PL EN


2015 | 8 | 339-363
Article title

O stanie integracji unijnych rynków usług na podstawie danych statystycznych dotyczących mobilności osób

Content
Title variants
EN
ON UNION’S SERVICES MARKETS INTEGRATION BASING ON MOVEMENT OF PEOPLE DATA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w niniejszej artykule był handel usługowy w formie związanej z przepływem osób. Wyniki badania prowadzą do głównego wniosku, że unijna reforma przepisów w zakresie świadczenia usług na rynku wewnętrznym okazała się być mało skuteczna. Nie spowodowała ona bowiem wzrostu w UE wymiany wewnątrzunijnej, zarówno pod względem wartości absolutnych, jak i udziału w całości transakcji. Państwa UE-15 wykazują przy tym trwalsze powiązania z rynkiem wewnętrznym niż „nowi” członkowie UE. Zależy to zapewne od stopnia rozwoju innych niż opisany w artykule form zaangażowania państw UE w wymianę na rynku wewnętrznym usług.
EN
The aim of this article is to analyse EU trade in services in its movement-ofpersons-mode. The main conclusion is that regulatory reforms to further integrate EU services markets have brought modest results. Neither the value of intra-EU trade in services nor its part in total EU trade have risen. One can also observe that the EU-15 countries have shown stronger links with EU internal market than the EU-12 countries. This can be related to supply of services through other modes of delivery.
Contributors
 • Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta SGH w Warszawie
References
 • Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005.
 • European Integration Consortium: IAB, CMR, fRDB, GEP, WIFO, wiiw, Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements, Nuremberg 2009.
 • GUS, Raport z wyników: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012.
 • Ismeri Europa, Preparatory study for an Impact Assessment concerning the possible revision of the legislative framework on the posting of workers in the context of the provision of services, Final report, March 2012.
 • Kodeks postępowania zatwierdzony przez grupę koordynatorów ds. dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Krajowe praktyki administracyjne objęte dyrektywą 2005/36/WE, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/55/46/55462/PL_Kodeks_postepowania.pdf.
 • Komisja Europejska, „European Economy” 1993, nr 3.
 • Komisja Europejska, Posting of workers in the European Union and EFTA countries: Report on A1 portable documents issued in 2010 and 2011, 2012
 • Komisja Europejska, Przewodnik Użytkownika. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_pl.pdf.
 • Komisja Europejska, Regulated professions database, http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.home.
 • Komisja Europejska, Streszczenie oceny skutków, towarzyszący dokumentowi Wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i Wniosek rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, SWD (2012) 64 wersja ostateczna, Bruksela 21.03.2012.
 • Komisja Europejska, Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2012 edition.
 • Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej – wyzwania dla państwa, materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pod patronatem Marszałka Senatu RP, 20 października 2006 r., materiały Kancelarii Senatu, Warszawa 2007.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Warszawa, maj 2011.
 • OECD, International Migration and the Economic Crisis: Understanding The Links and Shaping Policy Responses, [w:] International Migration Outlook 2009.
 • Szypulewska-Porczyńska A., Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbba87b8-ebbc-4ebc-abda-6e1534bb14f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.