with financial fluidity of enterprises. It also turns out that the tax incentives proposed by the legislator are not adequate in relation to the problems encountered when performing split payment operations. The experiences of other European countries in combating tax fraud by introducing SPM were recalled. Further analysis of the effectiveness of this solution should take into account its impact on the functioning and financial fluidity of enterprises.
PL
Wielkość i stabilność wpływów z podatku VAT jest niezwykle istotna dla prowadzenia polityki finansowej. Państwa europejskie podejmują różne inicjatywy, by zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych. Celem rozważań prowadzonych w artykule jest analiza istoty mechanizmu split payment jako instrumentu do zwalczania oszustw podatkowych oraz jego ocena z punktu widzenia: konstrukcji przepisów podatkowych i korzyści w związku z jego stosowaniem przez jednostki gospodarcze oraz z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu posłużono się analizą aktów prawnych oraz zastosowano metodę ustrukturyzowanych wywiadów z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskiem niniejszych rozważań jest to, że mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest oceniany negatywnie przez większość badanych podmiotów oraz sprawia praktyczne problemy w ich funkcjonowaniu. Przedstawiono rozwiązania jakie może wprowadzić ustawodawca, by MPP był dla polskich przedsiębiorców bardziej atrakcyjny. W listopadzie 2019 roku zostanie wprowadzona obowiązkowa podzielona płatność dla wybranych towarów i usług, a dotychczas nowelizacja VAT powoduje problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw. Okazuje się również, że zaproponowane przez ustawodawcę zachęty podatkowe nie są adekwatne w stosunku do problemów napotkanych przy dokonywaniu operacji split payment. W rozważaniach przywołano doświadczenia innych państw europejskich w zwalczaniu oszustw podatkowych poprzez wprowadzenie MPP. Przy dalszych analizach nad efektywnością rozwiązania powinno się uwzględnić jego wpływ na funkcjonowanie i płynność finansową przedsiębiorstw.
Year
Issue
Pages
39-51
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów (Kolegium Nauk Społecznych)
References
 • Bartosiewicz, A. (2018). Split payment – podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381248105.
 • Brzozowska, K. (2018). Split payment 2018. Konsekwencje stosowania nowych regulacji w praktyce. Warszawa: Wiedza i Praktyka. ISBN 9788326977336.
 • Chorzępa-Starosta, M. (2019). Obowiązkowy split payment w Polsce, od kiedy będzie obowiązkowy [online, accessed: 2019-07-28]. Biuletyn Euro Info, 4. Retrieved from: www.parp.gov.pl/component/content/article/57207:obowiazkowy-split-payment-w-polsce-od-kiedy-bedzie-obowiazkowy.
 • Deloitte. (2017). Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT collection method: Final report. Executive summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 9789279779862.
 • European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on an action plan on VAT: Towards a single EU VAT area – Time to decide. Brussels: COM(2016) 148 final.
 • EY. (2018). Split payment oczami przedsiębiorców. Raport z badania. Warszawa: EY.
 • Guziejewska, B., Zajączkowski, W. (2018). VAT split payment jako nowe narzędzie uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 135–143 DOI: 10.15611/pn.2018.532.13.
 • Kanar, A., Thackray, M. (2018). Poland. Revenue administration gap analysis program: The Value-Added Tax gap. Technical Assistance Report. IMF Country Report No. 18/357. Washington: International Monetary Fund.
 • Maj, S. (2019). Obowiązkowy split payment dla niektórych firm [online, accessed: 2019-07-28]. Rzeczpospolita, 11414, H-008. Retrieved from: https://www.rp.pl/VAT/307249994-Obowiazkowy-split-paymentdla-niektorych-firm.html.
 • Mitran, D. (2017). European trends in split VAT. Internal Auditing and Risk Management, 48(4), 43–50.
 • Neal, L. (2007). The economics of Europe and the European Union. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521683012.
 • NIK. (2018). Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT: informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów. Registration number 23/2018/P/17/013/KBF.
 • Otto, P. (2018). Split payment: przymusowa dobrowolność [online, accessed: 2019-07-28]. Dziennik Gazeta Prawna, 214 (4864). Retrieved from: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55667,5-listopada--2018/65619,Dziennik-Gazeta-Prawna/674596,Split-payment:-przymusowa-dobrowolnosc.html.
 • Prokop D. (ed.). Mechanizm podzielonej płatności split payment: tło, korzyści, zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381248440.
 • PwC Polska. (2015). Split payment. Warszawa: PwC Polska.
 • PwC Polska (2018). Jak zaprezentować split payment w sprawozdaniach finansowych? [online, accessed: 2019-07-22]. Warszawa: PwC Polska. Retrieved from: www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/jak-zaprezentowacsplit-payment-w-sprawozdaniach-finansowych.html.]
 • PwC Polska. (2019). Obowiązkowy split payment od listopada 2019 [online, accessed: 2019-07-31]. Warszawa: PwC Polska. Retrieved from: www.pwc.pl/pl/artykuly/nowosci-podatkowe/2019/2019-01-28-obowiazkowy-split-payment.html.
 • Sarnowski, J., Selera P., et al. (2018). Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017: przyczyny – środki – dalsze perspektywy. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. Warszawa. ISBN 9788361284680.
 • Szlęzak-Matusewicz, J. (2015). Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(76), 265–275. DOI 10.18276/frfu.2015.76/1-23.
 • Tratkiewicz, T. (2016). Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 185–196.
 • Tratkiewicz, T. (2017). Model podzielonej płatności – remedium na oszustwa w VAT? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 51(6), 475–484. DOI: 10.17951/h.2017.51.6.475.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2018 r., poz. 62.
 • Węgielska, A. (2019). Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 [online, accessed: 2019-07-31]. Portal Podatkowo-Księgowy Gofin.pl. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Podatkowe Gofin. Retrieved from: www.gofin.pl/podatki/17,2,62,189256,obowiazkowy-split-payment-od-1-wrzesnia-2019-r.html.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db70903c-abdd-41a5-bc1a-4b66be7d3cb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.