PL EN


2018 | 1 | 105-131
Article title

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: ANALIZA PORÓWNAWCZA POLSKA – UKRAINA

Content
Title variants
EN
PEOPLE WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION: COMPARATIVE ANALYSIS POLAND – UKRAINE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy polityki edukacyjnej Polski i Ukrainy w zakresie udostępniania osobom z niepełnosprawnościami możliwości zdobycia wyższego wykształcenia. Ze względu na posiadane dysfunkcje i ograniczone finanse gospodarstw domowych, wiele z tych osób nie mogłoby podjąć i ukończyć nauki bez wsparcia ze strony państwa. Przedstawiono zapisy międzynarodowych i krajowych aktów prawnych dotyczących kształcenia osób z niepełnosprawnościami oraz dokumentów wewnętrznych wybranych uczelni (studium przypadku: Uniwersytet Zielonogórski, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Vadyma Hetmana w Kijowie). Omówiono również instrumenty wsparcia w postaci kredytów studenckich, stypendiów i programów celowych.
EN
The article presents the results of the analysis of the education policy of Poland and Ukraine in the field of providing the possibility of obtaining higher education for people with disabilities with. Due to the dysfunctions and limited finances of households, many of these people could not take up and complete education without state support. Provisions of international and national legal acts concerning the education of people with disabilities and internal documents of selected universities are presented (case study: University of Zielona Góra, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman in Kiev). Support instruments in the form of student loans, scholarships and targeted programs were also discussed.
Year
Issue
1
Pages
105-131
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Aktywny samorząd, https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html [24.04.2016].
 • Aktywny samorząd w 2016 roku, https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html [27.04.2016].
 • Informacja o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów, https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitneosiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-doktorantow.html [04.05.2018].
 • Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać (2017), http://kontostudenta.pl/skad_wziac_pieniadze/kredyt_studencki.html [04.05.2018].
 • Misja, https://pl-pl.facebook.com/pg/RSN.UZ/about/?ref=page_internal [04.05.2016].
 • Lista rankingowa osób (z podziałem na kierunki studiów) którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2016/2017 ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem, http://studenci.uz.zgora.pl/download.php?f=e9c504bfa81ac7d0dee9f654f8672496&target=0 [20.02.2018].
 • Progi dochodowe do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018, http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/edukacja/764292,Progi-dochodowe-do-stypendiumsocjalnego-w-roku-akademickim-20172018.html [04.05.2018].
 • Studenci z niepełnosprawnością słuchu, http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/wsparcie/ulatwieniana-uz/127-studenci-z-niepelnosprawnoscia-sluchu [04.05.2016].
 • Studenci z niepełnosprawnością ruchową, http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/wsparcie/ulatwienia-na-uz/115-studenci-zniepelnosprawnoscia-ruchowa [04.05.2016].
 • Studenci z niepełnosprawnością narządu wzroku, http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/wsparcie/ulatwienia-na-uz/128-studenci-zniepelnosprawnoscia-narzadu-wzroku [04.05.2016].
 • Stypendia studenckie – jakie są rodzaje i kiedy się ubiegać? (aktualizacja 2017), http://studentmed.pl/stypendiastudenckie-jakie-sa-i-kiedy-sie-ubiegac/#ixzz5Ed3tLCwS [04.05.2018].
 • Wsparcie niepełnosprawnych studentów i doktorantów, http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnychstudentow-i-doktorantow/ [04.05.2018].
 • Wsparcie niepełnosprawnych studentów i doktorantów, http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnychstudentow-i-doktorantow/ [04.05.2018].
 • Zakres Działalności, http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/pelnomocnik/zakres-dzialalnosci [04.05.2016].
 • Wieciech E., Prezentacja systemów edukacji Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Białorusi, 2013, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/871906f0a33244aaad561c6677650093.pdf [10.05.2016].
 • Zagraniczne systemy szkolnictwa wyższego. Ukraina. Praktyczny przewodnik po uznawalności wykształcenia, MNiSW, Warszawa 2016, s. 5, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_05/973fc5e7dd90084c4b5aaf70a5ebd6dd.pdf [4.05.2018].
 • Національна система освіти, http://academy.gov.ua/pages/dop/5/files/fe81459a-ad74-42bd-bf12-51db497deb40.pdf [03.05.2018].
 • Получение стипендии в 2018 году: кому и сколько, http://www.lawportal.com.ua/poluchenie-stipendii.html [04.05.2018].
 • Стипендия в Украине: сколько, как и когда будут платить студентам, https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/107289-stipendiya-v-ukraine-skolko-kak-i-kogda-budut-platitstudentam [04.05.2018].
 • Студентська профспілка, http://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/Student_union/[09.05.2018].
 • Студенческий кредит, http://zaem.in.ua/studencheskiy-kredit/ [27.04.2016].
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumentymiedzynarodowe/onz/Konwencja%20ONZ%20o%20prawach%20osob%20niepelnosprawnych.pdf [23.05.2017].
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [23.05.2017].
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumentymiedzynarodowe/onz/Konwencja%20ONZ%20o%20prawach%20osob%20niepelnosprawnych.pdf [23.05.2017].
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 83/389 z 30 marca 2010 r.
 • Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej w sprawie nowych europejskich ram dotyczących niepełnosprawności (2010/C 316/01), 20.11.2010. PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 316/1, http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-unii- europejskiej/rezolucje/Rezolucja%20w%20sprawie%20nowych%20europejskich%20ram%20dotyczacych%20niepelnosprawnosci.pdf [23.05.2017].
 • Zalecenie CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia pełnego włączenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego (przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 16 października 2013 r. na 1181. posiedzeniu Przedstawicieli Ministrów), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-radyeuropejskiej/Zalecenie%20CM%20Rec(2013)2.pdf [23.05.2017].
 • Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich: Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumentymiedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalecenie%20Nr%20Rec%202006.5.pdf [23.05.2017].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Uchwała z dnia 13 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. 1997, nr 50, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2183 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, Dz. U. 1998, nr 108, poz. 685 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 511.
 • Rozporządzenie z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, Dz. U. 2015, poz. 1499.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, Dz. U. 2014, poz. 1320.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, Dz.U. 2017, poz. 1905.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1110 ze zm. Ukraińskie akty prawne:
 • Конституция Украины, ВВР Украины, 1996, No 30.
 • Закон України «Про вищу освіту», ВВР, 2014, № 37-38.
 • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», No. 3551-12, ВВР, 1993, № 45.
 • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, No. 796-12, ВВР, 1991, № 16.
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Верховна Рада УРСР; Закон от 21.03.1991 № 875-XII {Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом N 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017}.
 • Указ Президента України від 21 лютого 2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді», Указ від 21.02.2002 № 157/2002.
 • Постанова від 16 червня 2003 р. N 916 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти», Кабінет Міністрів України, підстава 955-2013-п.
 • Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, Załącznik do uchwały nr 88 Senatu UZ z dnia 19 kwietnia 2017 r., http://www.uz.zgora.pl/download.php?f=54708174e8cc7ff40d848cb0e00c77d6 [23.06.2017].
 • Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, Załącznik do uchwały nr 89 Senatu UZ z dnia 19 kwietnia 2017 r., http://www.uz.zgora.pl/download.php?f=41326585aa9e0d1fc62f2e2a6d1882d0 [23.06.2017].
 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, http://www.dss.uz.zgora.pl/images/stypendia/Regulamin_pomocy_materialnej_dla_student%C3%B3w_UZ_2017-2018_.pdf [20.02.2018].
 • Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Załącznik do zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, http://www.dss.uz.zgora.pl/images/stypendia/Regulamin_pomocy_materialnej_dla_doktorant%C3%B3w_UZ_2017-2018.pdf [20.02.2018].
 • Статут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ 2014, http://kneu.edu.ua/userfiles/dostup/Statut_KNEU/index.html [16.05.2016].
 • Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2016 році, http://kneu.edu.ua/userfiles/pr_prm/pravila2016_v2.pdf [16.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba6df6d-6511-4273-b1b0-46a87c6efd48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.