PL EN


2014 | 177 | 53-66
Article title

Kilka uwag do mierzenia skłonności do inwestowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
Some Remarks to Measurement of Inclination Towards Investments in Local Self-governments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Despite the fact that investments of local self-governments has been subject of research and scientific discussions for a long time, the consistent terminological and methodical basis concerning scope, magnitude, dynamics of investments has not been worked out yet. The major aim of the author has been to analyze some of the above issues from the individual point of view. Inclination towards investment of local self-governments can be understood as purposeful decreasing in current consumption, including of the group of individuals, in aimed at increase in wealth in the future. The author proposes synthetic measurements of financial standing of local self-governments and measurements that enable assessment of inclination towards investment level.
Year
Volume
177
Pages
53-66
Physical description
Contributors
author
References
 • Pomiar statystyczny. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 19
 • E. Gatnar: Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 79.
 • J. Hozer, M. Doszyń: Ekonometria skłonności. PWE, Warszawa 2004, s. 7.
 • M. Doszyń: Zastosowanie metod bayesowskich do badania skłonności. "Przegląd Statystyczny" 2007, nr 2, s. 79.
 • J. Hozer: Tempus locus, homo casus et fortuna regit fatum: zbiór esejów ekonomicznych. IADiPG, Szczecin 2003, s. 80-89.
 • J. Hozer: Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 208.
 • A. Drobniak: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 65.
 • M. Foltyn-Zarychta: Metodyczne aspekty wykorzystania kategorii skłonności do zapłaty oraz skłonności do przyjęcia rekompensaty w wycenie dóbr publicznych. W: Finanse - kierunki badań. II Forum Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 66.
 • M. Doszyń: Ekonometryczna analiza wpływu skłonności do konsumpcji, oszczędzania, inwestowania oraz tezauryzacji na procesy gospodarcze z wykorzystaniem modeli dla danych panelowych. W: Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych. Rozprawy i Studia, t. (DCCCLVII) 783. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 33.
 • P. Swianiewicz: Kondycja finansowa samorządów? Nadwyżka operacyjna w 2007 r. "Wspólnota" 2009, nr 9.
 • Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Red. J. Różański. Difin, Warszawa 2006, s. 24.
 • M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, prognozy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 134 i n.
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998, s. 24.
 • A. Zalewski: Mierniki rozwoju lokalnego. Materiały z konferencji "Mierniki rozwoju lokalnego w zarządzaniu gminą", Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Krynica 1995 (maszynopis powielony), s. 6 i n.
 • M. Jastrzębska: Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2006. "Finanse Komunalne" 2007, nr 12, s. 23-37.
 • M. Jastrzębska: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 56-57.
 • T. Kudłacz: Ocena jakości przestrzeni miejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 1995, nr 3, s. 4-9.
 • M. Jefremienko, H. Wolska: Kondycja ekonomiczna miasta. "Wspólnota" 2000, nr 16.
 • Z. Czerwiński, W. Maciejewski, A. Smoluk, K. Zadora: Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia niedostatki. PWN, Warszawa 1987, s. 43.
 • Cz. Bywalec: Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1991, s. 5-15.
 • T. Słaby: Poziom życia, jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Z. Szymla: O miernikach oceny rozwoju regionów. W: Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 68.
 • K.P. Wojdacki: Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski. "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 3, s. 15.
 • J. Narkiewicz: Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności. "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 7, s. 75-84.
 • S. Kurowski: Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki polskiej w 1974 i 1989 roku. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997, s. 10.
 • J. Piasny: Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2.
 • T. Słaby: Przyszłość wskaźników społecznych. "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 1, s. 23- 36.
 • T. Słaby: Poziom życia, jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • J. Rutkowski: Rozwój gospodarczy i poziom życia. GUS, Warszawa 1984, s. 86.
 • E. Nowak: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. PWE, Warszawa 1990.
 • A. Zeliaś: Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994, s. 6 i n.
 • A. Zimny: Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 12, s. 54.
 • M. Goliński: Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1997, s. 168.
 • B. Bal-Domańska: Wpływ czynników lokalnych na wydatki budżetów powiatów na pomoc społeczną - analiza ekonometryczna. Ekonometria 18, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2005, s. 5.
 • Sytuacja dochodowa gmin województwa warszawskiego. Próba oceny w oparciu o miernik rozwoju. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 10.
 • Przestrzenne zróżnicowanie budżetów gmin według województw w latach 1992-1996. "Finanse Komunalne" 1998, nr 4.
 • Czynniki różnicujące inwestycje w gminach województwa katowickiego. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 11.
 • Ranking gmin według syntetycznych mierników rozwoju. "Finanse Komunalne" 1996, nr 3.
 • Skłonność do inwestowania w gminach województwa katowickiego w latach 1992-1996. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin woj. katowickiego w latach 1992-1997. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Śląsk, Katowice 1999.
 • Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998. "Finanse Komunalne" 1999, nr 6.
 • Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjału. W: Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Red. J. Czempas. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006
 • Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację finansową (na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego). W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2006.
 • S. Dolata: Zasady kształtowania dochodów budżetów samorządów terytorialnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1991, s. 62.
 • S. Owsiak, P. Kurowski, K. Stepaniuk: Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych. Układ przestrzenny. W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. I: Finanse publiczne. System bankowy. Red. K. Piotrowska-Marczak. Absolwent, Łódź 1997.
 • M. Czechowicz: Strategie podmiotów komunalnych w warunkach gospodarki rynkowej. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2004, s. 30.
 • Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Red. K.S. Cichocki. Municipium, Warszawa 2001, s. 30-34.
 • M. Jastrzębska: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. "Finanse Komunalne" 2009, nr 12.
 • M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Metody analityczne w działalności podsektora samorządowego. Difin, Warszawa 2010.
 • B. Filipak: Wykorzystanie budżetowania kapitałowego w preliminowaniu przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010, s. 31-32.
 • B. Filipiak, M. Dylewski: Analiza wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. W: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010, s. 48.
 • M. Bittner, K.S. Cichocki: Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010. "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 1-2, s. 42.
 • R. Stanek, B. Sypień: Infrastruktura a pieniądze. Jak dobrze przygotować strategiczne inwestycje infrastrukturalne. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin - cz. 5. Municipium, Warszawa 2001, s. 34-38.
 • P. Zawadzka: Przejęcie długu przez jednostki samorządu terytorialnego. Ekspertyza dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Katowice 2013, s. 2 (maszynopis).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db77f1da-83a1-490d-a31f-5cf05fee2db5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.