Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(28) |

Article title

Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń

Content

Title variants

EN
Sectorial union exclusion and competition in the sector of insurance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspólnego rynku państw członkowskich. Polityka konkurencji ma dać gwarancje, że bariery zniesione w handlu wewnętrznym, w ramach wspólnego rynku, nie zostaną zastąpione innymi działaniami ze strony przedsiębiorstw lub rządów, prowadzącymi do zniekształcenia konkurencji. Wprowadzenie wyłączeń sektorowych w poszczególnych sektorach gospodarki ma istotne znaczenie w polityce gospodarczej Unii Europejskiej poprzez zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do dóbr i usług oferowanych na poszczególnych rynkach po maksymalnie zbliżonych cenach. W artykule zasygnalizowano problematykę wpływu wyłączeń sektorowych na wybrane mechanizmy rynkowe. Dla celów empirycznych posłużono się studium przypadku, koncentrując swoje rozważania na sektorze ubezpieczeniowym.
EN
Competition policy is a major and earliest agreed policy. Reasonableness and necessity of the conduct is directly linked to one of the main objectives of the European Communities, which was to create a common market in the Member States. Policy is to give guarantees that the barriers lifted internal trade within the common market, will not be replaced by other activities on the part of companies or governments, leading to distortions of competition. The introduction of sector exemptions in specific sectors of the economy is important in the economic policy of the European Union by providing consumers with easy access to goods and services in different markets at similar prices. The article signaled problems impact of sectoral exemptions on selected market mechanisms. For the purposes of empirical case study was used, focusing its thoughts on the insurance sector.

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

 • Alonso L.M., 2003. Die Neuausrichtung der Zwischenstaatlichkeitsklausel der Art. 81, 82 EG. Frankfurt am Main.
 • Bunte H.J., 2003. Kartellrecht. C.H. Beck, München.
 • Esser-Wellié M. i Hohmann H., 2004. Die kartellrechtliche Beurteilung von Mitversicherungsgemeinschaften nach deutschem und europäischem Recht, VersR 28.
 • Hanlon J., 2005. European Community Law. Sweet-Maxwell, London.
 • Korbutowicz T., 2004. Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej w latach 1962-1997. PWN, Kraków.
 • Kosiński E., 2005. Wolność gospodarcza i konkurencja jako elementy ustroju gospodarczego państwa. Reg. Praw. 5, 89-90.
 • Lewicki W., 2010. Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin.
 • Modzelewska-Wąchal. E., 2002. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – komentarz. Twigger, Warszawa.
 • Orlicka J., 2010. Sektorowe wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję dla ubezpieczeń w prawie Unii Europejskiej i Polski. UAM, Poznań.
 • Skoczny T., 1999. Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie antymonopolowego prawa materialnego. W: Wybrane problemy i obszary dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Red. P. Saganek, T. Skoczny. C.H. Beck, Warszawa.
 • Skoczny T., 2008. Wyłączenia sektorowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencje we wspólnocie europejskiej i Polsce. WWZ, Warszawa.
 • Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Wersja skonsolidowana. 2006. Dz. U.C 321E z 29.12.2006.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 2000. Dz. U. Nr 122, poz. 1319.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 2007. Dz. U. Nr 50, poz. 331. Nr 99, poz. 660.
 • Zäch R., 2005. Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrecht. Birkhäuser Verlag, Zürich, Basel.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dbcfb552-e265-43f2-8cf2-126bd3cc0ebc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.