PL EN


2017 | 11 | 11-31
Article title

Kognicje i emocje w procesie recepcji mediów

Content
Title variants
EN
Cognitions and emotions in media reception process
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Recepcja treści medialnych we współczesnym społeczeństwie medialnym zmienia się pod wpływem digitalizacji i konwergencji. Obraz staje się coraz bardziej skomplikowany. Zacierają się różnice między komunikacją masową a indywidualną, obok produkcji profesjonalnej rozszerza się tzw. „produkcja laicka” (nieprofesjonalna). Ludzie są jednocześnie odbiorcami i producentami. Tym niemniej dwie cechy komunikatów odgrywają nadal ważną rolę w komunikowaniu. Są to kognicje i emocje zawarte w przekazach. W artykule autor szczegółowo analizuje ich wpływ na percepcję treści. Pod pojęciem „kognicja” rozumie się najprościej całość (ogół) przerabianych informacji w procesach i strukturach inteligentnego systemu. Chodzi o różne aspekty postrzegania, uwagi, zapamiętywania i myślenia, które są udziałem odbiorcy mediów. Problemy te wyjaśnia szereg różnych teorii funkcjonujących w literaturze anglo-amerykańskiej i niemieckiej (np. teoria schematów, czy model mentalny). Współcześnie coraz większą rolę w procesach recepcyjnych odgrywają emocje. Wzbudzały one od dawna zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin, głównie psychologów, ale także przedstawicieli nauki o mediach i komunikowaniu. Często bohaterowie medialni dają tzw. „impulsy emocjonalne”, które wywołują autonomiczne reakcje odbiorców, np. złość czy śmiech. Procesowi recepcji niekiedy towarzyszy empatia. Jest to specyficzny rodzaj emocji wytwarzający się w sytuacjach kontaktu paraspołecznego (zapośredniczonego). Autor analizuje niektóre teorie związane z tym zagadnieniem, np. teorie mood-management D. Zillmanna czy „teorię przepływu”. Zarówno kognicje, jak i afekty należy rozpatrywać we wzajemnym powiązaniu. Istotną rolę odgrywa infotainment mający znaczenie zarówno funkcjonalne, jak i dysfunkcjonalne. Zagadnienia przedstawione w artykule nie wyczerpują całości problematyki. Obszerną grupę problemów stanowi selekcja treści i powiązane z nią postawy, motywacje oraz rutyna odbiorcza.
EN
In contemporary media society digitalization and convergence change reception of media content. The picture is becoming more and more complicated. The difference between mass and individual communication is blurred, and “amateurish production” (unprofessional) is expanding alongside professional one. People are simultaneously recipients and producers of information. Nevertheless, two characteristic features of messages still play an important role in communication, namely cognitions and emotions. The present article analyses in detail their influence on perception of content. The notion “congition” refers to all information transformed in processes and structures of an intelligent system. It refers to different aspects of perception, attention, memorization and thinking process, which are experienced by a media recipient. These problems are explained by a number of theories functioning in English and German literature (e.g.: schema theory or mental model) Nowadays, emotions play an increasingly important role in the processes of perception. They have always been a subject of interest for researches from different disciplines, mostly psychologists but also representatives of the areas of media and communication. Often the media heroes give so-called “emotional impulses” which cause autonomic reactions of recipients, like laugh or anger. Sometimes, the process of perception is accompanied by empathy. It is a specific kind of emotion produced in situations of para-social contact (mediated). The article analyses some theories related to this subject, e.g. mood-management of D. Zillmann of “flow theory”. Both cognitions and emotions should be examined in their interrelation. Also infotainment, both, functional and dysfunctional, plays a significant role. The present article is not an exhaustive study of the subject. Content selection and related attitudes, motivation and receiving routine constitute another large group of problems.
Year
Volume
11
Pages
11-31
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db80c300-8bf0-4710-b461-24d540707f3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.