PL EN


2015 | 2(36) | 303-311
Article title

Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego

Content
Title variants
EN
Evaluating the contribution of the European Union in investments in municipal economy and environmental protection. Example of communes in the Wielkopolskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono poziom, dynamikę oraz strukturę wydatków gmin – ogółem i inwestycyjnych – po 2004 roku. Szczególną uwagę skupiono na wydatkach przeznaczanych na kategorię klasyfi kacji budżetowej – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Podmiotem badania były wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, natomiast zasięg terytorialny obejmował województwo wielkopolskie. Przeprowadzona analiza dowiodła, że wystę- pują różnice poziomu poniesionych wydatków w zależności od typu gminy, a pozyskane środki UE stanowią istotne źródło inwestycji w badanym obszarze.
EN
The article presents the level, dynamics and structure of expenditure in communes after 2004. Particular attention was focused on the expenditure allocated to the category of budget classifi cation: Municipal economy and environmental protection. The survey subjects were all communes: urban, urban-rural and rural in the Wielkopolskie voivodeship. In conclusion, in 2004–2012 there were major changes in spending funds by communes in Wielkopolska region. It should be noted that in rural communes more funds, than on much-needed expansion of water supply and sewerage systems, are spent on transport, agriculture, and education and upbringing. Given the capital-intensive nature of this type of investment, much of it will not be realised if EU funds are not obtained.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? J. Monet. Econ. Region. Dev., 23. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.gus.gov.pl
 • Kosiedowski, T. (red.). (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: Wyd. Dom Organizatora TOiR.
 • Kozłowski, W. (2012). Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
 • Masik, G. (2010). Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Pobrano z http://www.poznan.rio.pl
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfi kacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. 2010 poz. 207
 • Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfi nansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa, Ofic. Wyd. SGH w Warszawie.
 • Rada Ministrów (2001). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku (s. 6 i nast.). Warszawa.
 • Standar, A. (2014). Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pr. Nauk. UE Wroc., 331.
 • Standar, A., Puślecki, Z. W. (2011). Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu
 • Stawasz, D. (2005). Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (1990), art. 7. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbee0a40-944f-4a0c-80db-d6952e652922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.