PL EN


2009 | 3(14) | 139-152
Article title

Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
Eco-tourist and ecological farms as a factor of tourism development within the protected areas of the Świętokrzyskie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój turystyki wiejskiej i gospodarstw ekologicznych w Polsce w ostatnich latach jest bardzo znaczący, co stwarza potrzebą pilnego zajęcia się tą problematyką. Głównym motorem rozwoju agroturystyki jest poszukiwanie przez producentów rolnych dodatkowych źródeł dochodu. Agroturystyka to nie tylko dochód dla samego rolnika świadczącego usługi, ale także rozwój pokrewnych gałęzi z tym związanych, jak: rękodzielnictwo ludowe, przetwórstwo, różnego rodzaju usługi, gastronomia, handel. W konsekwencji prowadzi do urbanizacji zawodowej mieszkańców wsi i wzbogacenia rynku pracy. Gospodarstwa ekologiczne to natomiast naturalne zaplecze dla agroturystyki. Oprócz korzyści społecznych, wyróżnić można korzyści ekonomiczne. Rozwinięcie gospodarki turystycznej w regionach rolniczych stwarza alternatywę dla zatrudnienia pozarolniczego i rozwinięcia produkcji ekologicznej.
EN
The development of the farm tourism and ecological farms in Poland has become significant over the past few years, which calls for the necessity to deal with this issue urgently. The main driving force of the farm tourism development is searching for additional sources of income by farm manufacturers. The farm tourism does not only mean income for the farmer himself who provides services, but it also means development of the related areas, such as: folk handicraft, processing, services of different kinds, astronomy, commerce. As a consequence, it will lead to the occupational urbanisation of villagers and labour market enrichment whereas ecological economy is the natural background for the farm tourism. Apart from the social benefits, the economic ones can be distinguished as well. Tourist economy development creates an alternative for extra-farming employment and ecological manufacture development within the agricultural regions.
Year
Issue
Pages
139-152
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłataja w Krakowie
References
 • Drzewiecki M. 1992. Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Fiedor B. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7110-868-0.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 1995. Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Wyd. 2. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0976-2.
 • Kowalczyk A. 2000. Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13047-4.
 • Machnik A. 2008. Rozwój działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych. Poznań: Dom Wydawniczy Harasimowicz.
 • Materiały [2008] dydaktyczne Katedry Ekonomii i Studiów Europejskich MWSE w Tarnowie.
 • Niezgoda A. 2006. Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace Habilitacyjne nr 24. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7417-168-7.
 • Ochrona Środowiska. 2003. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
 • Piontek B. (red.). 2002. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13787-8.
 • Popławski Ł. 2009. Rolnictwo ekologiczne w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny, w druku.
 • Poskrobko B. 1998. Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1162-7.
 • Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
 • Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1607-6. Ustawa [2004] o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r., nr 93, poz. 898.
 • Wiatrak A.P. 2003. Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, nr 403 z. 90. Kraków: AR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db7b9128-3b75-4915-99a6-ee5390c72c36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.