PL EN


2019 | vol. 63, nr 8 | 215-229
Article title

Adapting the organization of a company's accounting policy to include environmental aspects

Content
Title variants
PL
Środowiskowa organizacja rachunkowości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Business entities are obliged to keep accounting records in accordance with specific and internally adopted accounting principles (policy) whose basic element is a chart of accounts. Entities are obliged to follow the adopted accounting principles in a reliable and transparent way and to present a financial situation, a financial result and the non-financial aspects of business activities.. The purpose of the article is to define the essence of the organization of accounting principle (policy) in a business entity and to describe desirable changes in the accounting policy and a chart of accounts as a condition for adapting a business entity to including environmental aspects. Apart from the introduction and the conclusion, the article includes three elements focusing on such issues as: accounting as a generator of information on environmental protection, a theoretical analysis of the organization of accounting principles (policy), and a model perspective of environmental accounting principles (policy) and a sample chart of accounts.
PL
Jednostki gospodarcze zobligowane są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z określonymi i przyjętymi wewnętrznie zasadami (polityką) rachunkowości, której podstawowym załącznikiem jest plan kont. Wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska oraz działalnością proekologiczną przedsiębiorstw determinuje zmiany w organizacji współczesnych podmiotów gospodarczych. Cele artykułu to określenie istoty organizacji zasad (polityki) rachunkowości w jednostce gospodarczej oraz charakterystyka pożądanych zmian w polityce rachunkowości i planiu kont jako warunku dostosowania jednostki gospodarczej do ujmowania aspektów środowiskowych. Osiągnięciu tego celu podporządkowano układ artykułu oraz wykorzystane metody badawcze obejmujące studia literatury przedmiotu oraz analizę opisową. W artykule, poza wstępem i zakończeniem, wyodrębniono trzy punkty poświęcone zagadnieniom rachunkowości jako generatora informacji o ochronie środowiska, teoretycznej analizie organizacji zasad (polityki) rachunkowości oraz modelowemu ujęciu środowiskowych zasad (polityki) rachunkowości wraz z prezentacją wzorcowego planu kont.
References
 • Baltzan P., Phillips A., 2009, Business Driven Information Systems, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Burritt R.L., Hahn T., Schaltegger S., 2002, W kierunku kompleksowych ram rachunkowości w zakresie zarządzania środowiskowego − powiązania między podmiotami biznesowymi a narzędziami rachunkowości w zakresie zarządzania środowiskowego, Australian Accounting Review, 12 (27), pp. 39-50.
 • Crandall R., 1969, Information economics and its implications for the further development of accounting theory, Accounting Review, July.
 • Eccles R.G., Krzus M.P., 2010, One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey.
 • Feltham G., 1968, The value of information, Accounting Review, October.
 • Filipiak B., Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H., Niewęgłowski A., Szczypa P., 2010, Rachunek kosztów w ochronie środowiska, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., 2007, Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gierusz B., Martyniuk T., 2009, Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [in:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gray R., Bebbington J., 2001, Accounting for the Environment, second edition, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Dehli.
 • Hecht J.E.,1997, Environmental Accounting: What’s it All About, IUCN US, Washington, DC.
 • Holme R., Watts H., 2000, Corporate Social Responsibility: Making a Good Business Sense, World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
 • Kiziukiewicz T., 2002, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Krasodomska J. (ed.), 2017, Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, Difin.
 • Lamberton G., 2005, Rachunkowość zrównoważonego rozwoju − krótka historia i ramy koncepcyjne. Na forum księgowym, t. 29, nr 1, Taylor i Francis.
 • Łęgowik-Małolepsza, M., Turek, T., 2018, Podejście procesowe w systemach informacyjnych rachunkowości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 366.
 • Kabalski P., 2009, Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T., Majchrzak I., 2005, Informacje o kosztach ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 412, Prace Katedry Rachunkowości no. 25.
 • Ligi J., 2014, Green accounting-a way to sustainable development, Journal of Commerce & Management A Peer Reviewed National Journal, vol. 1, iss. 5. Maastricht Treaty of 1993, OJ C 191, 29.7.1992.
 • Majchrzak I., 2008, Dostosowanie zakładowego planu kont przedsiębiorstw energetycznych do potrzeb podsystemu rachunku kosztów ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 493, Prace Katedry Rachunkowości no. 9.
 • Micherda B., Świetla K., 2014., Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych, Warszawa, Difin.
 • Minimol M.C., Makesh K.G., 2014, Green accounting and reporting practices among Indian corporates, Asia Pacific Journal of Research, vol. I.
 • Nowak E., 2013, Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 761.
 • Nowak S., 2000, Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy, WSB, Poznań.
 • Orzeszko, T., Bąk, M., 2017, Praktyka w zakresie upubliczniania sprawozdań przez fundacje w Polsce – studium przypadku fundacji banków komercyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 479.
 • Ossowska M., Szczypa P., 2004, Rachunkowość – zagadnienia podstawowe, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin.
 • Pałka M., 2018, Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą według stanu prawnego na dzień 2.01.2018 r., Expert Wydawnictwo i Doradztwo z Zakresu Rachunkowości i Finansów s.c., Wrocław.
 • Pezzy J., 1992, Sustainability: An interdisciplinary guide, Environmental Values, vol. 1(4).
 • Public Accounts and Estimates Committee, 1999, Interim Report of the Inquiry into Environmental Accounting and Reporting, Parlament of Victoria, Melburne, June. www.un.org/esa/sustdev/sdissues/technology/estemal.htm (date of access: May 2019).
 • Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts, Official Journal of the European Union 22.7.2011, L 192.
 • Remlein M., 2007, W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, [in:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom I, Rachunkowość finansowa, ed. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Report of United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 5-16 June 1972, United Nations.
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i s-ka, Poznań.
 • Sadowska B., 2019, Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar, ewidencja, raportowanie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Sawicki K. (ed.), 1997, Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Scherhorn G., 2009, Geld soll dienen, nicht herrschen. Die aufhaltsame Expansion des Finanzkapitals, Wien.
 • Single European Act (SEA), OJ L 169, 29.6.1987.
 • Skoczylas W., Dziadul W., 2018, Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 164.
 • Smith S.S., 2015, Accounting: Evolving for an integrated future, Journal of Accounting, Finance & Management Strategy, vol. 10, no. 1.
 • Słodowa-Hełpa M., 2013, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu sp. z o.o. Warszawa.
 • Szadziewska A., 2013, Sprawozdania i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szczypa P., 2008, Wyzwania rachunkowości XXI wieku w ochronie środowiska, [in:] System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ed. E. Śnieżek, ODDK, Gdańsk.
 • Szczypa P., 2012, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Szychta A., 2001, Zarys rozwoju planów kont w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, no. 6 (62).
 • Śnieżek E., Krasodomska J., Szadziewska A., 2018, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Nieoczywiste – Imprint GAB Media, Warszawa.
 • Treaty of Amsterdam of 1999, OJ C 340, 10.11.1997.
 • Treaty of Lisbon of 2009, OJ C 306, 17.12.2007.
 • Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012.
 • Węgrzyńska M.. 2013, Zielona rachunkowość, WSB, Poznań.
 • Winiarska K. (ed.), 2011, Organizacja rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • United States Environmental Protection Agency, 1995, Environmental Accounting for Decision Making at Ontario Hydro, EPA, Washington, June.
 • Zameer Qureshi N., Kulshrestha D., Bhushan Tiwari S., 2012, Environmental accounting and reporting: An essential component of business strategy, Asian Journal of Research in Banking and Finance, vol. 2, iss. 4.
 • Zimon G., Zimon D., 2019a, An assessment of the influence of nominalized quality management systems on the level of receivables in enterprises operating in branch group purchasing organizations, Quality − Access to Success, vol. 20, iss. 169.
 • Zimon G., Zimon D., 2019b, The Impact of Implementation of Standardized Quality Management Systems on Management of Liabilities in Group Purchasing Organizations, Quality Innovation Prosperity − Kvalita Inovacia Prosperita, vol. 23, iss. 1.
 • Zysnarska A., 2006, Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych. Wzorzec zarządzania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk.
 • Zyznarska-Dworczak B., 2019, Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbe153bb-cef3-4ba7-ab87-aa8aaea69129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.