PL EN


2018 | 3(28) | 53-65
Article title

Poprawa ekologicznych i ekonomicznych parametrów pracy silników z zapłonem samoczynnym

Authors
Content
Title variants
EN
Improvement of ecological and economic engineering parameters with self-dry motor
Languages of publication
Abstracts
PL
Wymagania stawiane tłokowym silnikom spalinowym dotyczą przede wszystkim ograniczenia poziomu emisji związków toksycznych w gazach wylotowych. Obecne normy emisji spalin EURO6 obowiązują dla nowo produkowanych samochodów, jednak nie dotyczą pojazdów starszej generacji. Zastosowanie w nich rozwiązań konstrukcyjnych w postaci elektronicznego sterowania przebiegu wtryskiwania paliwa czy dodatkowych elementów w układzie wydechowym nie jest możliwe. W Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzone są badania nad zastosowaniem wstępnej obróbki paliwa w aparaturze wtryskowej, polegającej na wykorzystaniu materiałów katalitycznych bezpośrednio w korpusie rozpylacza silnika z zapłonem samoczynnym (ZS). Opracowana technologia naniesienia warstwy katalizatora wraz z układem turbulizacyjnym przepływu paliwa we wtryskiwaczu nie stwarza problemów natury technicznej i może być zastosowana zarówno dla nowo produkowanych elementów aparatury wtryskowej, jak i tych, które znajdują się w eksploatacji. Przeprowadzone badania nad zastosowaniem wstępnej obróbki paliwa w silnikach z zapłonem samoczynnym typu 359 wykazały jednoczesne obniżenie koncentracji tlenków azotu (do 12%) w gazach spalinowych jak i zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa (do 8%).
EN
The requirements placed on reciprocating internal combustion engines mainly concern the reduction of toxic compounds emission in exhaust gases. The current EURO6 emission standards apply to newly produced cars, however, they do not apply to older generation vehicles. The use of constructional solutions in the form of electronic control of the fuel injection process or additional elements in the exhaust system is not possible. At the Maritime University of Szczecin, research is conducted on the use of pre-treatment of fuel in injection equipment, involving the use of catalytic materials directly in the body of the self-ignition engine springs. The developed technology of applying the catalyst layer along with the turbulence system of the fuel flow in the injector does not create technical problems and can be applied both to the newly manufactured parts of the injection equipment and those that are in operation. The tests carried out on the application of fuel pre-treatment in 359 type self-ignition engines showed a simultaneous reduction in the concentration of nitrogen oxides (up to 12%) in the exhaust gases as well as a reduction in specific fuel consumption (up to 8%).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db99c50d-fc0a-4d44-8ed8-c1227e3e4b64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.