PL EN


2015 | 3(93) | 55-60
Article title

Czynniki sukcesu w inwestycjach typu land development

Content
Title variants
EN
Success Factors in Land Development Investments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule skoncentrowano się na omówieniu wybranych aspektów działalności land dewelopera. Celem artykułu jest prezentacja i analiza kluczowych czynników mających wpływ na sukces w przedsięwzięciach typu land development. W początkowej części artykułu przedstawiono model struktury procesu deweloperskiego land development. Po prezentacji struktury zadań występujących w przekształceniach tego typu skoncentrowano się na omówieniu podstawowych czynników wpływających na ich sukces. Z uwagi na fakt, iż autor od 15 lat zawodowo zajmuje się realizacją projektów land development, opiera swoje przemyślenia na 16 przedsięwzięciach przeprowadzonych przez niego z sukcesem.
EN
This article focuses on a discussion on the selected aspects of a land developer’s activities. The purpose is the presentation and an analysis of key factors influencing the success of land development projects. The initial part of the article is the presentation of a model of the development process structure - the type of land development. After the presentation of the structure of tasks occurring in the transformation of this type, the author concentrates on discussing the fundamental factors affecting the success in implementing such projects. Due to the fact that the author has been professionally engaged in executing such projects for 15 years, he based his deliberations on 16 operations of land development type which were carried out successfully.
Year
Issue
Pages
55-60
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Katedra Zarządzania
References
 • Düssel M., Marketing w praktyce, praktyka i teoria biznesu, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009.
 • Dziworska K., Trojanowski D., Projekt deweloperski – fazy, etapy i działania. Finanse i informatyka w zarządzaniu wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2007, Wydawnictwo UG, Sopot 2007.
 • Kanak E., Relacje deweloperów z podmiotami otoczenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych, „Świat Nieruchomości”, Nr 89/2014.
 • Kania K., Kształtowanie wartości gruntu przez działania dewelopera gruntowego, Zeszyty Naukowe nr 822, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518 ze. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1377)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 613)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 199)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze. zm. )
 • Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 139)
 • Trojanowski D., Udział jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miast a zasób nieruchomości komunalnych, [w:] Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, (red.) P. Lorensa i J. Martyniuk-Pęczek Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db8158f4-b005-4e0d-9383-19bb82a90ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.