PL EN


2018 | 21 | 4 | 107-121
Article title

Nauczanie religii młodzieży w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata

Authors
Content
Title variants
EN
Teaching Religion to Youths in the Axionormative Chaos of the Modern World
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaobserwowanie wpływu nauczania religii młodzieży na przezwyciężenie chaosu aksjonormatywnego charakterystycznego zarówno dla współczesnego świata; jak i dla okresu rozwojowego; w którym znajdują się młodzi ludzie. W celu zaobserwowania wpływu posłużono się analizą dokumentów katechetycznych; które zarysowują koncepcję nauczania religii; oraz tymi; które programują jej treści na poszczególne etapy edukacyjne. Po krótkiej charakterystyce źródeł chaosu aksjonormatywnego (zewnętrznych i wewnętrznych); przeanalizowana została koncepcja nauczania religii; ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej możliwości w przezwyciężeniu chaosu; a także pomocy w utorowaniu drogi do dorosłości. Następnie ukazane zostały specyficzne treści katechezy młodzieży; również w kluczu ich możliwości integrujących i ukazujących trwałe; niezmienne fundamenty życia dorastających. Zwrócono też uwagę na osobiste cechy nauczyciela religii; które mogą pomóc lub zaburzyć realizację założonych celów. Z przeprowadzonej analizy wynika; że nauczanie religii ma szansę stać się pomocą w orientacji młodych ludzi w chaosie aksjonormatywnym oraz w przezwyciężeniu go; co jest warunkiem odpowiedzialnego podjęcia zadań i obowiązków człowieka dorosłego.
EN
The aim of the article is to explore the influence of the teaching of religion to youths in overcoming the axionormative chaos characteristic of both the modern world and the developmental period in which young people find themselves. In order to observe this influence; the analysis of catechetical documents which outline the concept of religion and those that determine its contents at particular educational stages is used. After a brief description of the sources of axionormative chaos (external and internal); the concept of the teaching of religion is analyzed; with particular attention paid to its ability to overcome chaos; as well as how it helps in paving the way to adulthood. Then; the specific contents of the catechesis of the youth are shown; also in terms of their possibilities of integrating and showing the lasting and unchanging foundations of adolescent life. Attention is also paid to the personal characteristics of the teacher of religion; which can help or disrupt the achievement of the goals. The analysis shows that the teaching of religion has a chance to help in the orientation of young people dealing with axionormative chaos and overcome it; which is a condition for responsibly taking on the tasks and responsibilities of an adult.
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
107-121
Physical description
Contributors
References
 • Benedykt XVI; Misja Kościoła w dziedzinie wychowania. Przemówienie do I grupy biskupów; 26.11.2005; https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/adliminapl1_26112005.html [dostęp 22.08.2018].
 • Błasiak A.; Młodzież wobec wartości; „Horyzonty Wychowania” 2004; t. 3; nr 6; s. 87‒100.
 • Jan Paweł II; List do młodych całego świata (Parati semper) z okazji międzynarodowego roku młodzieży; 31 marca 1985 r.; „Acta Apostolicae Sedis” 1985; t. 77; s. 579‒628.
 • Konferencja Episkopatu Polski; Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce; Wydawnictwo WAM; Kraków 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa; Dyrektorium ogólne o katechizacji; tekst polski; Pallottinum; Poznań 1998.
 • Kostorz J.; Katecheza dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym; w: Katechetyka szczegółowa; red. J. Stala; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos; Tarnów 2003; s. 61‒168.
 • Krakowiak C.; Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt pastoralno-liturgiczny; w: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym; cz. 2. Wychowanie religijne i katecheza; red. J. Stala; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos; Tarnów 2007; s. 155‒207.
 • Marek Z.; Edukacja chrześcijańska drogą do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości; w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku; red. A. Kiciński; Księgarnia Świętego Wojciecha; Poznań 2007; s. 350–360.
 • Mąkosa P.; Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywa rozwoju; Wydawnictwo KUL; Lublin 2009.
 • Murawski R.; Rozwój religijny; w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej; red. R. Murawski; Wydawnictwo Salezjańskie; Warszawa 1989; s. 70–95.
 • Ojciec Święty Franciszek; Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie; tekst polski; Edycja Świętego Pawła; Częstochowa 2014.
 • Olbrycht K.; O roli przykładu; wzoru; autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2007.
 • Parysiewicz B.M.; Czynnik religijny w wychowaniu i samowychowaniu; „Family Forum” 2015; nr 5; s. 95‒110.
 • Szpet J.; Dydaktyka katechezy; UAM Wydział Teologiczny; Poznań 1999.
 • Śliwerski B.; Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania; „Horyzonty Wychowania” 2004; t. 3; nr 6; s. 71‒85.
 • Świątkiewicz W.; Młodzież i religia; w: Leksykon Pedagogiki Religijnej; red. C. Rogowski; Verbinum; Warszawa 2007; s. 415.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb93914-f629-4b8a-b626-e682ceeb0a2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.