PL EN


2016 | 1(4) | 71-81
Article title

Służby specjalne jako narzędzie w realizacji interesów państwa - aspekt prawny i praktyczny

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Secret Services as a Tool Used to Further the Interests of the State – Legal and Practical Aspect
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Służby specjalne, zarówno cywilne, jak i wojskowe, umożliwiają państwu realizację jego interesów. Wspierają proces decyzyjny w państwie, same nie tworząc jego polityki. Zakres zadań służb jest różny, w zależności od pozycji państwa, jego ustroju i zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć. Służby poddane są cywilnej kontroli, działają w oparciu o ścisłe ramy prawne. W Polsce rola służb jest znacząca, co nie oznacza, że służby te nie wymagają reform. Jeśli mają one stanowić skuteczne narzędzie w rękach państwa, należy zwrócić większą uwagę na jakość ich kadr, organizację, szkolenie, wyposażenie i system nadzoru. Podniesienie ich poziomu pozwoli lepiej zabezpieczyć polskie interesy.
EN
Secret services, both civilian and military, allow the state to further its interests. They support the decision-making process in the state, but do not shape its policy. The scope of tasks of the services varies, depending on the situation of the state, its political system and threats it must face. The services are subject to civilian control, and operate within the strictly defined legal framework. In Poland, the role of the services is significant, which does not mean that these services do not require reform. If they are to be an effective tool in the hands of the state, more attention should be paid to the quality of their personnel, organization, training, equipment and supervision system. Improving their level will allow to better protect Polish interests.
References
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2013). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Bieleń, S. (2010). Polityka w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Aspra-JR.
 • Grzegorowski, Z. (2010). Instytucja „służby specjalne” a rzeczywistość funkcjonowania państwa polskiego. Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 8, 45–64.
 • Herman, M. (2002). Potęga wywiadu. Warszawa: Bellona.
 • Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Korybski, A. (ed.). (2012). Podstawy wiedzy o państwie i prawie. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Koziński, M. (2011). Miejsce i rola służb specjalnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji III RP. In: M. Kubiak, M. Minkina (ed.), Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności. Część I (pp. 111–113). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Centralna Biblioteka Wojskowa, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedlcach.
 • Larecki, J. (2007). Wielki leksykon służb specjalnych świata. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Minkina, M. (2011). Teoretyczne problemy wywiadu. In: S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina (ed.), Współczesne bezpieczeństwo. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna (pp. 253–263). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Centralna Biblioteka Wojskowa, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedlcach.
 • Minkina, M. (2014). Sztuka wywiadu w państwie współczesnym. Warszawa: Bellona.
 • Paździor, M., Szmulik, B. (ed.). (2012). Instytucje bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Pieprzny, S. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Szostek, I. (2012). Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Wojskowych Służb Informacyjnych. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
 • Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.
 • Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.
 • Zalewski, S. (2010). Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Zalewski, S. (2013). Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 • Zalewski, S. (2005). Służby specjalne w państwie demokratycznym. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbc87598-5672-41f9-83f4-36f7f38e0cb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.