PL EN


2013 | 3 | 2 | 257-273
Article title

Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych na przykładzie spółki J.W Construction Holding S.A.

Content
Title variants
EN
The risk of long-term debt service on the example of J.W. Construction Holding S.A.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z warunków, jakie musi spełnić kadra menadżerska, by proces zarządzania strategicznego przebiegał sprawnie, jest posiadanie dobrych narzędzi kontroli analizowanych przez zarządzających organizacją gospodarczą zjawisk. Ważnym obszarem planowania i kontroli jest ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych. Celem artykułu jest zbadanie, czy hipoteza: „zmienność uwarunkowań realizacji długoterminowych zobowiązań finansowych jest przyczyną zmian stanów ryzyka obsługi tychże zobowiązań” znajduje potwierdzenie w przykładzie empirycznym. W celu weryfikacji tej hipotezy został zbudowany model ryzyka, czyli wektor losowy o składowych utożsamianych ze zmiennymi kontrolnymi procesu zarządzania w obszarze obsługi długoterminowych zobowiązań finansowych. Zdefiniowane zostały też podstawowe charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa tego wektora, jak wartość oczekiwana i wariancja, wraz z ich poziomami wzorcowymi. Obliczenie odległości tych charakterystyk od poziomów wzorcowych pozwoliło na zdefiniowanie poziomów ryzyka obsługi zobowiązań długoterminowych i w konsekwencji na analizę zmienności tego ryzyka. Przykład przedsiębiorstwa J.W. Construction Holding S.A. potwierdza postawioną w artykule hipotezę.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
257-273
Physical description
Contributors
  • Mgr, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,
References
  • 1. Davis E.W., Pointon J. (1997), Finanse i firma, PWE, Warszawa.
  • 2. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa.
  • 3. Jerzemowska M. (2006), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  • 4. Korombel A. (2007), Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa.
  • 5. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
  • 6. Zemke J. (2009), Ryzyko zarządzania kapitałem organizacji gospodarczej, Zeszyty Naukowe Nr 4 – Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • 7. Zemke J. (2013), Prognozowanie stanów ryzyka procesów decyzyjnych, „Ekonometria”, nr 1(39), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db89bc7b-5a77-4ee2-a790-2ba5a470ae9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.