PL EN


2020 | vol. 64, nr 2 | 162-170
Article title

The development of shared mobility in Poland using the example of a city bike system

Authors
Content
Title variants
PL
Rozwój współdzielonej mobilności w Polsce na przykładzie systemu roweru miejskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The constant influx of people to cities is associated with the increase in the transport needs of urban residents. The consequences of these phenomena are the challenges posed to local governments in shaping urban mobility towards sharing transport means.The article discusses the development of shared mobility in Poland based on the example of a city bike system. The undertaken considerations are presented on the basis of the results of secondary research against the background of changes in the attitudes of the transport behaviour of residents consisting in the growing interest in the use of alternative methods of mobility. The aim of the paper is to indicate the factors influencing the development of shared mobility in Poland with particular emphasis on the city bike system. In order to achieve this goal, the desk research method was used, taking into account the available literature and results of secondary research on shared mobility and bike sharing services in Poland. The territory of Poland was used as the research area.
PL
Nieustanny napływ ludności do miast wiąże się ze zwiększeniem potrzeb transportowych mieszkańców miast. Następstwem tych zjawisk są wyzwania stawiane samorządom dotyczące kształtowania mobilności miejskiej w kierunku współdzielenia środków transportu. W artykule omówiono rozwój współdzielonej mobilności w Polsce na przykładzie systemu roweru miejskiego. Podjęte rozważania przedstawiono na podstawie wyników badań wtórnych na tle zmian postaw zachowań komunikacyjnych mieszkańców polegających na rosnącym zainteresowaniu wykorzystaniem alternatywnych metod poruszania się. Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływających na rozwój współdzielonej mobilności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem systemu roweru miejskiego. Posłużono się metodą desk research, uwzględniając dostępną literaturę i wyniki badań wtórnych poświęconych współdzielonej mobilności oraz usług bike sharingu w Polsce. Obszarem badawczym było terytorium Polski.
Contributors
References
 • Chamier-Gliszczyński N., 2015, Zrównoważona mobilność miejska jako element planu transportowego, Logistyka, 4, pp. 107-116.
 • Docherty I., Marsden G., Anable J., 2018, The governance of smart mobility, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 115, pp. 114-125.
 • Dominiak A., 2016, Pięciu chętnych na rower miejski, https://www.bip.krakow.pl/?news_id=73386 (access: 8.10.2019).
 • Gadziński J., Goras E, (eds.), 2019, Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska, Obserwatorium polityki miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (access: 12.10.2019).
 • Jędrzejewski A., Domaszewicz Z., 2019, Na progu przełomu: współdzielona mobilność w Polsce – lipiec 2019, https://smartride.pl/raport-na-progu-przelomu/ (access 10.11.2019).
 • Kos B., Krawczyk G., Tomanek R., 2018, Modelowanie mobilności w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Krysiuk C., Brdulak J., Banak M., 2015, Mobilność i komunikacja w miastach polskich, Technika Transportu Szynowego, 12, pp. 881-886.
 • Nosal K., Starowicz W., 2010, Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, Transport Miejski i Regionalny, 3, pp. 26-31.
 • Przebieg szlaku, 2017, https://greenvelo.pl/70 (access: 16.10.2019).
 • Ramos É.M.S., Bergstad C.J., Chicco A., Diana M., 2020, Mobility styles and car sharing use in Europe: attitudes, behaviours, motives and sustainability,European Transport Research Review, 12(1), pp. 1-12.
 • Shaheen, S., Bell C., Cohen A., Yelchuru B., 2017, Travel behavior: Shared mobility and transportation equity (No. PL-18-007).
 • Sulmicki M., 2017, Mieć czy być w ruchu – IV Światowy Kongres Mobilności Współdzielonej, Mazowsze Studia Regionalne, 21, pp. 117-124.
 • Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Tarkowski M., 2016, Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego – przykład Gdańska, Prace Komisji Geografii Komunikacji, 19(4), pp. 7-18.
 • The White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, 2011, EC European Commission COM(2011)144, Brussels.
 • Veturilo – podsumowanie sezonu 2019, 2019, https://www.veturilo.waw.pl/veturilo-podsumowanie-sezonu-2019/ (access: 6.12.2019).
 • Warszawa lideruje w długości ścieżek rowerowych, 2017, https://www.wnp.pl/logistyka/warszawa-lideruje-w-dlugosci-sciezek-rowerowych,303145.html (access: 6.11.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db921992-c430-41b0-b187-b9a4a310434f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.