PL EN


2017 | 7 | 197-211
Article title

Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej

Content
Title variants
EN
Economic analysis of constitutional law and functioning of the state authorities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest wskazanie powiązań i zależności istniejących pomiędzy ekonomią a prawem na przykładzie ekonomicznej analizy prawa konstytucyjnego. Autorka koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem i strukturą organów władzy państwowej w sensie ekonomicznym oraz bada również pod względem relacji ekonomia – prawo, ustrój kraju oraz prawa i wolności wynikające z konstytucji. Ponadto wyjaśnia, że nie bez znaczenia są związki istniejące pomiędzy określonymi regulacjami a rozwojem gospodarczym państwa i jego dynamiką. Ekonomiczne następstwa zjawisk prawnych stanowią bowiem odzwierciedlenie ustanowionych, a później stosowanych przez kompetentne organy państwowe przepisów prawa, które mają istotny wpływ na procesy gospodarcze. Prawo zatem traktowane jako dobro publiczne określa pozycję ekonomiczną danego państwa. Przyjęte metody badawcze obejmują komparatystyczną analizę tekstów podstawowych aktów prawnych z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
EN
The aim of this thesis is to point out connections and relationships existing between the economy and the law on the example of the economic analysis of the constitutional law. The author concentrates on issues connected with the functioning and the structure of state authorities within economic terms, and also examines regime of the country and the rights and freedoms arising from the Constitution within economics-law relationship.. Moreover, it is explained that the relationships between particular regulations and economic development of the state and its dynamics are not irrelevant. The economic consequences of legal phenomena reflect established provisions of law having significant impact on economic processes which are then applied by the competent public authorities. Therefore, the law treated as a public welfare determines the economic position of the country concerned. Research methods contain a comparative analysis of contents of fundamental legal acts together with the publications in this field.
Contributors
  • Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db85149b-7981-43b9-a504-675caa88fd15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.