PL EN


2013 | 5(37) | 273-283
Article title

Koszt i struktura kapitału a rentowność sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2009-2011

Content
Title variants
EN
The cost and the structure of capital versus profitability of non-financial sectors in Poland over the years 2009-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie rentowności finansowej w sektorach niefinansowych w Polsce mierzonej z wykorzystaniem zysku netto oraz zysku rezydualnego. Ponieważ o poziomie rentowności decydują m.in. struktura i koszt kapitału, przeprowadzono analizę poziomu zadłużenia i średnioważonego kosztu kapitału, a także dokonano oceny ryzyka finansowego poszczególnych sektorów z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Porównanie wskaźnika rentowności operacyjnej majątku i oprocentowania kapitałów obcych pozwoliło ustalić rodzaj efektu dźwigni finansowej w poszczególnych sektorach niefinansowych.
EN
The paper aims at comparing financial profitability of non-financial sectors in Poland measured by means of net profit and residual profit. As the structure and the cost of capital decide about the profitability level, the paper also attempts to analyze the level of debt and the weighted average cost of capital. The paper also assesses a financial risk of particular sectors by applying a standard deviation. The comparison of operational profitability of assets and interest of borrowed capital leads to establishing the type of leverage effect in particular non-financial sectors.
Year
Issue
Pages
273-283
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 • Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd. AE, Wrocław 1999.
 • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ [5.01.2013].
 • http://www.bankier.pl/fo/kredyty/components/elw/index.html? [5.01.2013].
 • http://www.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/strategie-zarzadzania-dlugiem [5.01.2013].
 • http://www.rsg.pl [5.01.2013].
 • Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE, Wrocław 1997.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 • Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db7f5e5c-65be-4e5e-bda3-adac62d32107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.