PL EN


2015 | 37 | 1-14
Article title

Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych i systemach informacyjnych opieki zdrowotnej – wpływ nowych, krajowych i unijnych, regulacji prawnych

Content
Title variants
EN
Protection of personal data in health care entities and IT systems – the impact of new, national and EU legal regulations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W systemie ochrony zdrowia przetwarzane są przede wszystkim dane o stanie zdrowia pacjentów. Trzeba tym danym zapewnić bezpieczeństwo i poufność, respektując przy tym prawa pacjenta, w tym prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Wprowadzenie nowych technologii, dokumentacji elektronicznej, teletransmisji, przetwarzania w chmurach obliczeniowych, a także globalizacja dostępu do tych danych wymagała wprowadzenia tak na poziomie krajowym jak i UE nowych regulacji prawnych chroniących dane osobowe. W artykule omówiono najważniejsze aspekty Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Rozporządzenie ma obowiązywać w krajach UE od stycznia 2016 roku i wprowadza istotne zmiany szczególnie w aspekcie ochrony danych osobowych w tym danych dotyczących zdrowia
EN
In health care systems, mainly data concerning patients’ health are processed. Their security and confidentiality must be ensured with the respect to patient’s rights, including the right to the access to medical records. The implementation of new technologies, e-archives, teletransmissions, cloud computing and the globalization of the access to the data resulted in the necessity to introduce new legal regulations regarding personal data protection both on national and EU levels. The article presents the most crucial issues in the Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. The regulation, which introduces significant changes particularly as regards the protection of personal data (health data including) will come into force in EU countries in January 2016.
Year
Issue
37
Pages
1-14
Physical description
Dates
published
2015-09-39
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
References
 • Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
 • Zeszytach Naukowych nr 33 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości A. Romaszewski, W. Trąbka ASPEKTY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH MEDYCZNYCH W CHMURACH OBLICZENIOWYCH, PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH MEDYCZNYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ,
 • DYREKTYWA 95/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)
 • Romaszewski W. Trąbka Administrator Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach leczniczych w świetle ustawy o ochronie danych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 Strona Unii Europejskiej http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_pl.htm
 • Komisja Europejska Memo http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-186_pl.htm
 • J.Bardadyn Kiedy (ostatecznie!) i jak UE zreformuje prawo ochrony danych osobowych? http://blog-daneosobowe.pl/ue-ostatecznie-zreformuje-prawo-ochronie-danych-osobowych-beda-kluczowe-zalozenia/
 • M. Chmielecki UNIJNA REFORMA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE OGÓLNE e-ochronadanych.pl http://www.e-ochronadanych.pl/regulamin.php
 • M. Cwener PROPOZYCJE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CZ. I; ii OGÓLNE e-ochronadanych.pl http://www.e-ochronadanych.pl/regulamin.php
 • K. Szymielewicz Półprzepuszczalny standard ochrony danych https://panoptykon.org/wiadomosc/polprzepuszczalny-standard-ochrony-danych
 • K.Witkowska Reforma ochrony danych osobowych - nowe obowiązki, nowe korzyści https://www.portalodo.com/entry/reforma-ochrony-danych-osobowych-nowe-obowiazki-nowe-korzysci.
 • P. Wierzbicki Jest szansa na unijne rozporządzenie o ochronie danych (2014.02.11) Obserwator Konstytucyjny http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/jest-szansa-na-unijne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbcb86cb-4d51-4cb4-942d-e25e1d8ad307
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.