PL EN


2020 | 2 | 65-77
Article title

Aktywność społeczna i kulturalna nauczycieli będących na emeryturze lub rencie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social and cultural activity of retired teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktywność społeczna i kulturalna to w życiu każdego człowieka ważna rzecz. Inaczej rozwija się ona, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, mamy dzieci i rodzinę, inaczej, kiedy przechodzimy na emeryturę lub rentę. W tym krótkim artykule odnoszę się do aktywności społecznej i kulturalnej seniorów, którzy byli nauczycielami. Rodzaj aktywności jest uzależniony nie tylko od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia, posiadanego zasobu umiejętności społecznych, ale też w dużej mierze odzwierciedla kontekst społeczny wymiarów ludzkiego działania. Starałem się określić ten kontekst nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale również w badaniach pilotażowych na małej grupie respondentów. Porównałem emerytów i rencistów, którzy byli nauczycielami, a także emerytów i rencistów innych profesji zawodowych aniżeli nauczycielskiej. Na ile różnią się lub są podobni do siebie emeryci i renciści, których różniło miejsce pracy, jak odnajdują się w aktywności społecznej i kulturalnej? Mam nadzieję, że ten artykuł skłoni potencjalnych emerytów do refleksji, ale pozwoli również dostrzec obszary działalności, jaką sami mogliby rozwijać, będąc już na zasłużonej emeryturze.
EN
Social and cultural activity is important area of every person’s life. It develops differently when we are professionally active, and differently when we retire. In this short article I refer to the social and cultural activity of seniors who used to be teachers. Seniors choose different types of activities to follow according to their individual preferences, health, and social skills. However, the choice also reflects the social context of the dimensions of human action to a large extent. I tried to define this context not only in theoretical considerations, but also in pilot studies on a small group of respondents. I compared seniors who used to be teachers and those of other professions. Are retirees of different professions similar to each other? How do they find themselves in social and cultural activities? I hope the article will encourage seniors to reflect and look for areas of activity to engage in.
References
 • Aronson E. (2009), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Birch A., Malim T., (2002), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borczyk W. (red.). (2017), Wolontariat seniorów i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka, Nowy Sącz, Wydawnictwo OFSUTW.
 • Błaszczuk K., Rynkowska D. (2014), Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Rzeszowie.
 • Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa, Wydawnictwo MPIPS.
 • Cumming E., Henry W.E. (1961), Growing old, the process of disengagement, Basic Books, New York.
 • Janków-Mazurkiewicz K. (2019), Co robią nauczyciele na emeryturze?, „Gazeta Olsztyńska”, Wydanie internetowe: http://gazetaolsztynska.pl/570142,Co-robia-nauczyciele-na-emeryturze.html [dostęp: X 2019].
 • Kataryńczuk-Mania L. (2018), Kompetencje komunikacyjne seniorów-wybrane wątki, w: „Dyskursy Młodych Andragogów”, Rocznik 19/2018/, Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konieczna-Woźniak B. (2012), Odmłodzona” starość-implikacje podmiotowe i społeczne, „Studia Edukacyjne” 21, Poznań, Wydawnictwo UAM.
 • Kromolicka B., Bugajska B., Seredyńska K., (red.). (2007), Pomoc i opieka w starości, Szczecin, Wydawnictwo ZAPOL.
 • Raeburn, J.M., Rootman, I. (1996). Quality of Life and Health Promotion, w: R. Renwick, I. Brown, M. Nagler (red.), Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation: conceptual approaches, issues and applications. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, USA.
 • Semków J. (2008), Niektóre problemy aktywności społeczno-kulturalnej w okresie późnej dorosłości, w: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Bielsko-Biała, Wydawnictwo WSA i UŁ.
 • Szukalski P. (2008), Stan zdrowia Polek i Polaków na przedpolu starości, w: P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Warszawa, Wydawnictwo FISB.
 • Zych A. (2001), Słownik gerontologii, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbd5c16a-5e60-4e52-bb96-e03394a34917
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.