PL EN


2016 | 37 | 1 | 131-142
Article title

Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym

Content
Title variants
EN
Social support for the family with a chronically ill child
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przewlekła choroba dziecka stanowi sytuację trudną dla jego rodziny, gdyż wiąże się z negatywnymi przeżyciami i podjęciem dodatkowych obowiązków. Dlatego wielu rodziców dzieci przewlekle chorych wymaga wsparcia ze strony różnych specjalistów i odpowiednich instytucji społecznych. Społeczne wsparcie w stosunku do rodziny dziecka przewlekle chorego może mieć charakter formalny lub nieformalny. Wsparcie nieformalne obejmuje pomoc od rodziny, przyjaciół, krewnych oraz wolontariuszy będących przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc (grupy wsparcia) – istotą tego wsparcia są wytworzone silne relacje uczuciowe. Wsparcie formalne stanowi pomoc instytucji i profesjonalistów zatrudnionych w ośrodkach leczniczych, tj. poradniach zdrowia, szpitalach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach czy hospicjach. Tylko wspólne działania, wspierające rodzinę i dziecko chore, pozwolą na eliminację zagrożeń wynikających z choroby dziecka.
EN
A chronic condition in a child creates a difficult situation for his/her family, because it is connected with negative experiences and the necessity to assume additional responsibilities. That is why many parents of chronically ill children need support from a variety of specialists and relevant social institutions. Social support in relation to the family with a chronically ill child can have a formal or informal character. Informal support involves help offered by family, friends, relatives or volunteers who are representatives of associations and organizations providing help (support groups). This type of support is based on strong emotional relations. Formal support constitutes help offered by institutions and professionals employed in health centers i.e. health clinics, hospitals, clinics, rehabilitation centers, sanatoriums or hospices. Only joint activities aimed at supporting families and ill children will allow eliminating the threats associated with child disease.
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
131-142
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
 • doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie
References
 • Antoszewska Beata. 2011. Wstęp. W Dziecko–problemy medyczne, psychologiczne
 • i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, s. 7-8. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • Gruba Jadwiga. 2003. Twórcze postawy rodziców i wychowawców wobec dzieci przewlekle chorych. W Opieka i wychowanie w rodzinie, s. 164-174. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Janion Ewa. 2007. Dziecko przewlekle chore w rodzinie. Zielona Góra: Oficyna Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Kawczyńska-Butrym Zofia. 1994. Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne DNŚSzM.
 • Kawula Stanisław. 1997. Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności. Auxilium Socjale. Wsparcie Społeczne 1: s. 13-21.
 • Kazak Anne, E. 1991. Family Research on Childhood Chronic Illnes: Pediatic Oncology as an Example. Journal of Family Psychology 4(4): s. 462-483.
 • Kędziora Sonia. 2007. Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła 3-4: s. 57-66.
 • Krzesińska-Żach Beata. 2011. Zagrożenia i możliwości wsparcia chorego dziecka w rodzinie. W Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania, s. 570-574. Rzeszów: Wydawnictwo KORAW.
 • Krzesińska-Żach Beata. 2011. Opieka paliatywna nad dzieckiem termalnie chorym – wybrane zagadnienia. W Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu,
 • s. 570-574. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Łosiak Władysław. 2005. Zdrowie psychiczne. W Słownik psychologii, s. 327. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 • Maciarz Aleksandra. 1998. Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Maciarz Aleksandra. 2001. Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Maciarz Aleksandra. 2006. Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Maciarz Aleksandra. 2003. Dziecko przewlekle chore. W Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
 • s. 895-899, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Maciarz Aleksandra. 2005. Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych,
 • W Pedagogika Specjalna, s. 219-229. Poznań: Wydanie V Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Maciarz Aleksandra. 2004. Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji, W Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, s. 55-56. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mielczarek Andrzej. 2010. Zadania lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji wsparcia społecznego. Praca Socjalna 6: s.14-29.
 • National Advisory Mental Health Council, Basic Behavioral Science Task Force. Basick Behavioral Science Research for Mental Health: Family Processes and Social Networks, American Psychologist. 1996. 51(6): s. 622-630.
 • Okoń Wincenty. 2007. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Ostasz Jolanta. 2002. Wsparcie społeczne osób z głębszą niepełnosprawnością. W Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, s. 101-109. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pilecka Władysława. 2002. Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ryżanowska Dorota. 2007. Sieć wsparcia społecznego i jej rola w promowaniu zdrowia psychicznego dziecka z chorobą onkologiczną oraz jego rodziny - przegląd badań. Sztuka Leczenia tom XV, 3-4:
 • s. 37-48.
 • Sęk Helena, Cieślak Roman. 2005. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje
 • i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W Wsparcie społeczne, stres i zdrowie,
 • s. 14-15. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczęsna Anna. 2004. Elementy sieci wsparcia społecznego nauczycieli w środowisku profesjonalnym. W Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, s. 143-152. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Twarduś Krystyna. 2011. Choroba przewlekła i niepełnosprawność jako sytuacje trudne
 • w życiu dziecka i jego rodziny. W Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. Podręcznik dla studiów medycznych, s. 25-34. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Wielgosz Elżbieta. 1991. Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie. W Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, s. 394-427.Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wojciechowski Franciszek. 2007. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Woynarowska Barbara. 2010. Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db8b7e62-bbc0-4941-afab-bf62108e47da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.