PL EN


2016 | 2(29) | 109-130
Article title

Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego

Content
Title variants
EN
Unify and synchronize law in Europe? A case study from Roman law to European law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy globalizacyjne objęły między innymi przestrzeń prawną. Zniesienie granic celnych wymusza stopniowe zbliżanie się odmiennych kultur prawnych. Szereg kwestii zostało objętych już wspólnymi uregulowaniami unijnymi, jak chociażby ochrona konsumenta. Najważniejsze jednak jest ujednolicenie lub zsynchronizowanie prawa zobowiązań, które jest podstawą obrotu gospodarczego. W ramach Unii Europejskiej podjęto liczne próby zbudowania jednego europejskiego kodeksu cywilnego. Jak na razie takie kodeksy pozostają w sferze projektów. Najwyraźniej uwidacznia się obecnie proces ujednolicania prawa poprzez stosowanie podobnych instrumentów interpretacji przepisów prawa. Przykładem możliwości stosowania uregulowań pochodzących z różnych systemów prawnych jest system prawny obowiązujący w RPA.
EN
Globalization processes included among other legal area. The abolition of customs borders enforces a gradual approach of different legal cultures. A number of issues has already been covered by common EU rules, like the protection of consumers. The most important thing however, is to unify and synchronize contract law which is the foundation of economic activity. Numerous attempts to build a European civil code have been undertaken within the European Union. So far, these codes remain in the sphere of projects. Currently, the codification of law through the use of similar instruments of interpretation of the law is reflected the most clearly. An example of the applicability of regulations from different legal systems is a legal system in force in South Africa.
Year
Issue
Pages
109-130
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • SWPS – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
References
 • Adam, R. (2006). Lineamenti generali dell’ordinamento comunitario. W: A. Tizzano (red.), Il diritto privato dell’Unione Europea, vol. 1, Torino, s. 27 i n.
 • Bar, C. von (2000). Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, „Państwo i Prawo”, nr 10, s. 44 i n. ISBN 978-88-3485490-7.
 • Bar, C. von, Schulte Nölke, H. (red.) (2009). Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), München.
 • Barcik, J., Wentkowska, A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu Lizbońskiego, Warszawa. ISBN 9788325502737.
 • Basedow, J. (2001). La codificazione del diritto privato nell’Unione Europea: la creazione di un ibrido. W: G. Alpa, E.N. Buccico (red.), Il codice civile europeo. Materiali dei seminari 1999–2000, Milano, s. 173.
 • Bełdowski, J. (2005). Ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu?, „Edukacja Prawnicza”, nr 6, s. 7. ISSN 1231-0336.
 • Bretone, M. (2001). Storia del diritto Romano, Roma-Bari.
 • Cooter, R., Ulen, Th. (2009). Ekonomiczna analiza prawa, tłum. polskie: J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, Warszawa. ISBN 9788325503970.
 • Dajczak, W. (2005). Problem „ponadczasowości” zasad prawa rzymskiego. Uwagi w dyskusji o „nowej europejskiej kulturze prawnej”, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 5.2, s. 7 i n. ISSN 1643-8183.
 • Dajczak, W. (2009). „Treu Und Glauben” in System des Gemeinsamen Referenzrahmens Und die Idee einer „organisch vollzogenen” Privatrechtsangleichung in Europa, „Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht European Community”, nr 2, s. 63 i n.
 • Dajczak, W. (2009). Vom Beruf der Europäischen Union für die Kodifikation des Zivilrechts, „Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht European Community”, nr 5, s. 201.
 • Du Bois, F. (red.) (2007). Wille’s Principles of South African Law, 9th ed. Cape Town. ISBN 9780702165511.
 • Dulckeit, G., Schwarz, F., Waldstein, W. (1989). Römische Rechtsgeschichte, München.
 • Giaro, T. (1987). Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der Römischen Jurisprudenz, Bollettino dell’Istituto di diritto romano XXIX, s. 1 i n.
 • Giaro, T. (2007). Interpretacja jako źródło prawa – dawniej i dzisiaj, „Studia Prawno- -ustrojowe” nr 7, s. 243 i n. ISSN 1644-0412.
 • Giaro, T. (2009). Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa. Materiały do dalszych rozważań. W: H. Izdebski (red.), Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość. Warszawa, s. 211 i n. ISBN 978-83-7206-152-2.
 • Giaro, T. (2005). P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa, s. 25 i n.
 • Glück, C.F. (1822). Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar,Erlangen.
 • Hondius, E., Wiewiórkowska-Domagalska, A. (2002). Europejski kodeks cywilny (Analiza prac Grupy Studyjnej), „Państwo i Prawo”, z. 6, s. 28 i n. ISSN 003-0980.
 • Irti, N. (1999). L’età della decodificazione, Milano.
 • Joubert, W.A. et al. (2004). The Law of South Africa, Durban.
 • Kaczorowska, M. (2010). Rola restatements w procesie europeizacji prawa prywatnego, „Radca Prawny”, nr 1, s. 35–43.
 • Konarski, H. (2004). Perspektywy kodyfikacji europejskiego prawa zobowiązań, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 3, s. 32. ISSN 1230-2996. Unifikować cz y synchronizować prawo w Europie ? Studium prz ypadku ... Journal of Modern Science tom 2/29/2016 129
 • Lankosz, K. (2005). Europejska przestrzeń prawna u progu XXI wieku. W: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Kraków, s. 33. ISBN 83-7444--009-0.
 • Luchetti, G., Petrucci, A. (2006). Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al progetto dei Principles of European Contract Law della Commissione Lando, Bolognia.
 • MacKerron, G.H. (1935). The Sale of Goods in South Africa, Pretoria.
 • Mackintosh, J. (1934). Roman Law in modern practice, Edinburgh.
 • Mańko, R. (2004). Europejski Kodeks Cywilny – stan prac nad projektem i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Iuridica”, t. XLIII, s. 141 i n. ISSN 0137-4346.
 • Mańko, R. (2004). Instytucje UE wobec idei europejskiego kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Europejskiego”, nr 2, s. 47 i n. ISSN 1427-0552.
 • Mańko, R. (2004). Prawo prywatne w Unii Europejskiej. Perspektywy na przyszłość, Warszawa. ISBN 83-918286-6-2.
 • Pajor, T. (2002). Prawo cywilne a prawo Unii Europejskiej. W: M. Seweryński, Z. Hajna (red.), Studia prawno-europejskie, t. VI, Łódź, s. 58 i n.
 • Pollak, W. (1937). The South African Law of Jurisdiction, Pretoria.
 • Rajski, J. (2006). Nowy etap rozwoju europejskiego prawa prywatnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, z. 1, s. 111 i n. ISSN 1230-7173.
 • Rayner, S. (1991). The Theory of Contracts in Islamic Law, London: Graham and Trotman. ISBN 978-1853336171.
 • Rott-Pietrzyk, E. (2005). Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego. W: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków, s. 704. ISBN 9788374441483.
 • Royehnalová, N., Valdhans, J. (2010). A Few Observations on Choice of Law. W: A.J. Bělohlávek, N. Rozehnalová (red.), Czech Yearbook of International Law, vol. I, Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis, Prague, s. 3 i n.
 • Savigny, F.C. (1841). Das Recht des Besitzes, System des heutigen Römischen Rechts, Berlin.
 • Sitek, B. (1999). Prawo rzymsko-holenderskie. Współczesne zastosowanie prawa rzymskiego. W: T. Maciejewski (red.), Dzieje wymiaru sprawiedliwości, Koszalin, s. 33–45. ISBN 8387739502.
 • Skocznym, T. (2002). Europejskie prawo konkurencji – od doskonalenia przez modernizację w kierunku transformacji? W: M. Seweryński, Z. Hajna (red.), Studia prawno- europejskie, t. VI, Łódź, s. 112 i n. Bronisław Sitek 130 Journal of Modern Science tom 2/29/2016
 • Tizzano, A. (2006). Il diritto privato dell’Unione Europea, t. I, Torino. ISBN 978-88- -3485490-7.
 • Vangerow, K.A. (1867). Lehrbuch der Pandekten, Leipzig.
 • Voet, J. (1940). Commentarius and Pandectas, Cape Twon, Johannesburg, Komentarz do D.48.3.2.
 • Wieacker, F. (1955). Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike, Heidelberg.
 • Windscheid, B. (1862). Lehrbuch des Pandektenrechts, Düsseldorf.
 • Zimmermann, R., Visser, D.P. (1996). Southern Cross: Civil Law and Common Law in South Africa, Oxford. ISBN 978-0198260875.
 • Źródła internetowe
 • Acquis Group – Principles of the Existing EC Contract Law, http://www.acquis-group.org/, dostęp: 7.02.2010.
 • Common Core, http://www.common-core.org/, dostęp: 7.02.2011.
 • Economic Impact Group, http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-andresearch-groups/tilec/, dostęp: 7.02.2010.
 • Insurance Group, http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/restatement/, dostęp: 7.02.2010.
 • Islamic Law of Contract, http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.qfinance.com/operations-management-checklists/islamiclaw-of-contracts, dostęp: 6.02.2011.
 • Lando, O., Contract law in the EU. The Commission Action Plan and the Principles of
 • European Contract Law. W: http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_ contract_law/literature.htm, dostęp: 2.02.2010.
 • Rahman, Z.A.A., Islamic Law of Contract, 2013, http://www.slideshare.net/ maceabdullah/islamic-law-of-contracts, dostęp: 17.05.2015.
 • Restatements „Third”, http://www.e-radcaprawny.org/eshop,3,19,19,459,szczegoly-,0,0,1,2.html - _ftn8, dostęp: 17.05.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db9b4268-f90a-4ead-93fa-7e65d0866da6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.