PL EN


2014 | 39 | 273-281
Article title

Zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami – wybrane przykłady funkcjonujące w krajach Europy

Authors
Content
Title variants
EN
Sheltered Employment of People with Disabilities – Selected Examples that One Can Find in European Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia chronionego osób z niepełnosprawnością, jakie funkcjonują w Europie. Można stwierdzić, iż nie istnieje uniwersalny model w tym zakresie. Każdy kraj posiada swoją oryginalną politykę w zakresie zatrudniania chronionego osób z niepełnosprawnością, opartą na własnych doświad-czeniach, kulturze, zasobach oraz możliwościach. Doświadczenie wielu państw wykazało, że jednym z warunków rozwoju rehabilitacji zawodowej jest koordynacja w tym zakresie prac planowanych przez różne instytucje i urzędy. Wynika to z wielostronności samego zagadnienia, narastania z roku na rok nowych problemów, powstania placówek rehabilitacji oraz w zależno-ści od tematyki – podporządkowania problematyki rehabilitacyjnej różnym resortom i instytu-cjom, które rozwiązują je często na własną rękę.
EN
The article presents selected elements of vocational rehabilitation and supported employment for people with disabilities that exist in Europe. It can be concluded that there is no universal model in this regard. Each country has its original policy on the protected employment of persons with disabilities, based on their own experience, culture, resources and opportunities. The experience of many countries has shown that one of the conditions for the development of vocational rehabilitation is coordination in this field of work planned by various institutions and offices. This is due to the complexity of the issue, new problems rising from year to year, the creation of rehabilitation centres and depending on the subject - subordination of the issue of rehabilitation to various ministries and institutions that solve them often on their own. In many countries there are national advisory commit-tees responsible for coordinating all actions in this regard.
Year
Issue
39
Pages
273-281
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, 1986, red. T. Gałkowski, J. Kiwerski, PZWL, Warszawa.
 • European Seminar on Sheltered Employment, 1963, August 31 – September 8, ILO, The Hague 1959; Report on Seminar, Theme-Sheltered Workshop, Disability – Prevention – Rehabilitation, Ninth World Congress, International Society for Rehabilitation of the Disabled, Copenhagen.
 • Garbat M., 2012a, Kwotowe systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Polski, Czech i Węgier, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 115.
 • Garbat M., 2012b, Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawno-ścią w krajach Europy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Garbat M., 2013, Systemy Aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz wspierania ich zatrudnienia w Europie [w:] Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian, red. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementow-ska, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwer-sytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Johnson N., 1999, Mixed Economies of Welfare. A Comparative Perspective, Prentice Hall Europe, London.
 • Martin T., 2001, Sheltered Employment. A review of the literature, Tom Martin & Asso-ciates/TMA, Dublin.
 • Migliore A., 2013, Sheltered Workshops, http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/ article/ 136/ (dostęp 2.02.2014).
 • Mont D., 2004, Disability Employment Policy, World Bank, London.
 • Officer A., 2012, World Report on Disability, Niepełnosprawność – zagadnienia, pro-blemy, rozwiązania, nr 4(5).
 • O'Hara P., O'Shaughnessy M., 2004, Work integration social enterprises in Ireland, European Observatory on Social Entreprises and Social Economy, WP no. 04/03, 2004, s. 10, http://www.ess-europe.eu/wp-content/uploads/2012/06/DocumentFile-17153-en.pdf (dostęp 5.02.2014).
 • Paszkowicz M., 2013, Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: Ku otwartemu ryn-kowi pracy [w:] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, red. M.A. Paszkowicz, M. Garbat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra.
 • Recommendation 99, 1955, Recommendation concerning vocational rehabilitation of the Disabled, International Labour Conference (Thirty-eight Session on 1 June 1955), Genewa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbe1946d-4d87-473f-b05f-bf1dfa935638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.