PL EN


Journal
2018 | 14 | 3 | 355-370
Article title

Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w aspekcie minimalizacji śladu ekologicznego jako wymogu środowiskowego zrównoważonego rozwoju na przykładzie katastrofy naturalnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The aim of the considerations is to present the concept of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster. Increasing pressure of environmental requirements placed on all logistic activities, including logistic support, justifies the attention drawn to the subject. Methods: Selecting a natural disaster – as a reference for the concept of the ecological footprint – constitutes an attempt to draw attention to the fact that logistic support for a rescue operation in the case of a natural disaster – apart from an unquestionably positive role – also negatively affects the environment, which should be exposed, and this will be manifested by creation of measuring and analysing instruments necessary within undertaken activities aimed at minimalization of the negative impact of logistic support on the environment. The ecological footprint can be considered to be such an instrument. Results: Based on the general formula of the ecological footprint and its methodology presented in “Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014”, a formula of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster was created. Conclusions: The assumptions of the concept of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster were based on the assumptions of logistic support for a rescue operation and on the assumptions of the resource concept and external costs of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster.
PL
Wstęp: Celem rozważań jest przedstawienie koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. Coraz większa presja wymogów środowiskowych wywierana na wszelką działalność logistyczną, w tym również tą, w formie wsparcia logistycznego, uzasadnienia atencję dla podjętej problematyki. Metody: Wybór katastrofy naturalnej - jako płaszczyzny odniesienia koncepcji śladu ekologicznego - jest z kolei próbą zwrócenia uwagi, że wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w sytuacji katastrofy naturalnej, oprócz bezsprzecznie pozytywnej roli, również oddziałuje negatywnie na środowisko, które należy eksponować, czego przejawem będzie tworzenie instrumentów pomiaru i analizy, niezbędnych przy podejmowaniu działań, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania wsparcia logistycznego na środowisko. Ślad ekologiczny można uznać za taki instrument. Wyniki: W oparciu o ogólną formułę śladu ekologicznego oraz jej metodykę przedstawioną w „Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014”, utworzono formułę śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. Wnioski: Założenia koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej oparto na założeniach wsparcia logistycznego akcji ratunkowej oraz na założeniach koncepcji zasobowej i kosztów zewnętrznych wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej.
Journal
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
355-370
Physical description
Contributors
  • University of Szczecin, Szczecin, Poland
  • Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland
  • SGH Warsaw School of Economics, Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb63c1b-613d-4940-994d-a4f804ff5b15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.