PL EN


2014 | 187 | 53-70
Article title

Prezentacja danych porównawczych w sprawozdaniach finansowych w procesie kształcenia spółki handlowej

Authors
Content
Title variants
EN
The presentation of comparative information in the financial statements in the learning process of a commercial company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article depicts the problem of presentation of comparative information in financial statements prepared in an unusual situation as a change of legal form. In research the financial statements of 253 entities were analyzed. Overall majority of enterprises discloses the comparative data like every accounting period was a financial year. The article shows how to present the comparative information providing useful information to users of financial statements.
Year
Volume
187
Pages
53-70
Physical description
Contributors
author
References
  • Agoglia C.P., Doupnik T.S., Tsakumis G.T.: Principles-based versus Rules-based Acco-unting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1275851 [10.07.2013].
  • http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/Raporty_roczne_NC_najczestsze_bledy.pdf [10.07.2013].
  • http://www.newconnect.pl/index.php?page=dokumenty_informacyjne.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartościszacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowymujęcie i prezentacja”.
  • Nelson M.W.: Behavioral Evidence on the Effects of Principles – and Rules – Based Stan-dards, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=360441&download=yes [10.07.2013].
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardyrachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011, Dz.U. UE L 90/78.
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. z 2011 r., poz. 74, nr 397.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2000 r., poz. 94,nr 1037.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db91332c-1ac6-4d61-ae27-596f380123fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.