PL EN


2007 | 07 | 61-76
Article title

Większa własność ziemska okolic Szadku w okresie międzywojennym

Content
Title variants
Greater ownership of land surrounding Szadek in the interwar period
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
07
Pages
61-76
Physical description
Contributors
 • Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Adamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982,Warszawa 1985.
 • Archiwum Pa stwowe w Łodzi, Urz d Wojewódzki Łódzki, sygn. 3819, 3849, 3854,3859.
 • Archiwum Pa stwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Akta Gminy Starostwa Szadekw Szadku, sygn. 40, 65, 69, 94.
 • Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Akta osobowe pracowników, sygn. 1531.
 • Brytannica, Edycja polska, t. 46, Pozna 2005.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIXi XX wieku, Łód 1995.
 • Broniewski S., Dłu ewska-Ka ska Z., Leopold Stanisław, pseud. Rafał, Leon, [w:]Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk 1972.
 • Chlebowski B., Walewski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innychkrajów słowia skich, t. 10, Warszawa 1889.
 • Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiorypami tek przeszło ci w ojczy nie i na obczy nie, t. 2, Warszawa–Kraków 1926.
 • Davies N., Bo e igrzysko. Historia Polski, Kraków 2000.
 • Drozdowski M. M., Gospodarka drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Tomicki J. (red.) Polskaodrodzona 1918–1939. Pa stwo, społecze stwo, kultura, Warszawa 1988.
 • Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami S. Orgelbranda, t. 16, Warszawa1904.
 • Epsztein T., Górzy ski S., Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930.Województwo poleskie. Województwo woły skie, Warszawa 1996.
 • Gałka B., Ziemianie w parlamencie Rzeczypospolitej, Toru 2002.
 • Jaworska A., Dwór w Woli Przatowskiej – historia i zagospodarowanie, „BiuletynSzadkowski” 2004, t. 4.
 • Jeziora ski L. (oprac.), Ksi ga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskimna rok 1905, Warszawa 1905.
 • J dras M., Józef Leopold z Rzepiszewa (1860–1923), „Na sieradzkich szlakach” 1905, nr 3.
 • Ksi ga adresowa Polski (wraz z w. m. Gda skiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa1926/1927. Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig),Warszawa 1926/1927.
 • Ksi ga adresowa Polski (wraz z w. m. Gda skiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa1930. Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig), Warszawa1930.
 • Leitgeber S., W ykowie z B dkowa i Woli, [w:] Prace i materiały historyczne ArchiwumArchidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, t. 2, KonstantynówŁódzki 2005.
 • Leopold A. (B. K.), Leopold Antoni Adam, [w:] Ziemianie polscy XX wieku, cz. 4,Warszawa 1998.
 • Leopold A. (B. K.), Leopold Stanisław, [w:] Ziemianie polscy XX wieku, cz. 4,Warszawa 1998.
 • Leopold A. A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Leopold J., Ziemia Szadkowska w Sieradzkiem, „Wie Ilustrowana” 1913.
 • Maciszewski J., Szlachta polska i jej pa stwo, Warszawa 1986.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Mich W., Ideologia polskiego ziemia stwa 1918–1939, Lublin 2000.
 • Niesiecki K., Herbarz polski, t. 9, Lipsk 1842.
 • Ogrodowczyk A., Dwór w Rzepiszewie – współcze nie, „Biuletyn Szadkowski” 2004, t. 4.
 • Ostrowska T., Nencki Leon Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk 1977.
 • Ostrowski A. (oprac.), Ksi ga adresowa gospodarstw rolnych województwapozna skiego rok 1926, Pozna 1926.
 • Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
 • Polska encyklopedia szlachecka, t. 9, Warszawa 1937.
 • Pu W., Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870–1914, Łód 1977.
 • Sarnecki K., Nencki Wilhelm Marceli, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk 1977.
 • S czys E. (oprac.), Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2000.
 • Skorupka S., Anderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik j zyka polskiego,Warszawa 1989.
 • Sroka A. R., Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim rok 1910, Warszawa 1910.
 • Stefa ska D., Na tropach klasycyzmu, „Biuletyn Szadkowski” 2004, t. 4.
 • Stroynowski A., U ytkownicy królewszczyzn województw sieradzkiego i ł czyckiego orazziemi wielu skiej (XVI–XVIII w.), „Rocznik Łódzki” 1975, t. 23.
 • Szczygielski W., Koncentracja szlacheckiej własno ci ziemskiej w Szadkowskiem w latach1629–1789, „Rocznik Łódzki” 1978, t. 26.
 • Szturc J., Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 1998.
 • Szymczak A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łód 1998.
 • Turczyn M., Szadek, na tle podziałów administracyjnych Polski, „Biuletyn Szadkowski”2001, t. 1.
 • Zaj czkowski S. M., Wielowioskowa własno szlachecka w dawnych ziemiach ziemiachł czyckiej i sieradzkiej w drugiej połowie XIII i w XIV w., „Rocznik Łódzki” 1964,t.12.
 • Zaj czkowski S. M., Wielowioskowa własno szlachecka w województwie sieradzkim(XV i pierwsza połowa XVI w.), „Rocznik Łódzki” 1973, t. 21.
 • Zaj czkowski S. M., Własno rycerska w dawnych ziemiach ł czyckiej i sieradzkiej dopołowy XIII w., „Rocznik Łódzki” 1961, t. 7.
 • Zaroszyc D., Wykaz wła cicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego, Warszawa1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb5fb32-93ba-474b-8f4f-cccb46b00251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.