PL EN


2019 | 46 | 9(546) | 8-13
Article title

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO WYZWANIEM DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA W POLSCE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
AGEING SOCIETY AS A CHALLENGE FOR PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza potencjału urzędów pracy i ich inicjatyw podejmowanych w warunkach zmniejszania się dostępnych zasobów pracy na regionalnym rynku pracy na podstawie studium przypadku woj. pomorskiego. Obecne uwarunkowania formalno-instytucjonalne urzędów pracy działających w zdecentralizowanej strukturze samorządowej stwarzają zarówno liczne szanse, jak i istotne ograniczenia dla adekwatnego i konsekwentnego dostosowywania oferty usług w powiązaniu ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi i rynkowymi. Artykuł jest głosem w dyskusji nad pożądanym kierunkiem zmian, który powinny przyjąć publiczne służby zatrudnienia w najbliższej przyszłości.
EN
The aim of this article is an analysis of public employment services (PES) potential in responding to demographic change and anticipated labour shortages on regional labour market, covering case-study of selected initiatives recently undertaken in Pomeranian region. Contemporary institutional framework of PES embedded in regional and local self-government provides both certain opportunities and important restrictions for developing adequate services offer with regard to changing social and market needs. The article is a contribution to discussion on future direction of development which PES should opt for.
Year
Volume
46
Issue
Pages
8-13
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Aktywizacja zawodowa i Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce. Doskonalenie programów dla osób bezrobotnych (2016), Social Protection and Labor Global Practice, Bank Światowy.
 • Błędowski P. (2019), Polityka zatrudnienia wobec starszych pracobiorców w Polsce, w: E. Flaszyńska, Ł. Arendt (red.), Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919–2019, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Bruski M. (2016), Wyzwania dla rynku pracy w województwie pomorskim wynikające z prognozy demograficznej, w: I. Sobczak (red.), Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku – uwarunkowania i skutki, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk.
 • Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database [dostęp 20.08.2019].
 • Jach K. (2015), Efektywność zatrudnieniowa oraz ekonomiczna usług poradnictwa zawodowego w Pomorskim Ośrodku Kompetencji. Wyniki testowania, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2–3(27).
 • Jach K. (2019), Metodyka wspomagania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Jóźwiak J. (2013), Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, w: Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kryńska E. (2006), Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 • Kryńska E., Wiśniewski Z. (2007), Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 • Kukulak-Dolata I. (2016), Nowe zasady działania publicznych służb zatrudnienia – szanse i zagrożenia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 257.
 • Martynuska A. (2015), Praktyka publicznych służb zatrudnienia – potrzeba realnej reformy, „Polityka Społeczna”, nr 2 (18T).
 • Meeting the Challenge of Europe’s Aging Workforce. The Public Employment Services Response (2011), European Network of Head of PES, Warsaw, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7301&langId=en, [dostęp 20.06.2019].
 • Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa.
 • Męcina J. (2015), Reforma instytucjonalna rynku pracy – jej pierwsze efekty i kolejne wyzwania, „Polityka Społeczna”, nr 2 (18T).
 • MPiPS (2014), Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r., Departament Funduszy, Warszawa.
 • Ocena zewnętrzna inicjatywy benchlearningu. Sprawozdanie zbiorcze w drugim cyklu – Polska (2018), Komisja Europejska.
 • PES 2020 – mapping visions and directions for future development (2010), European Commission, Brussels, http://zielonalinia.gov.pl/upload/epsz/europa2020/PES%202020_mapping-visions-and-directions-for-future-development.pdf, [dostęp 21.06.2019].
 • Pietrzak Z. (2017), Perspektywy rozwoju demograficznego województwa pomorskiego – wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne, w: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Streczyński R. i in. (2014), Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. Opis modelu wraz z instrukcją stosowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk.
 • Strzelecki P. (2012), Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? Wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH”, nr 24.
 • The Role of PES in the outreach to inactive population (2017), European Commission.
 • Wiśniewski Z. (2019), Polityka rynku pracy w Europie i Polsce – rola publicznych służb zatrudnienia, w: E. Flaszyńska, Ł. Arendt (red.), Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919–2019, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dba7fd19-6bd5-4aa5-b14b-fc195a21ccf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.