PL EN


2016 | 2(30) | 57-68
Article title

Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego – część II

Authors
Content
Title variants
EN
Identification of the desired competencies of employees on the example of the airline industry companies in Bielsko-Biała region – part II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono pożądane kompetencje pracowników przedsiębiorstw branży lotniczej w regionie bielsko-bialskim. Na wstępie przedstawiono klasyfikacje kompetencji prezentowane w różnych ujęciach w literaturze przedmiotu przez określonych autorów. W dalszej części pracy przytoczono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych pod koniec 2014 roku. Celem badań było między innymi zebranie informacji na temat pożądanych kompetencji, na które najczęściej wskazują pracownicy niezajmujący stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach branży lotniczej oraz porównanie ich z wynikami pierwszego etapu badań (kadry kierowniczej). Podmiotem badawczym były przedsiębiorstwa branży lotniczej. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Otrzymane wyniki świadczą o wysokiej ocenie, jakiej udzieliła kadra niekierownicza posiadanemu wykształceniu i poszukiwanemu na rynku zawodowi oraz doświadczeniu zawodowemu. Badana grupa respondentów wskazała również na cechy/zdolności, które są najbardziej przydatne w pracy zawodowej – należy do nich przede wszystkim systematyczność i pracowitość. Zestawione wyniki badań z części I i II opracowania świadczą o tym, że badane grupy respondentów różnie wartościują kompetencje w zakresie ich przydatności w pracy zawodowej. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest zwiększająca się liczba osób, które nie posiadają odpowiednich kompetencji do wykonywania określonych zadań na stanowiskach pracy.
EN
The article tells about desired competences among employees on the example of companies in aviation industry in Bielsko-Biała region. The introduction shows ratings of competences presented in different views of literature by specified authors. Further part of dissertation presents results of empirical research carried out by the end of 2014. The aim of research was to collect information on desired competences which are most often indicated by the employees who are not in management position in aviation industry and compare them with results of the first stage of research (executives). Subject research were companies of aviation industry. As a research tool questionnaire has been used. Results indicate high score, given by the staff in non-management position, related to education, profession needed on the market and professional experience. Tested respondents also pointed out features/abilities which are most useful in professional work, these mainly include systematic approach and diligence. The compiled results from part I and II of the elaboration shows that tested respondents differently evaluate competences within their usefulness in professional work. As a consequence there is an increasing number of people who do not have appropriate competence to perform specific tasks in the workplace.
Year
Issue
Pages
57-68
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
author
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania
References
 • Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-171-4.
 • Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-471-09031-1.
 • Cockerill, T., Hunt, J., Schroder, H. (1995). Managerial Competencies: Fact or Fiction? Business Strategy Review, 6(3), 1–12.
 • Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1532-0.
 • Kubicka-Daab, J. (2002). Budowa modeli kompetencji. W: A. Ludwiczyński (red.). Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (s. 239–248). Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. ISBN 83-916607-3-7.
 • Mikuła, B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-66-X.
 • Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 49–73.
 • Orlińska-Gondor, A. (2006). Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji. W: L. Zbiegień-Maciąg (red.). Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem (s. 168–191). Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 83-7484-028-5.
 • Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1468-5.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2008). Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka. Zarządzanie Zmianami, 9(20), 1–10.
 • Szczęsna, A., Rostkowski, T. (2004). Zarządzanie kompetencjami. W: T. Rostkowski (red.). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi (s. 37–76). Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-445-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbcaa5f9-5ec3-420d-9b01-4069e13a22e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.