PL EN


2013 | 56 | 125-137
Article title

Nagrobki dziecięce na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie do roku 1918

Content
Title variants
EN
Children’s gravestones in the Roman-Catholic cemetery on Lipowa Street in Lublin up to 1918
RU
Детские надгробные памятники на римскокатолическом кладбище на улице Липовой в Люблине до 1918 года
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie to jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Tekst prezentuje historię tego miejsca, wskazując na przepisy prawne dające podstawę założenia cmentarza, pierwsze pochówki, jakie się tu odbyły, zmiany nazwy ulicy, jak i samej nekropolii, specyfikę ludności dziewiętnastowiecznego Lublina, charakterystykę podziału terenu cmentarza oraz rzeźbiarzy i kamieniarzy, których dzieła znajdują się tutaj. Artykuł omawia nagrobki dziecięce powstałe do 1918 r. Analizie zostały poddane: formy nagrobków ze wskazaniem charakterystycznych grup, postaci (tu ich ubiór, poza, liczba), roślinność zdobiąca pomniki oraz fotografie nagrobne. Autorzy wskazują na ciekawy i odosobniony przypadek sarkofagu, wzorowanego prawdopodobnie na puławskim pomniku na cześć Augusta Czartoryskiego i Zofii z Sieniawskich. Dzięki szczegółowej kwerendzie możliwe było opracowanie tabeli pokazującej wzrost liczby nagrobków z biegiem lat oraz zdecydowanie największą śmiertelność dzieci do 2 roku życia. Na koniec autorzy wskazują na szczególne przypadki, których wyjaśnienie musi poczekać na nowe źródła.
EN
The Roman-Catholic cemetery on Lipowa Street in Lublin is one of the oldest necropoleis in Poland, to which it owes its renown. The text relates the history of this location, indicating the legal basis for the foundation of the cemetery, the first burials that were held here, and the change of the name of the street and of the necropolis itself, the specificity of 19th-Century Lublin, and the characterisation of the division of the area of the cemetery, and of the sculptors and monumental masons whose works can be found here. The article discusses the children’s gravestones created up to 1918. The subjects of the analysis were the form of the gravestones, with an indication of the characteristic groups, the sculpted figures (their clothes, pose, number), the flora gracing the monuments, and the gravestone photographs. The authors point out the interesting and isolated case of a sarcophagus, probably modelled on the monument to August Czartoryski and Zofia, née Sieniawska, in Puławy. Owing to detailed preliminary research it was possible to prepare a table showing the increase in the number of gravestones over the course of the years, and definitely the highest mortality of children occurred up to the second year of life. At the end the authors indicate special cases, the explanations for which have to wait for new sources.
RU
Римскокатолическое кладбище на улице Липовой в Люблине – один из старейших некрополей в Польше. В статье речь идет об истории этого места, приводятся законодательные акты, на основе которых возникло кладбище. Автор пишет о первых похоронах, перемене названия улицы и кладбища, жителях Люблина в XIX веке, описывает территорию кладбища, а также перечисляет имена скульпторов, работы которых находятся на кладбище. В статье говорится о детских надгробных памятниках созданных до 1918 года. Анализируются: формы памятников, определенные группы памятников, изображенные персонажи (одежда, поза, количество), растительные мотивы на памятниках и фотографии. Авторы обращают внимание на интересный и редкий саркофаг, выполнен вероятно по образцу находящегося в городе Пулавы памятника Августу Чарторискому и Софии Сенявской. Подробнвй розыск позволил создать таблицу показывающую увеличение количества надгробных памятников с течением времени, а также обратить внимание на самую высокую смертность детей до 2 года жизни. В последней части статьи упоминаются случаи, описание которых станет возможным благодаря новым исследованиям.
Year
Volume
56
Pages
125-137
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db9d5ae0-8aed-4f71-b21a-8622863a6a93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.