PL EN


2017 | 2(20) | 91-106
Article title

TRADYCJA I KULTURA LUDOWA NOWEJ SŁUPI JAKO ISTOTNY ELEMENT ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU

Content
Title variants
EN
TRADITION AND FOLK CULTURE OF THE NEW SŁUPIA AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE TOURIST ATRACTIVENESS OF THE AREA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba prezentacji zasobów kultury i tradycji ludowej gminy Nowa Słupia jako istotnego elementu atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja celu pracy objęła charakterystykę walorów turystycznych, ocenę stanu zagospodarowania turystycznego oraz analizę ruchu turystycznego w oparciu o dane ze statystyki masowej. Z badań wynika, że odziedziczone zasoby kultury i tradycji ludowej są kultywowanie na terenie gminy Nowa Słupia. Ich obecność budzi duże zainteresowanie wśród odwiedzających rejon gości, a także odpowiada za wysoki stopień nasycenia obszaru walorami turystycznymi. Charakter owych obszarów stanowią główne elementy, które warunkują atrakcyjność turystyczną regionu.
EN
The aim of this paper is an attempt to present the cultural and folk traditions of the Nowa Słupia community as an important element of the tourist attractiveness of the region. Realization of the purpose of the work covered the characteristics of tourist values, the assessment of the state of tourism development and the analysis of tourism based on data from mass statistics. The research shows that the inherited resources of culture and folk tradition are cultivating in Nowa Słupia commune. Their presence raises a lot of interest among visitor visitors, as well as the high degree of tourist area’s saturation and their character are the main elements that determine the attractiveness of the region’s tourism.
Year
Issue
Pages
91-106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
References
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków 2000.
 • Brzezińska W.A., Specjaliści od kultury ludowej, „Nauka” 2009, 3.
 • Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.
 • Czerwiński J., Podstawy turystyki, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław–Poznań 2011.
 • Dziekański P., Konkurencyjność turystyczna regionu województwa świętokrzyskiego (wybrane zagadnienia), „Modern Management Review”, vol. XIX, 21 (2/2014).
 • Garus R., Trepka H., Przewodnik turystyczny po gminie Nowa Słupia, Agencja JP, Kielce 2013.
 • Gąsiorowska-Mącznik E., Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego, „Zesz. Nauk. WSES w Ostrołęce” 4/2016 (23).
 • Jackowski A., Kultura ludowa – sztuka ludowa, „Lud” 1991, t. 7.
 • Janowski I., Natężenie ruchu turystycznego na szlakach w Świętokrzyskim Parku Narodowym, [w:] Między ochroną przyrody a gospodarką. Bliżej ochrony. Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, red. A. Hibszer, J. Partyka, PTG Oddział w Katowicach, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec–Ojców 2005.
 • Jasiewicz Z., Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową, „Nauka” 2006, nr 2.
 • Jastrzębski C., Początki turystyki na terenie Łysogór, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2013, R.15, z. 34 (4).
 • Jastrzębski C., Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2009, R. II, z. 4 (23).
 • Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Sandomierskie, t. II, Warszawa 1865.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • Koziej M., Zmiany użytkowania ziemi a rozwój rekreacji w Regionie Świętokrzyskim, [w:] Problemy zagospodarowania Ziem Górskich, „KZZG” 1975, z. 15.
 • Krzysztofik E., Świętokrzyski Park Narodowy jako teren turystyczny, [w:] Świętokrzyski Park Narodowy, PAN Zakład Ochrony, Kraków 1954.
 • Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, ISNS, Warszawa 2014.
 • Lipiński. K, Sanktuarium na Świętym Krzyżu, „Peregrinus Cracoviensis” 2000, z. 8.
 • Majewski J., Agroturystka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
 • Marciszewska B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3.
 • Mokras-Grabowska J., Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce, [w:] Kultura turystyka: razem, ale jak?, red. A. Stasiak, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2009.
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Niezgoda A. Uwarunkowania konkurencyjności w regionach turystycznych, [w:] Konkurencyjność regionalna.
 • Koncepcje – strategie – przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1997.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Inst. Wydaw. Pax, Warszawa 1986.
 • Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 • Zimny J., Świętokrzyskie starożytne hutnictwo żelaza, „Wyd. Hutnik” 1965, nr 32/3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbec8cc6-d91c-49fa-8d14-f456ce985be0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.